Referater

 

Referat fra ordinær generalforsamling den 7. marts 2020
Bork Havn Feriecenter
103 personer repræsenteret ved 58 lejligheder + 1 fuldmagt (Nord)
Formand Kurt Nørby bød velkommen.


1. Hans Henrik Stephansen, C3 blev valgt som dirigent.
Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Både via hjemmeside og e-mail.


2. Bestyrelsens beretning ved formand Kurt Nørby.
2019 har været et pænt år med en rimelig god udlejning.
Vi har også fået en del nye ejere, som vi gerne vil byde velkommen. Når vi får oplysning om, at en lejlighed er solgt, sender vi altid et velkomstbrev til dem,

men desværre kan der godt gå lidt tid, inden vi får meddelelsen om ejerskiftet.
Vores udendørs arealer har fået nyt dræn på P-plads i Nord, og i Syd er kanterne langs vejen gravet af og vejen er niveleret ud, så vandet kan løbe væk.
Vi har dog oplevet meget kraftige byger og periode med længevarende nedbør. I disse situationer kan der være problemer med vand på gangarealer og terrasser.
Vi opfordrer derfor til, at ejerne renser terrasserne for mos i rillerne mellem fliserne, så vandet bedre kan trække ned.

Der er nedgravet nyt kabel til udendørs belysning i Syd.

Der har været kritik angående biler, der kører ind og vender på parkeringspladsen i Nord, når der skal afhentes og afleveres nøgler hos Danland/Dancenter.

For at forhindre dette har Danland/Dancenter opsat skilt: ”Indkørsel forbudt” – ”Kun adgang for ejere og lejere til Feriecenteret”.
Men desværre bliver det ikke overholdt. Der er indsendt forslag omkring bom, som skal behandles på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen i 2019 blev det besluttet, at søge kommunen om tilladelse til overdækning af terrassen.

Både indstilling og kommunens afslag er tidligere tilsendt ejerne via mail.
Bestyrelsen accepterede afslaget og ville afvente, om der kom tilbagemeldinger fra ejerne.
Vi har fået 2 tilbagemeldinger fra S-blokken, som ønskede overdækning. Under pkt. 5 på dagsordenen
vil vi derfor orientere nærmere og høre generalforsamlingen om det videre forløb og evt. løsningsforslag.

Der arbejdes på nye tiltag angående energibesparing og grøn energi til badelandet.
Der bliver opsat ny hoppepude ved badecentret omkring 1. apr. 2020.

Vi har fået nedbragt skyldigt kontingent, så der nu kun er to lejligheder med restance, hvoraf den ene lejlighed – med størst restance – er sat til salg.

Lejeindtægter fra den aktuelle lejlighed indbetales direkte til grundejerforeningen til nedbringelse af restancen. Ved salg bliver evt. restbeløb indbetalt.

Vi opfordrer alle til at bruge vores hjemmeside www.borkhavnferiecenter.dk
Her er vedtægterne og referater fra tidligere generalforsamlinger. Derudover kan man se de retningslinjer,

der er gældende om fx bygninger, terrasser, depotrum, vedligeholdelse m.m.
Vi har fået nytegnet vores forsikring for en ny 5 års periode til en lidt billigere pris.
Fra januar 2021 vil der være nye renovationsformer, med sortering af mad- og restaffald.
Der kommer nærmere oplysning fra kommunen. Bestyrelsen har besluttet, at der indkøbes nye dobbelte skraldespande, som udleveres til ejere.
I juli måned var der udlejning til stor gruppe. Det forløb rigtig pænt og uden problemer, med god hjælp fra Tage, Arne og Danland.
Der arbejdes på at få oprettet ladestandere til el-biler mod betaling.
Træerne i Nord bliver beskåret og stynet i toppen.
-------
Der var følgende bemærkninger og spørgsmål til beretningen:
K4-Susanne og Jens Dalager: Vi fik stjålet to jakker. Når der er store grupper, som lejer sig ind, skal der være mere opsyn i badelandet.

Måske også en bademester i hvert rum, så vi er sikre på, at alle går i bad.
Tage Wulff svarede: De to jakker er ikke fundet. Vi kan desværre ikke sige nej til store grupper.

Det var en udfordring og derfor vil bestyrelsen være opmærksom på det fremover.
-------
Beretningen godkendt.


3. Aflæggelse af revideret regnskab ved regnskabsfører Per Kristensen.
Per nævnte, at der havde været en del nyinvesteringer. I år har der også været 5 afregninger af  vand, sidste år 3. Det skyldes periodeudsving.
Aktuelt er der kun en restance – her er lejligheden sat til salg.
--------
Der var følgende bemærkning til regnskabet:
E5-Hugo Christensen: Der er negativ rente, hvad med to banker, så man kan flytte rundt med pengene.

Hertil svarede Per, at det ville koste mere i omkostninger.
B3-Hans Jørgen Skriver: Spillemaskinerne giver nul kroner. Det er der ikke meget økonomi i.
Per bemærkede, at tømningen stod vi ikke for og derfor er der usikkerhed omkring udbyttet.
F6-Frank Nielsen: Som revisor har vi en anmærkning i regnskabet og opfordrer til, at de fjernes.
Stofa har store stigninger hvert år, så måske kunne man lukke internettet i vinterperioden.
G1-Rasmus Riis: Lav en genforhandling med Stofa. -  Behold billardbord og airhockey - ud med resten.
J7-Torben Kristensen: Vedligeholdelsesudgifterne på centerbygningen er store, måske kan man genforhandle de kontrakter der er.
Hertil nævnte Per, at der på vedligeholdelsesfonden står ca. 300.000 kr. Måske kan nogle bruges, men vurder om det er en god idé?

Der kan komme uforudsete udgifter.
-------
Regnskabet godkendt. - Klik på linket for at se regnskabet.


4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020 - regnskabsfører Per Kristensen.
Budgettet godkendt.


5. Orientering fra bestyrelsen
Hans Rosbjerg opfordrede til, at man brugte hjemmesiden. Her er der mange praktiske oplysninger fx omkring bygninger, tag m.m.,

samt alle referater fra 2006 og frem.


Tage Wulff: Bestyrelsen har besluttet at opsætte 2 el-standere ved badecentret. Det er et åbent ladenet.

Alle kan bruge det via chip fra Danland. Danland betaler udgifterne til opsætning.


Poul Rasmussen: Der investeres i grøn energi i badecentret. Der monteres solpaneler på taget.

Ideen er, at strømmen skal bruges til at opvarme vandet i kedlen/varmebeholderen via en varmepatron.

Der er indhentet tilbud på 122 m 2 solpaneler fra lokalt el-firma, Jakobsen EL. Prisoverslag på 245.000 kr. ekskl. moms. Afskrivning mellem 5 og 8 år.
Solpanelerne afgiver også strøm i overskyet vejr og under skævt lysindfald.
F6-Frank Nielsen: Rigtig god ide. Brug noget af fonden, måske 200.000 kr. – Klapsalver.
Ordstyreren konkluderede, at generalforsamling gav bestyrelsen grøn lys til at arbejde videre med grøn energi.


Kurt Nørby: Vi har fået besked om sortering af madaffald fra restaffald. Grundejerforeningen
overtager en af molokkerne og den opdeles i madaffald og restaffald. Den tømmes hver uge.
Grundejerforeningen indkøber to-delte affaldsspande, som udleveres til ejerne, pris 143 kr.
Kommunen leverer nedbrydelige affaldsposer. – Vær opmærksom på god skiltning.
Fra 1. jan. 2021 skal vi ikke betale tømningsafgift til kommunen, men selv betale for tømningen.
Kurt orienterede om vejrenoveringen i Syd. Kanterne er skrabet af og vejer niveleret ud, så det kan løbe ud til den rigtige side.


J7-Torben Kristensen: Vejen bruges af andre grundejerforeninger – betaler de også til vejen?
Kurt Nørby: Det deles ud efter en jorddelingsnøgle mellem alle 3 grundejerforeninger.
Stærekasserne 40 % og sommerhusene 1/12. Stærekasserne laver også skrabninger af vejen.
C3-Kirsten Stephansen: Opfordrede bestyrelsen til at se nærmere på det.


Opfølgning på beslutninger fra generalforsamlingen 2019.
Hans Rosbjerg nævnte, at hullerne i hækken ud mod stærekasserne er lukket, så børnene ikke kan løbe igennem og ind til vores legepladser.
L4-Jan Jansen: Hvem ejer jorden mellem cykelstien i Nord og fjorden? Der er lidt rodet. - Hans nævnte, at det er kommunens areal.


Poul Rasmussen orienterede omkring overdækning af terrasse. Sidste år blev det besluttet, at bestyrelsen skulle indsende ansøgning.

Desværre var der afslag på overdækning ud fra brandsikringsreglerne.
Efterfølgende har bestyrelsen haft kontakt til kommunen og brandmyndighederne.
Her fastholdt man meget klart det tidligere afslag. – Både ansøgning og afslag er tidligere sendt ud til ejerne.
S4-Tommy Vogt spurgte, om der måtte være en presenning som overdækning eller man kunne flytte vinduet,

så det vindue der kan åbnes, ligger enten til høje eller til venstre?
Poul gjorde opmærksom på, at ændringsforslag skal ske gennem en certificeret brandrådgiver og det er dyrt.

Har dog fået en mundtlig tilbagemelding om, at det ikke vil være muligt ud fra gældende brandteknisk lovgivning.
Kurt Nørby opfordrede derfor til, at sagen lukkes og overdækningen fjernes.


6. Behandling af indkomne forslag
S2-Hardy Friis har indsendt forslag om opsætning af bom ved receptionen i Nord.
Hardy Friis fremlagde forslaget: ”Der er mange sommerhuse, som udlejes gennem DanCenter og når disse lejere afhenter og afleverer nøgler,

kører de ind og vender på grusarealet foran S-blokken. Det giver både støv og støj.

Det er DanCenter, der skal finde en løsning eller betalefor denne bom.
M10-Kenn Bruun foreslog, at man evt. kunne få en P-vagt på.


Hans Rosbjerg: Alle her er vist enige om, at det er et problem, der skal løses.

Det løses kun ved at lejerne henvises til parkering på havnearealet inden de drejer bilen ind foran receptionen.
Det skal klart fremgå, at indkørsel er forbudt og kun tilladt for Feriecentrets lejere og ejere.
En anden mulighed er at flytte nøgleudlevering eller at opsætte den foreslåede bom.
Det er generalforsamlings klare holdning, at DanCenter skal finde en løsning, hvad enten det bliver en anden parkeringsmulighed for lejerne eller opsætning af en bom.

Husk, at det er privat areal (P-plads), ejet af grundejerforeningen.


S3-Tage Pedersen: Den nuværende skiltning er ikke klar nok, bør præciseres. – Luk også gennemkørslen ved S-blokken.


7. Fastsættelse af kontingent 2020
Kontingentet er p.t. 4.192,- pr. kvartal.
Der har ikke været kontingentstigning siden 2010.
Regnskabsføreren og bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 200 kr. pr. kvartal - gældende fra jan. 2021. Dertil stigningen for affaldstømning.
J6-Peter Nowack: Hvor vedtage denne kontingentstigning nu og ikke i 2021?
E7-Jørgen Jespersen: På dagsorden står der 2020 og ikke 2021.
Hertil svarede Per, at det administrativt var bedre, at gøre det nu.
E5-Eve Hermansen: Kontingentstigning ok, men man skal ikke spare internetadgang om vinteren.
C3-Kirsten Stephansen: Det er ok fra 2021.
D1-Ronald Iversen foreslog kontingentstigning fra 3.kvartal 2020.
Der blev foretaget afstemning om dette forslag: 46 for kontingentstigning – 4 imod.
Kontingentstigning fra 3. kvartal 2020 blev vedtaget.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalg af Tage Wulff Nielsen, I1 (Syd)
Genvalg af Poul Rasmussen, M3 (Nord)
Nyvalgt Benny Nørgaard, P1 (Nord)


9. Valg af 2 suppleanter – en fra Nord og en fra Syd – valgt for 1 år.
Genvalg af Hugo Christensen, E5 (Syd)
Nyvalgt Doris Friis, S2 (Nord)


10. Valg af revisor
Genvalg af Frank Nielsen, F6


11. Valg af revisorsuppleanter – valgt for 1 år.
Genvalg af Tommy Vogt, S4


12. Eventuelt
Per Kristensen nævnte, at der udsendes et ejendomsskema til alle ejere, for at få opdateret med korrekte data, ud fra databeskyttelsesloven.

Disse data samles hos regnskabsføreren. Husk at returnere skemaerne hurtig efter de er modtaget.


O3-Torben Fuglsang: For de lejligheder der ligger ud mod parkeringspladsen, er der mulighed for at montere en udvendig stikkontakt med 230 V og med en max belastning på 10 A.

Inde i lejligheden er der en el-gruppe, der forsyner el-radiatorerne og den gruppe kan bruges til etablering af godkendt udvendig stikkontakt.

Så er der en mulighed for dem, der har en el-bil, at lade på dette stik eller bruge stikket til andet formål.

Skulle det ønskes, så kontakte Arne og han vil sørge for, at det bliver etableret for ejers regning

Tage Wulff gjorde opmærksom på, at lysnettet nok ikke kan klare, at blive brugt til opladning af el-biler.

Tilføjelse: Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt installationen og fundet det muligt, da der kun kan belastes med 10 A fra den sikringsgruppe, der skal bruges.

Installationen skal foretages af aut. installatør.


O4-Susanne Tagesen: Vi siger nej til lukning af internet om vinteren.
Poul Rasmussen nævnte, at bestyrelsen går ind for, at der skal være internet hele året, men vil gå i forhandling med Stofa om at sænke priserne.

Vi skal dog være opmærksomme på, at Stofa har betalt nettet.
E5-Hugo Christensen nævnt, at man måske kunne spare på TV om vinteren ved at bruge crome-cast.


Kurt Nørby forslog, at man under stakkittet kunne fjerne fliserne og lægge ral under, så regnvand hurtigere kunne ledes væk.

Tag en snak med Jeres nabo om det.


Som afslutning på generalforsamlingen fik Bente og Hans Rosbjerg overrakt blomster og gave, som tak for bestyrelsesarbejdet siden 2005.
Hans takkede også bestyrelsen, ejerne og feriecentret for det gode samarbejde, der har været.

Det har været dejligt at kunne være med til at præge stedet og få sine ideer igennem.

Det er vemodigt at sige stop, men er sikker på, at det gode samarbejde og initiativlyst vil fortsætte.
-----------
Referat:
Pia Rasmussen og Hans RosbjergReferat fra ordinær generalforsamling den 9. marts 2019
Bork Havn Feriecenter

103 personer repræsenteret ved 66 lejligheder + 3 fuldmagter (2 Nord og 1 Syd)

Formand Kurt Nørby bød velkommen.


1    Jørgen Jespersen, E7 blev valgt som dirigent.

Konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Både via hjemmeside og e-mail.
Stemmetællere:           H6 og P2


2    Bestyrelsens beretning ved formand Kurt Nørby.

Tak for et godt år med rimelig udlejning.

2018 var et år, hvor vejret var med os, og det vil blive husket – både af lejerne og af ejerne.

Vi må så håbe, at vejret i år også bliver godt.

 

Badecenter:

Vi har været i dialog med et Bedst Green angående nærvarmeanlæg til badeland. Såkaldt

 ”Plug and play”. Uniten kan monteres hvor olietanken står. Installation koster 370.000, - to muligheder:

Det lægges på prisen eller vi gør det selv. Bestyrelsen ønsker tilkendegivelse af, om man skal arbejde videre med energi i badecentret.

Måske skal vi indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ellers tages det med i 2020.

Ny beklædning i saunaen. Renovering af spabad ikke relevant endnu. Vi følger op og vurderer løbende. Vi har haft de sidste store renoveringer omkring badeland.

Der er brugt mange penge de sidste 3-4 år, uden at der er taget fra vores investeringskonto.

 

Legepladser:

Rød legeplads: Ved blok K

Gyngestativet malet rød. Klatrestativ fjernet. Bord/bænk fjernet.

Grøn legeplads:

Gyngestativet malet grøn. Hjørnestykker på gyngen galvaniseret.

Mariehønen fjernet, defekt. Opsat små legeborde i sandkassen.

Kant omkring sandkassen er udskiftet med runde trælægter.

Legehuset fjernet. Klatrenet fjernet. Træer fældet og stubfræset.

Trampolin fjernet, den er defekt. Nye fodboldmål med net opstilles på det brede græsparti.

Vedligeholdelsesfrit bord/bænk sæt er opsat på alle legepladser.

 

Udendørsarealer:

Der er kommet lys på stier og legepladser. Der er nogle hækplanter, der er gået ud. Der er plantet nye.

Der skal mere sand i sandkasserne. Der bør vælges en større kornstørrelse, så det ikke fyger væk. Grillpladsen i Syd er fjernet. Bænken flyttet op til badecentret.

Hegnet ved tennisbanen skal renoveres, trænger til nye træer.

 

Udlejning:

Udlejning til store grupper var et stort problem i det forgangne år.

Ud fra et konkret eksempel med en stor gruppe, som havde lejet sig ind, var der blevet ødelagt mange ting, såvel i lejligheder som i centret.

Derudover var der dårlig opførsel, hvor de almindelig gældende regler ikke blev respekteret og overholdt. - Ekstra overvågning.

Bestyrelsen har besluttet, at i sådanne tilfælde, skal Danland reagere med bortvisning. Skader skal betales af Danland.

Danland har meddelt, at vi ikke må sige nej til udlejning af store grupper, men samtidig har de meddelt, at de strammer på opsyn og kontrol ved afrejse.

Fra bestyrelsen har vi indstillet, at lejere, der ikke overholder gældende regler for opførsel og baderegler, kan ”smides ud” uden advarsel.

Dette er meddelt til Danland Bork Havn, samtidig med at Danland skal afholde info møde med lejerne ved indkvartering.

Badereglement med afvaskning af hele kroppen og brug af badetøj, badebukser, bikini eller badedragt.

 

Danland/Dancenter:

Vi er i dialog med Dancenter ang. afhentning af nøgler til sommerhuse (meget trafik).

Der har været henvendelser fra S-blok omkring meget generende trafik på arealet ved ud- og aflevering af nøgler til sommerhuse. Bilerne kører ind og vende på vores areal.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er en privat P-plads for grundejerforeningen og derfor bør anden trafik, end den til Danland, finde andre P muligheder.

 

Terrasser:

På generalforsamlingen blev det nævnt, at der nogle steder var hæk, krukker eller andet og at det ikke alle steder var pænt.

Vi har kigget tidligere generalforsamlingsreferater igennem, og har ikke fundet steder, hvor det er besluttet, at der skal være stakit.

Hvis der er staktik, skal det dog være grønt og fremtræde pænt.

Der er sendt mail rundt til alle, at fliser og tag bliver algebehandler som tidligere år. Algebehandling betales via kontingentet.

 

Overdækning:

Der har været en sag vedr. opsætning af terrasseoverdækning, som strider mod såvel lokalplanen som beslutningen på generalforsamlingen 2018.

Sagen blev overgivet til kommunen, som pålagde ejeren at fjerne overdækningen.

 

Stofa:

Vi gør opmærksom på, at det er regnskabsføreren, der meddeler ejerskifte til Stofa og at det kun er dem, der kan oplyse kundenummer.

 

Restancer:

Der laves en afdragsordning. Der er også mulighed for at lukke for Tv og internet, og derved ”lukke” for udlejning.

Ved salg skal der afregnes skyldigt beløb.


Diverse:

Vi har fået tilbud om vask af vinduer – dette tilbud er sendt rundt til ejerne.

Antallet af el-biler er stigende og derfor bør vi være opmærksomme på dette og sikre os, at disse kunder benytter vores udlejningscenter.

Bestyrelsen er positiv indstillet for opstilling af lade stationer. Vi skal dog sikre os, at lade stationen kan oplade alle typer af el-biler. - Vi følger op og vurderer ud fra behov.

 

Bemærkninger/spørgsmål til beretningen:

J6 - Peter Nowack: Større grupper elsker at spise sammen og så bliver bestik m.m. byttet om.

Der skal strammes op. - Foreslog et nyt grillområde, der skal være overdækket.

O1 – Jan Svenson havde spørgsmål om ejerskifte. Per svarede, at vi meddeler ejerskifte til Stofa, når vi får melding om ejerskifte.

Der er 2 kundenummer – ejerforeningen og for ejere som har købt tilvalg af kanaler og lejer film.

B3-Hans Jørgen Skriver støtte op om forslaget fra J6 omkring overdækket grillområde.

Formand Kurt Nørby svarede, at bestyrelsen vil kigge på at genetablere grillområdet.

O6- Poul Jørgensen: Der kører nogle gange biler med trailere mellem blokkene. Sæt sten eller andre forhindringer op.

J6 - Peter Nowack: Foreslog at man tog et billede af skabene og hang det op på lågen indvendig, så man kunne se hvad der skulle være.

Danland skal kontrollere efter større grupper. Godt at bestyrelsen har strammet op overfor Danland omkring kontrol af lejligheder.

S4- Tommy Vogt foreslog, at der opkræves depositum ved større grupper. Tilbagebetales efter kontrol af lejlighed.

Ivan fra Danland svarede, at det er meget svært at kontrollere bestik efter fællesspisning.

Vi er dog opmærksomme på det.

Ivan nævnte, at Danland tager depositum ved udlejning til større grupper.

I-1 Tage Wulff nævnte, at de havde porselæn med mønster og herefter har de ikke oplevet ombytning.

Kurt Nørby nævnte, at der har været et unormalt højt vandforbrug. 3 stophaner i Nord er udskiftet. Måske skulle der monteres en måler ved hver blok?

Beretningen godkendt.

 

3     Aflæggelse af revideret regnskab ved regnskabsfører Per Kristensen.

Der var følgende bemærkning til regnskabet:

Omkring badecentret har der været nogle udgifter, som ikke var forventet, men berettiget.

Internettet er steget markant. Nuværende aftale med Stofa skal genforhandles til efteråret og her bør man se på priserne.

Desværre er der ikke den store konkurrence på området.

Vedligeholdelse og energiudgifterne er steget. Overvej at sætte vandmåle op ved hver blok.

Revisionsudgifter er steget, bl.a. som følge af øget arbejde vedr. opgørelse og indkrævning af tilbageværende medlemsrestancer. - Der har været et tab på tidligere ejere.

Der er moms i kontingentet. – Bemærk at fondsmidler ikke taget i brug.

Hver ejer bliver registreret på en debitorkonto. Det betyder, af der bliver bedre kontrol, da man altid kan gå tilbage og se de enkelte ejeres indbetalinger.

Hvis man vil have de viste plancher, kan man sende en mail til Per Kristensen.

Regnskabet godkendt


4     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 - regnskabsfører Per Kristensen.

Det nuværende kontingent er indregnet, men det burde hæves. Der har ikke været kontingentstigninger siden 2010. - Der er budgeret et underskud på 48.000,- kr.

Budgettet godkendt.


5    Orientering fra bestyrelsen

Trafik- og parkeringsproblemer ved Dancenter ifm. ud- og aflevering af nøgler.

Bestyrelsen har gjort Danland/Dancenter opmærksom på problemet og afventer løsningforslag.

S5-Henning Sloth nævnte, at der er mange biler, der kommer forbi og vender – det støver også.

Kan der placeres sten, så bilerne ikke kan køre rundt om S-blokken? – Måske brandvej?

C3-Kirsten Stephansen pointerede, at det er Danland der har ansvaret, også økonomisk.

El-standere til el-biler.

Tage Wulff orienterede og nævnte, at med det stigende salg af el-biler, bliver der behov for opstilling af ladestationer. El-bil kunder ser på, hvor de kan lade op.

Tesla leverer gratis standere, men kun til deres biler.

Tesla har også standere som kan lade alle biler, men de koster 4500,- kr.

Der er andre betalingsmuligheder og abonnementsordninger.

Det blev pointeret, at kunderne skal betale for strømforbruget.

Danland må også være interesseret i, at der opstilles el-standere.

Der var flere tekniske spørgsmål omkring p-pladser, ladestationer, kabler, strømforbrug m.m.

Vi skal være opmærksomme på, at det nuværende el-net ikke er dimensioneret til øget forbrug. Holdningen var, at der skal arbejdes videre med ideen.

Bestyrelsen følger op med en forsøgsordning.

Alternativ energi i badecentret.

Kent Bisgaard firmaet Best Green fortalte om nærvarme, som skal forstås på den måde, at produktionsanlægget tilhører firmaet, men opstilles hos forbrugeren, som betaler for forbruget.

Det er varmepumpemoduler, som tilpasses stedet. Styring og service foretages af firmaet.

Der er en fast varmepris i 12 år.

Centret bruger i dag ca. 23.000 liter olie. Oliepriserne er steget kraftigt de sidste år.

Badecentrets varmebehov er p.t. 190.000 kWh/år.

Vurderet besparelse ca. 200.000 kr. i løbet af de 12 år.

Der er et stor strømbehov. Der skal etableres nyt kabel fra nærliggende transformator.

Det kan fint kombineres med el-standere til el-biler.

Anlægget har et støjniveau på 63 db. Firmaet nævnte, at støjniveauet er ca. 35 db, hvis man befinder sig 8 m derfra og det benævnes udenfor ”høregrænse”.

Bestyrelsen nævnte, at man ikke har indhentet flere tilbud, men vil selvfølgelig kontakte andre udbydere, hvis generalforsamlingen sig god for projektet.

Efter lidt debat fik bestyrelsen grønt lys til at arbejder videre.

Hvis der er personer, der har viden om emnet, må de gerne kontakte bestyrelsen.


6     Behandling af indkomne forslag

Forslag fra O1 omkring opstilling af varmepumpe på gavl.

Bestyrelsen opstiller regler til montering og krav til underlag (fliser).

Flere fremhævede, at der tidlige var foretaget beslutning om, at varmepumper skulle være på terrassen. – Forslaget blev nedstemt med stort flertal.

 

Forslag fra S4 om overdækket terrasse.

S4 havde indsendt skitse til overdækning i fuld bredde, med et udhæng på 2,3 m.

Begrundelse: Der er flere som synes, terrassen derved får en passende størrelse og vil øge værdien på huset. Prisen vil ca. være 13.000,- kr. for en terrasse.

Højden på terrassen, har vi taget udgang i, at den vil være 2,10 m. ude for uden, så det svarer til en alm. dørhøjde og på den måde vil det passe til alm. folk, når de skal ind.

Vi har valgt det materiale, så det falder i, og giver et godt indtryk. Det er vedligeholdelsesfri og vil ikke generere mere end hvis naboen har en stor parasol/markise slået op.

Man skal kunne side i tørvejr, men man vil stadig få sol ind på terrassen.

Der er en del, som har givet til kende, at de synes det vil være dejligt med en overdækket terrasse, da mange har klapvogn/barnevogn med og at man også kan få tørret sine håndklæder

(selv om det er dårlig vejr og det må vi jo sige det er i Danmark - engang imellem).

 

G7-Vagn Holm: Der er en 75 % regel i vedtægterne omkring ensartethed.

J6-Peter Nowack: Der skal være ensartede regler og der må ikke bygges uden tilladelse.

Der var flere tilkendegivelser – både for og imod.

Der blev foretaget skriftlig afstemning – gældende for Nord, da der her en lokalplan.

Overdækning med udhæng på 2,3 m:

            Ja: 17                                   Nej: 20                                Blank: 2

            Forslaget forkastet.

 

På generalforsamlingen i 2018 var der forslag om opsætning af en lille baldakin og over-dækning på 1½ m – se referatet pkt. 7.

Afstemning om overdækning med udhæng på 1½ m.

            Ja: 21                                   Nej: 13                                Blank: 4         Ugyldig: 1

            Forslaget godkendt.

Overdækningen vil have et udhæng, som svarer til de depotrum der er opstillet flere steder.

Man blev enige om, at det skulle være frivilligt at opsætte overdækning, men der skulle være ensartethed.

Bestyrelsen vil derfor sende anmodning til kommunen om godkendelse af overdækning.

 

I Syd er der ingen lokalplan. Her kan ejerne komme med forslag til overdækning, hvis der er fælles interesse for det. - Bestyrelsen ønske derfor en vejledende afstemning.

Skriftlig afstemning om overdækning af terrasse.

            Ja: 23                                   Nej: 8                                  Blank: 1

Det skal bemærkes, at der skal indsendes forslag og tegninger, som skal endelig godkendes på en senere generalforsamling.

 

Terrassefront:

Bestyrelsen fremsatte forslag til terrassefront med følgende ordlyd:

Det er i vedtægterne § 5 ikke tydeligt præciseret, hvordan plankeværk ved terrasser skal være.

Vi foreslår plankeværk, helt åbent, delvis lukket eller helt lukket.
Plankeværk skal fremstå velholdt og pænt.

Farven skal være grøn og i ens type og farvenuance, som fastsættes af bestyrelsen.

Ønskes anden terrassefront, evt. beplantning, hæk o.l. skal det godkendes af bestyrelsen.
Det skal fremstå velplejet og vedligeholdt.

Der var modforslag om at linjen ”anden terrassefront – beplantning, hæk o.l.” skulle fjernes.

Efter lidt debat og svar på afklarende spørgsmål, blev bestyrelsens forslag vedtaget.

Ja: 40                         Nej: 16


7     Fastsættelse af kontingent

Kontingent 2019 uændret: 4.192,- pr. kvartal.

Der opfordres til, at der sker kontingentstigning i 2020.


8     Valg af bestyrelsesmedlemmer

Genvalg af Terkild Bruun (Nord)

Genvalg af Kurt Nørby (Syd)


9     Valg af 2 suppleanter – en fra Nord og en fra Syd – valgt for 1 år.

Genvalg af O6-Poul Jørgensen (Nord)

Genvalg af E5-Hugo Christensen (Syd)

 

10    Valg af revisor

Genvalg af C3-Hans Henrik Stephansen


11    Valg af revisorsuppleanter – valgt for 1 år.

Genvalg af S4-Tommy Vogt.


12    Eventuelt

O5-Therese Kaae: Der skal ral på P-pladsen i Nord. Det er det første indtryk man får.

O2- Poul Sørensen og O6-Poul Jørgensen nævnte, at der ofte var vand på pladsen og det havde svært ved at komme væk eller trække ned.

Hertil svarede Kurt, at vi ser på det – der skal måske mere på. Grundvandet står også højt.

D6-Carl Skallerup: Der er huller i vejen kan måske klares med en opfræsning i stedet for opfyldning.

C3-Kirsten Stephansen spurgte ind til rørsystemerne – det er efterhånden gammelt.

A5- Kurt Hansen: Bestyrelsen burde gå en tur rundt på se på lejlighederne og pålægge ejerne at få det vedligeholdt.

Hertil svarede Hans Rosbjerg, at Danland også burde stoppe for udlejning, Det har effekt.

 

O6-Poul Jørgensen: Hvad med lamperne over døren, når den skal udskiftes – hvilken type?

Kurt svarede at det skal være de lamper, som er fælles for alle og allerede ophængt nogle steder.

E7-Jørgen Jespersen: Der er åbne steder i hækken i Syd, og de bliver benyttet at børnene i Stærekasserne, når de skal over på vores legepladser.

Kurt svarede, at han tager kontakt til formanden for grundejerforening for at finde en løsning.

 

S4-Tommy Vogt: Mange fliser ligger hulter til pulter.

S3-Tage Pedersen: Må jeg sætte P-skilt op uden for lejligheder, hvor der står parkering for S3.

Bestyrelsen: Der skal være fri parkering.

 

Kurt Nørby havde en bemærkning omkring restancer. Halvdelen skylden en ejer. Pågældende er dement og vi kan derfor ikke begære tvangsauktion eller andet.

Vi skal ikke være ”Politibetjente”, men vi må godt gøre opmærksom på ting vi ser, som vi synes ikke er i orden.

 

Danland

Ivan gav en kort orientering omkring udlejningen.

I 2018 har der været en lille fald på 5 %, men allerede nu, ser det ud til,

at der bliver fremgang i 2019 – på nuværende tidspunkt 20 % højere.

 

Der har været en brugertilfredshedsmåling og her ligger vi fint.

På en skala fra 1-5 har vi et gennemsnit på 4,1.

Der har også været udsendt spørgeskema til ejerne og her har 80 % svaret.

Stærkest står service – svagest står udlejning.

 

Der er sket et niveauløft på lejlighederne generelt.

D6-Carl Skallerup nævnte, at bestyrelsen måske burde være med på husgennemgang.

S3-Tage Pedersen forslog at der blev A & B lejligheder, så prisen blev fastsat ud fra lejlighedens stand og indretning.

 

Omkring trafik ved ankomst/afrejse, så vil vi prøve med øget skiltning.

Fri parkering på havnen.

 

Husk - man kan få 10 % rabat, når man lejer sig ind hos andre Danland centre.

 

Referat:

Anni Nørby og Hans Rosbjerg


Referat fra ordinær generalforsamling den 10. marts 2018

83 personer repræsenteret ved 53 lejligheder + 1 fuldmagt.

Formand Kurt Nørby bød velkommen.

 

1.Jørgen Jespersen, E7 blev valgt som dirigent.

Konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Stemmetællere: F6 og M10

 

2.Bestyrelsens beretning ved formand Kurt Nørby.

År 2017 vil nok blive husket af mange, som et regnfuldt år. På trods af det, så har udlejningen været tilfredsstillende og feriestemningen i Bork været god.

I året der er gået har der været udført forskellige ting, som vi vil gennemgå. Desværre er nogle af tinge blevet udsat pga. regn, specielt arbejde som vi ville have udført i efteråret, men det kommer, når vejret forhåbentlig bliver bedre.

Badecenter: Der er kommet nyt rensningsanlæg i badecentret og tyrkisk bad er renoveret.

Vi fik opsat videoovervågning og det fungerer fint. Der er opsat tv-skærm i receptionen, så man kan følge med i hvad der sker. Det har betydet, at vi kan gribe ind, hvis vi observerer adfærd, som skal stoppes – og det er gjort et par gange.

Der er også opsat sirene, som går i gang, hvis man ikke forlader badecentret efter lukketid – det virker også efter hensigten.

Der indkøbes skoovertræk, som kan bruges i badecentret.

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at få et kig i teknikrummet, så man kan få et indtryk at hvordan det ser ud og hvordan rensningen af vandet foregår. - Vi håber, at I kigger forbi.

Restancer: Som nævnt sidste år, har vi gjort en ekstra indsats for at få restancerne indbetalt. - 3 ejere er sendt til inkasso. Vi overvejer at lukke for TV og netadgang, hvis der er restancer på 2 kvartaler.

Legepladser: Der er udskiftet legeredskaber i Syd. I Nord sker det i år. Der er opsat nye kanter omkring sandkasserne i Syd, tilsvarende bliver gjort i Nord.

Gyngerne i Syd er blevet malet. Det bliver gjort i Nord i år. Gyngerne gives forskellige farver, så det bliver lettere at forklare hvilken legeplads, man er på, blå legeplads, grøn legeplads osv.

Der bliver fyldt op med sand i sandkasserne.

Beskæring af træer i Nord. Efter møde med kommunen er træerne langs stien beskåret. Derudover har vi beskåret og tyndet ud i træerne ved den grønne legeplads. Der manglet lidt endnu, men det bliver gjort her i foråret.

Vejanlæg i Syd: Der er store huller i vejen. Der er indhentet tilbud på rep. af vejanlæg. Det udføres i samarbejde med nabo grundejerforeningerne.

P-plads i Nord: Der skal tilføres ekstra grus belægning med hældning, så vandet løber ud i hækken.

Cykelskur: Der er nogle få ledige pladser i cykelskuret. Husk også, at I kan vinteropbevare Jeres parasoller på hylden i cykelskuret.

Køb/salg/foræring: Vi har konstateret, at nogle sætter borde og stole ind i cykelskuret – enten med salg for øje eller for at give dem væk. Ideen er god, men der er også problemer. Vi overvejer derfor at finde en model, hvor vi kan informere hinanden – fx en facebookside.

Nye lamper: Nye lampestativer ved stianlæg i Syd og ved blok J bliver stiller op. Er sat i produktion.

Stofa: Der har været problemer med lukning af signaler i nogle lejligheder. Det skyldes ofte, at ejere ved ejerskifte melder flytning til Stofa. Det må man ikke gøre, da det er grundejerforeningen, der har kontrakten omkring abonnement for TV og internet. Det er kun vores regnskabsfører, der kan få lukket for signalet.

Et andet er, hvis ejeren har tilkøbt ekstra kanaler eller lejer film, da dette kører som et særskilt system hos Stofa.

Vi har kontaktet Stofa for udarbejdelse af procedure og der vil komme besked ud, når det er på plads.

Vi har fået bedre internet og fjernsyn uden brug af boks og ekstra fjernbetjening. Der er dog nogle få lejligheder, som stadig kører med det gamle system.

Arbejdsdage: Der her været tradition for, at vi indkaldte til en arbejdsweekend, men vi måtte desværre konstatere, at i 2017 var det kun bestyrelsen og nogle få ejere der mødte op. Konsekvensen bliver, at vi må betale for at få arbejdet gjort, hvis der ikke er flere ejere der deltager. Det har primært været arbejde omkring legepladser.

Materialeliste: Der er lavet en materialeseddel, som man skriver under på, hvis man får udleveret maling eller lamper m.m. – Findes i receptionen, Danland. Regning sender herefter til revisor, som opkræver beløbet.

Vandproblemer i lejlighederne i Nord:

Muren er blevet imprægneret, og der er monteret fugebånd ved øverste tagsten. De hvide felter skulle have været repareret, men er udsat pga. regnfuld efterår.

Ny arbejdskontrakt: Der er indgået ny arbejdskontrakt med Arne, som gælder for 2 år.

 

Spørgsmål fra salen til beretningen:

D2, Inger Andersen – Faktura for maling.

Kurt Nørby svarede, at der fremover opkræves betaling for køb af maling eller andet efter hvert kvartal.

O6, Poul Jørgensen – Opfordrede til, at der ved inkasso blev lukket for alt, hvad der er muligt. Tag hårdt fat på skyldnere.

Sæt møbler eller andet relevant til salg/foræring på hjemmesiden.

Hvide felter – Poul Rasmussen svarede, at fuger kradses ud, alt renses og der pudses op igen med åndbart materiale.

D6, Carl Skallerup – Hvad med vand problemer i Nord og zinkinddækning?

Hans Rosbjerg nævnte at hovedårsagen til vandindtrængningen var murværket, som sugede vand. Murværket er blevet imprægneret.

Desuden er der monteret fugebånd ved de øverste tagsten. Man kunne se, at der kom vand mellem zinkinddækningen under sternen og muren.

Fagfolk vurderer, at udsugningen er tilstrækkelig under taget, men den enkelte ejer kan selv-følgelig montere en tudsten (udluftning).

Der har efterfølgende ikke været tegn på indtrængning af vand.

F6, Frank Nielsen (revisor) – Restancerne har været påtalt og der er lavet en procedure.

Der sendes rykker ud og derefter fremsendelse af inkassovarsel efter 3 kvartaler, hvis der ikke er betalt. Der er et ejerpantebrev på 15.000 kr.

 

Beretningen godkendt

 

3.Aflæggelse af revideret regnskab ved regnskabsfører Per Kristensen.

Per gennemgik og kommenterede tallene i det tilsendte regnskab.

 

Spørgsmål fra salen til regnskabet:

C7, Jens Andersen – Kan vi lukke for vandet til lejligheder med restancer?

Nej – stophanen gælder for hele blokken.

B3, Hans Jørgen Skriver – det er ikke god reklame med tvangsaktioner i et område.

Per pointerede, at tvangsauktion er en dyr måde og nævnte, at det er bedre at inkassoredskabet.

Ofte skylder pågældende andre steder, fx hos det offentlige og derfor er det bedre at kræve de 15.000 kr. ved en tvangsauktion begæret af andre.

Restancerne drejer sig primært om 3 lejligheder.

 

Revideret regnskab godkendt.

 

4.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018 ved Per Kristensen.

Per gennemgik budgettet.

Budgettet blev godkendt.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Forslag fra bestyrelsen til uændret kontingent.

Dette blev godkendt.

 

6. Orientering fra bestyrelsen

Intet – er behandlet under beretningen.

 

7.Behandling af indkomne forslag

Forslag fra M3, Poul Rasmussen om opsætning af en baldakin over indgangspartiet.

Poul præsenterede en indkøbt baldakin, som kan fås i forskellige størrelser.

Hans Rosbjerg har kontaktet kommunen for afklaring.

I Syd er der ingen lokalplaner, så her må det sættes op ”uden godkendelse” fra kommunen, men skal selvfølgelig godkendes af generalforsamlingen.

I Nord er der en lokalplan, så det skal godkendes. Fik oplyst, at det vil der ikke være problemer med at få godkendt. Der skal dog ansøges.

Der skal være en godkendelse af projektet fra en generalforsamling.

Der var følgende spørgsmål og forslag.

Hvordan passer det ind med depotrum?

Hvad med forsikring?

Der blev stillet et modforslag fra S4, Tommy Vogt om en overdækning i hele bredden og 1½ m ud.

For at give mere højde skulle det hæves lidt over den skrå terrassevæg. Derved bliver hældningsvinklen mindre end den skrå terrassevæg.

Efter nogen debat besluttede generalforsamlingen, at M3 kan sætte baldakin op som prøvemodel.

Derefter tages baldakin/overdækning op på generalforsamlingen i 2019 til fornyet godkendelse.

Denne godkendelse gælder for såvel Nord som Syd.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ordstyreren ønskede forslag fra salen til bestyrelsesposterne.

Der blev forslag om genvalg.

Tage Wulff Nielsen, I1 (Syd) blev genvalgt for en 2 årig periode.

Poul Rasmussen, M3 (Nord) blev genvalgt for en 2 årig periode.

Hans Rosbjerg, P6 (Nord) blev genvalgt for en 2 årig periode.

 

9. Valg af suppleanter

Nord: Poul Jørgensen, O6 – nyvalgt

Syd: Hugo Christensen, E5 – genvalgt

 

10. Valg af revisor

Frank Nielsen, F6 – genvalgt

 

11. Valg af revisorsuppleant

Tommy Vogt, S4 – nyvalgt

 

12. Evt.

O3, Torben Fuglsang – Der er behov for dræn på P-pladsen.

F4, Per Pape – Det er meget ”svuppet” på græsarealerne i Syd. Foreslog, at der laves stikdræn fra hoveddrænledningen.

F1, Birthe Jørgensen – Det er en dårlig løsning med fodtøj i badecentret – skabene fungerer ikke optimalt. Bedre før. - Kurt svarede, at vi kigger på det.

F1, Kristian Jørgensen – SPA badet er for lille.

Kurt svarede, at et nyt SPA bad er meget dyrt. Når det nuværende skal udskiftes på et tidspunkt, vil vi se på, om der kan monteres en større model på eksisterende plads.

O2, Poul Sørensen – vores fjernsyn virkede ikke og efter henvendelse til Stofa fik vi besked om, at der var ventetid på mindst en uge.

Poul Rasmussen svarede, at det gælder for alle, også for private andre steder. Vi har dog en hotline til Stofa, som vi kan bruge i de fleste tilfælde, hvis der er blevet lukket for TV signal. Det gælder dog ikke hvis der skal en montør ud for at skifte en boks.

Vi vil høre Stofa om der kan laves en aftale om kortere responstid.

Boksen i soveværelset er et helt lysshow og det generer nattesøvnen – hvad kan vi gøre?

J7, Torben Kristensen – Der er problemer med lys udenfor, specielt på stien ved J-blokken.

Kurt svarede, at der er sat produktion i gang af nye lamper og de sættes op hurtigst muligt.

L4, Jan Jansen – Nogle steder er der stillet krukker op eller plantet ting i stedet for grøn stakit. Det ser virkelig grimt ud. Det bør være ens plankeværk overalt.

Bestyrelsen enig – der følges op.

 

Vigtig: Vi har konstateret, at der i nogle lejligheder er defekte HFI relæer – de skal skiftes.

I dag skal der være monteret HPFI relæer.

Husk at afprøve relæet og få det skiftet, hvis det ikke slår fra.

 

Adresseændring: Kurt Nørby gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at vi modtager oplysninger om adresseændring, tlf. eller mail.  Husk, at vi kun har de oplysninger vi får

fra ejerne. - Husk også at give besked om ejerskifte.

Sendes enten til regnskabsfører eller sekretær.

 

Orientering fra Danland

Ivan nævnte at Dancenter og Danland er slået sammen. Der er kommet fælles administration med nye kontorfaciliteter. Der er reception fredag den 30. marts kl. 12-16. – Kig ind.

Udlejningen lidt bagud i forhold til sidste år.

Aftalen med hollænderne kører videre, men i en lidt mindre udgave.

 

------------

Kurt Nørby afsluttede generalforsamlingen og nævnte, at der, bagefter generalforsamlingen, er åbent hus i badecentrets teknikrum.

 

Referat

Pia Rasmussen og Hans Rosbjerg

 

 

Ordinær generalforsamling den 4. marts 2017

95 personer repræsenteret ved 59 lejligheder + 2 fuldmagter.

Formand Kurt Nørby bød velkommen.

 

1. Jørgen Jespersen, E7 blev valgt som dirigent.

Konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Stemmetællere: C7, Jens Andersen og H2, Allan Nicolaisen

 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Kurt Nørby.

”Igen er der gået et år. Et år hvor der ikke er sket de store ændringer, men alligevel er der nogle ting, der skal påpeges og fremhæves.

Vi vil starte med at tage nogle punkter frem, som blev nævnt sidste år.

Restancer: Vi har fulgt op og der er kun nogle få, hvor det stadig halter lidt. Den personlige kontakt til de pågældende ejere er positiv, da vi kan få en forklaring og en afklaring omkring det videre forløb.

Badecenter: På generalforsamlingen var man enige om, at vi skulle være opmærksomme på uretmæssig brug af badecentret. Det blev påpeget at, det er kun beboer i ferielejligheden, der har adgang til badeland.

Vi skal være meget opmærksomme på, at hvis der kommer fremmede inde i badelandet, dvs. nogle som ikke er ejer eller lejere, kan der blive problemer med forsikringen. Hvis der komme andre ind end disse, skal der også være livredder, - det skal der ikke, hvis det er os ejere og lejere, som bruger det. - Dette emne er også med i år, som et punkt på dagsordenen.

Som det også blev nævnt sidste år, ar der opsat videoovervågning i bade-centret. Det fungerer fint og giver os mulighed for opfølgning og bevisførelse.

Der er også opsat sirene, som går i gang, hvis der er bevægelser i badecentret efter lukketid.

Indgangsparti:

Flytning af skostativer til forgang (for mindskning af skidt i omklædningsrum), samt flytning bænken inden for døren. Opsætning af små aflåselige skabe i omklædning.

Forsikringsskader:

Indbrud i centerbygningen. Intet udbytte, men skader. Brand i lejlighed i Syd. En lejer havde glemt en frituregryde. Selvrisikoen er sendt til ejeren.

Hækken i Syd er ryddet og der er plantet ny. Regningen er delt med ”Stærekasserne”, som har betalt 75 %.

Tagrender: Udskiftning af de resterende tagrender i Nord er tilendebragt.

Legepladser: Udskiftning af legeredskaber i Syd (fortsætter i Nord i følgende år), samt opsætning af håndboldmål og basket kurv på den ene tennisbane.

Der skal opsættes nye kanter omkring sandkasserne.

Gyngerne trænger efterhånden også til maling. Vi foreslår, at gyngerne gives forskellige farver. Det vil gøre det lettere at forklare hvilken legeplads, man er på – blå legeplads, grøn legeplads osv.

Beskæring af træer i Nord. Vi har haft møde med kommunen og vi må gerne beskære træerne langs stien. Desuden er der nogle træer på vores arealer, der også skal beskæres. Dette arbejde udføres af en af ejerne i Nord Jørgen Nissen, N3 med hjælp fra grundejerforeningen.

Der afholdes arbejdsdag den sidste weekend i marts.

Cykelskur: Den nuværende lejeperiode er ophørt den 31. dec. Nogle har opsagt lejeaftalen og nye er kommet til. Der er sat liste op i cykelskuret, som viser, hvilke pladser der er udlejet.

Der er sendt ny opkrævning ud, som gælder for en ny 3-årig periode.

Danland: Bestyrelsen har sendt brev til Danland, hvor vi gør opmærksom på, at de skal være mere kritiske angående kvaliteten på de lejligheder der udlejes. Det giver dårlig omtale og der påvirker alle. Det er et særskilt punkt på dagsordenen.

Fra generalforsamlingen sidste år blev det foreslået, at Danland skulle annoncere med, at ferielejlighederne er indrettet med 4+2 sengepladser, fremfor til 6 personer. Er det en realitet?

Vandproblemer i lejlighederne i Nord.

Der har været nogle problemer med indtrængende vand i lejlighederne og derfor har der været koblet en byggesagkyndig på, som på et fællesmøde fremlagde rapporten.

Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe, som via yderligere undersøgelser har udarbejdet forslag til løsning. Efter generalforsamlingen vil ejerne fra Nord blive præsenteret for disse løsningsforslag med tilbud.”

 

Kommentarer og spørgsmål fra salen:

H4 – Eve. Mener at bestyrelsens henvendelse til Danland er forkert, da udlejning er en aftale mellem ejer og Danland.

H2 – Allan. Jeg har ikke givet bestyrelsen fuldmagt til at rette henvende til Danland. Det er alene et forhold mellem Danland og de enkelte ejere. Danland har opsagt kontrakten og jeg har fundet en anden udlejer.

N8 – Alis. Vi udlejer gennem Danland og er glade for at der stilles krav til ejerne.

O6 – Poul. Glad for at bestyrelsen har rettet henvendelse til Danland. De taler på vores vegne. Vi har købt hus i et fællesskab og det forpligtiger. – ellers bør man købe hus på heden.

I3 – Rita. Bestyrelsen må gerne blande sig overfor Danland – de gør det rigtige.

N3 – Ivan. Vi er glad for, at bestyrelsen tager op i forhold til Danland.

B5 – Helle. Danland gennemgår hvert år lejlighederne og påtaler, hvis der er ting der skal rettes. Ejerne må derfor tale med Danland og det.

Kurt Nørby svarede, at det selvfølgelig er en aftale/kontrakt mellem Danland og ejerne.

Det fremgår også af det brev, bestyrelsen har sendt til Danland og til orientering til ejerne.

 

Kurt Nørby tilføjede, at vi har fået en henvendelse omkring ejendomsvurdering og spørgsmålet er, om vi som bestyrelse må rette henvende til kommunen på alles vegne?

 

Beretningen godkendt.

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab ved regnskabsfører Per Kristensen.

Per gennemgik tallene i det tilsendte regnskab.

B3 – Hans Jørgen. Foreslog en større afskrivning på bygninger.

Påpegede at vedligeholdelseskontoen kun er på 200.000 kr.

S5 – Henning Sloth. Vandafgiften er steget med 60.000 kr. – hvad er årsagen?

R4 – Gert. El udgifterne er steget, næsten til det dobbelte.

Kurt Nørby svarede, at der har været en større udlejning og dermed større udgifter.

Per Kristensen tilføjede, at vi ikke får energifradrag og at energipriserne er steget.

Arne Fonnesbech oplyste, at der i centerbygningen kun er brugt 800 kWh mere.

N8 – Steen. Det er udgifter på fællesarealer og større merforbrug i lejlighederne.

Kurt Nørby nævnte, at der er sat mere lys op udenfor.

H4 – Eve. Kan der sættes vandmåler op i hver lejlighed.

Nej – Hovedledningen ligger i gulvet, så det vil blive dyrt.

H2 – Allan. Kan vi få mere i renteindtægter.

Per svarede, at det ikke er muligt med de nuværende meget lave rentesatser.

 

Restancerne. Det drejer sig om 3 lejligheder. Ejerskifte er ofte årsagen.

Det er sælger der hæfter, indtil overdragelsen er legal, dvs. meddelt, at det er solgt.

Vi skal have min. 10 hverdage til at ændre en betaling til ny ejer.

Der var flere tilkendegivelser omkring køb/salg. Mægler contra privat. Regler i vedtægter.

Hertil bemærkede Per, at de nuværende regler er de bedste, men opfordrede til, at der laves aftaler, hvis der opstår problemer med at betale. Kontakt bestyrelse/regnskabsfører.

 

Revideret regnskab godkendt. En stemte imod.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017 ved Per Kristensen.

Per gennemgik budgettet.

Budgettet blev godkendt.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Der blev spurgt ind til, hvorfor der var 2 forskellige beløb på kontingentopkrævningen.

Per svarede, at det skyldes at den kollektive forsikring betales i kvt. 1 og kvt. 2.

Forslag fra bestyrelsen til uændret kontingent.

Dette blev enstemmigt godkendt.

 

6. Orientering fra bestyrelsen

Tage Wulff orienterede om legepladser. Der er opsat nye legeredskaber i Syd og der er opsat basket kurv på den ene af tennisbanerne. Der skal opstilles bord og bænkearrangement ved sandkassen ved badecentret. Der er også udskiftet 2 fugleredder – en i Syd og en i Nord. Fornyelse af legepladser i Nord sker i efteråret 2017 og foråret 2018. Vi har valgt gode og vejrbestandige materialer.

Der indkaldes til en arbejdsdag i slutningen af marts og her skal der sættes nye kanter op omkring legepladser. Tennisbanerne skal gennemgås m.m.

Tage efterlyste gode forslag og ideer til legepladserne.

Kurt Nørby orienterede om brevet til Danland, hvor vi gjorde opmærksom på, at Danland også havde et ansvar for at sikre at standarten af lejlighederne svarer til den standart vi har på fællesarealerne. Brevet er tilsendt ejerne og her fremgår det, at kontrakten selvfølgelig er en aftale mellem ejer og Danland.

D6 – Karl Skallerup. Jeg er enig med H2 og H4 i, at det er en aftale mellem ejer og Danland, men jeg er glad for at bestyrelsen har reageret. Der skal være en fælles standart, så vi undgår utilfredse lejere. Vi har alle en fælles interesse i, at lejerne er glade og tilfredse med forholdene. – Indlægget blev modtaget med klapsalve fra forsamlingen.

 

Hans Rosbjerg orienterede omkring badecentret.  Bestyrelsen ønsker ideer og forslag til, hvordan vi kan begrænse uretmæssigt brug af og adgang til badecentret. I vedtægterne § 6 står: ”Hver bolig har ret til at benytte centerbygningen til det antal personer, der bebor den enkelte bolig i perioden, dog max. 6 personer.”

Vi får forskellige meldinger, men vil gerne høre det fra forsamlingen her, så vi kan få et mere kvalificeret bud på problemets størrelse.

Poul Rasmussen nævnte, at der er blevet sat video og støjsirene op i badecentret, som går i gang, hvis der er nogle derinde efter lukketid. Vi har konstateret, at nogle har blokeret låsen, så man kunne komme ind.

D6 – Karl Skallerup.  Vi er i Bork meget i vintersæsonen og tror ikke, der er problemer her.

H4 – Eve. Jeg tror nogle lejere tager andre med ind.

S5 – Henning. Jeg har oplevet, at der kommer 10-12 brætsejlere ind på et kort. Det er svært for en mand at stå op imod.

Poul Rasmussen. Danland kan spærre kortet, hvis man opdager misbrug.

L3 – Bent. Må vi benytte badecentret, når der ikke er udlejning på og vi ikke er i lejligheden?

Kurt Nørby. Reglerne siger, at man kun må benytte badecentret, når man bebor lejligheden i perioden. - Vi har konstateret flere gange, at det benyttes af personer, der ikke er lejere eller bor i lejlighederne. Vi har ejere, der også har sommerhus i området og her har vi konstateret, at beboere fra sommerhuset benytter badecentret.

N8 – Alis. Jeg tror det er eksterne lejere der lukker andre eller flere ind.

Lene Kristensen – regnskabsfører: Man kan lave en ”Mølle-indgang”, men det er dyrt. Hver lejer skal så have et armbånd.

H4 – Eve. Det er Danlands opgave at sikre, at der ikke kommer andre ind.

Ivan – Danland. I lejekontrakten, som lejerne får udleveret, står der, at de ikke må lukke andre ind. Måske skal også stå et skilt ved døren til badecentret.

 

Efter disse indlæg afsluttede Hans Rosbjerg debatten og nævnte, at bestyrelsen vil arbejde videre med udarbejdelse af nogle retningslinjer. Disse vil blive præsenteret senere.

Ivan – Danland. Vi bakker op, da det også er i vores interesse, at badecentret ikke misbruges og kun benyttes af de personer, der bebor lejlighederne.

 

7. Ændring af vedtægter

Ifølge vedtægterne skal der være 2/3 af ejerne til stede, for at der kan foretages vedtægts-ændringer - dvs. 92 lejligheder repræsenteret. Derfor kan forslaget ikke sættes til afstemning.

Hans nævnte et lignende eksempel omkring oprettelse af en fond. Dette kunne heller ikke indskrives i vedtægterne, men efterfølgende indstillede bestyrelsen et forslag til godkendelse på generalforsamling om oprettelse af fonden, og det blev gjort.

Bestyrelsen kan derfor bruge de forslag der er fremkommet fra forsamlingen, til at udarbejde retningslinjer for brug af badecentret og fremsætte det som punkt på næste generalforsamling.

 

8. Behandling af indkomne forslag

Poul Rasmussen stillede forslag om opsætning af baldakin over indgangsparti. Skitse og ide blev gennemgået. Det blev vedtaget, at bestyrelsen kunne arbejde videre og præsentere et endeligt forlag på næste generalforsamling.

Stofa kunne desværre ikke komme og præsentere forslaget, så Poul Rasmussen gennemgik det udleverede materiale med tilbud. Bestyrelsen

Der er store betjeningsproblemer med vores nuværende system og det trækker store resurser på Arne, Ivan og Poul. Derfor er det ikke holdbart i længden.

Det koster 22 kr. mere pr. mdr., men det er med i budgetforslaget.

H4 – Eve. Kan vi undgå det nye og hver især aftale med Stofa.

Poul R.: Stofa ejer nettet, så det er ikke en mulighed.

H2 - Allan Nicolajsen. Efter min opfattelse (loven) har enhver ejer og lejer ret til selv at bestemme, hvilken leverandør man ønsker at benytte i forbindelse med levering af tv-signal og internet-signal til sin bolig. Derfor kan et flertal på grundejerforeningens generalforsamling ikke beslutte, at den enkelte ejer skal tilslutte sig tilbuddet fra Stofa.

O5 – Therese. Vi støtter op om forslaget.

L7 – Alfred. Når bestyrelsen kommer med sådan et forslag, skal vi støtte op.

G4 – Christian. Støtter også op om forslaget.

D6 – Karl. Det der er godt for vores lejere, er også godt for os.

 

Der blev rejst spørgsmål om gamle fjernsyn kunne kobles på det nye system. Det skal være digital TV med MPEG4 og det har alle fjernsyn i dag. Hvis man har et ældre, der ikke har det, kan man leje en boks – det koster 26 kr. og opkræves direkte af Stofa. Vi anbefaler, at man i stedet udskifter fjernsynet, et nyt kostes ikke meget i dag.

Der var ønske om skriftlig afstemning.

Tilbuddet fra Stofa blev vedtaget med 55 stemmer for, 3 imod, 1 blank.

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ordstyreren ønskede forslag fra salen til bestyrelsesposterne.

Der blev forslag om genvalg.

Kurt Nørby (Syd) blev genvalgt for en 2 årig periode.

Terkild Bruun (Nord) blev genvalgt for en 2 årig periode.

 

10. Valg af suppleanter

Nord: Finn Pedersen, N7 – genvalgt

Syd:Hugo Christensen, E5 – genvalgt 

 

11. Valg af revisor

Hans Henrik Stephansen, C3 – genvalgt

 

12. Valg af revisorsuppleant

Henning Sloth, S5 – genvalgt

 

13. Evt.

H2 – Allan. Er der mulighed for solvarmeanlæg på taget af badecentret?

Hvad med jordvarmeanlæg? Vil gerne have en større spa eller et mere.

Kurt Nørby: Solfangeranlæg er undersøgt tidligere – tagkonstruktionen kan ikke bære.

G7 – Vagn Holm: Der ligger tegninger på det fra tidligere.

Poul Rasmussen: Jordvarmeanlæg har vi fået nej til.

Jørgen Jespersen: Vi har tidligere undersøgt muligheden for et større spabad eller et mere. Det var meget dyrt. Vores teknik er også for lille til at klare den ekstra belastning.

Derfor blev det droppet.

 

O6 – Poul. Der er mange vandpytter på P arealerne i Nord.

Hans Rosbjerg: Enig, vi kigger på det. Der skal nok ekstra grus på.

G3 – Margit. Kan temperaturen på bruserne i badecentret reguleres?

Poul Rasmussen: Vandet blandes centralt i teknikrummet og kan stilles der. Arne ser på det.

B5 – Helle. Der er ikke plads nok med det nye sko-arrangement i forgangen.

F1 – Birthe. Det var bedre før.

Kurt Nørby: Det er en prøve for at se, om det virker. Vi kan altid flytte tilbage.

 

Kurt Nørby afsluttede generalforsamlingen og nævnte, at bestyrelsen altid gerne vil have meldinger fra ejerne, hvis de har ideer, forslag m.m.

”Tak for god ro og orden”.

 

Referat

Pia Rasmussen og Hans Rosbjerg

 

 

Ordinær generalforsamling 12. marts 2016

88 personer repræsenteret ved 54 lejligheder + 2 fuldmagter.

Formand Kurt Nørby bød velkommen.

 

1. Finn Pedersen, N7 blev valgt som dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Kurt Nørby.

”I 2015 har der været mange udlejninger i sommerperioden, især hollændere. Vi kan glæde os over, at Danland har lavet ny aftale for 2016. Der har været stor tilfredshed med feriecentret.

Alle har nok bemærket, at der er opsat nye udendørs lamper i Nord og Syd. Placeringen er også mere hensigtsmæssig. Prisen er holdt nede ved at Arne har lavet meget af arbejdet. Flot arbejde.

De nye molokker, som kommunen har opsat fungere fint.  Efter henvendelse fra os har kommunen opsat lys ved Molokkerne i Syd.

Der har været afholdt et par arbejdsdage, med god deltagelse. – Mange tak til de ejere der møder op og giver en hånd med.

Vi har i forbindelse med arbejdsdagene haft en legepladsinspektør til at besigtige vore legepladser. Mange af de bemærkninger der var, blev ordnet på disse arbejdsdage. Dog skal vi have drøftet, hvad vi skal satse på fremadrettet. Der er p.t. ikke det store behov for nyanskaffelser.

Der er udskiftet stern og tagrender på aktivitetsbygningen. Vi har et hængeparti ang. zinkinddækning i Syd. Her er det aftalt med blikkenslageren, at vi skal se på det når det bliver varmt og så få det udbedret.

Vores hegn ved stien langs med Stærekasserne i Syd, trænger til en renovering/udtynding, og det sker i samarbejde med ”Stærekassernes” grundejerforening. De betaler 75 % og os 25 %. Arbejdet forventes påbegyndt i februar. Samtidig får vi nedgravet nyt kabel til nye lamper.

Der har været kontakt til kommunen ang. rydning af ukrudt langs stien ved campingpladsen.

Der har været problemer med indtrængende vand i blok L og M. Efter nærmere undersøgelse fra tømrerfirmaet Just blev der udskiftet tætningsfuger i taget. Arbejdet er udført og regningen sendt til ejerne. Jvf. retningslinjerne, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling.

Der er påbegyndt udskiftning af tagrender i Nord. Disse bliver udskiftet efter behov.

Vi har en opfordring til de få husejere, som endnu ikke har fået malet vinduer bag på huset. Det gælder også for udskiftning af rustne skruer i zinkinddækningen på murene mellem lejlighederne. Se retningslinjerne på hjemmesiden under ”Bygninger”. Som tidligere meddelt, betaler forsikringen ikke for manglende vedligeholdelse, i tilfælde af at zinkinddækningen blæser af.

Vi har haft en del problemer med at holde vandkvaliteten i badelandet. Nogle af problemerne skyldes måske udenlandske feriegæster, som ikke har samme forhold til hygiejne, som vi har.

Vi har også oplevet, at nogle kommer sæbe i bassin og spa. Når dette sker, skal hele systemet renses og det er både tidskrævende og dyrt. Danland vil udlevere infoskrivelse til lejerne, hvor man præciserer dette. – Vi har også opsat videoovervågning i bade- og aktivitetscenter.

Der har været debat om, hvor lang åbningstid, der skal være i badelandet. Der sker ingen ændringer i åbningstiden. Det er de lukketider, der var gældende i 2015, vi fortsætter med.

En lille ”husker” til ejere af lejligheder, som også har sommerhus i området: Det er kun beboer i ferielejligheden, der har adgang til badeland.

Vi skal være meget opmærksomme på, at hvis der kommer fremmede inde i badelandet, dvs. nogle som ikke er ejer eller lejere hos Danland, kan der blive problemer med forsikringen.

Hvis der komme andre ind end disse, skal der også være livredder, - det skal der ikke, hvis det er os ejere og gæster, som bruger det.

I 2015 har vi desværre konstateret, at der har været en større restance til grundejerforeningen.

Vi har kontaktet pågældende ejere og forventer, at restancen bliver betalt. Hvis ikke, følger vi op. Nogle af restancerne skyldes ejeskifte, hvor den tidligere ejer ikke har oplyst manglende restance.

Vi vil henvise til revisorens gennemgang af regnskabet på generalforsamlingen, hvor han vil komme ind på det.

Vi har tegnet en ny kontrakt med Arne for 2 år, hvor der er indføjet at han skal holde 3 ugers ferie og et antal fri weekender, hvor Arne betaler for afløser.

Ved kontakt til Arne skal det primært ske mellem kl. 08.00-15.00, mandag til fredag.

Arne kan udføre opgaver for ejerne i Bork Havn Feriecenter. Sådanne ydelser er BHF uvedkommende og afregning herfor, samt ansvaret for det udførte arbejde, er et anliggende mellem Arne og de respektive ejere.

Såfremt udlejningsbureauet (Danland) ønsker at rekvirere Arne til at udføre arbejdsopgaver i relation til udlejningen (fx problemer med TV eller andre ting i lejligheden), skal det afregnes direkte med Danland.

Danland skal kontakte ejeren, hvis der opstår problemer i forbindelse med udlejningen. Det er ejerens ansvar at løse problemet, men ejeren kan aftale med Danland, at det gøres gennem dem. BHF har ingen forpligtigelser her, ej heller udgifter.”

 

Herefter var der spørgsmål og kommentarer til beretningen.

F4: Må man kontakte Arne udenfor tidsrummet 08-15, hvis det drejer sig om badecentret? Det er OK.

C4: Rejste spørgsmål om ejernes brug af badecentret i forbindelse med udlejning.

Retningslinjerne er, at man ikke må bruge badecentret, når ferielejligheden er udlejet.

Hvis man ejer flere ferielejligheder, gælder det kun hvis begge ferielejligheder er udlejet.

J7: Kommer der mere lys i Syd. – Kurt svarede, at man er i gang med at etablere mere lys i Syd, - der kommer fx lys op langs gangstien i forbindelse med renoveringen af hækken.

Der var flere kommentarer omkring manglende badehygiejne hos nogle feriegæster, og derfor vil Danland udarbejde en folder på flere sprog, hvor man præciserer vigtigheden af korrekt badehygiejne, inden man benytter såvel bassin som spabad. Det vil også fremgå, at der ikke må bruges sæbe i bassin og Spabad.

 

Beretningen blev herefter enstemmig godkendt.

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab ved regnskabsfører Per Kristensen.

Per startede med at give en undskyldning for, at regnskabet først blev udsendt et par dage før generalforsamlingen.

Som der fremgår af regnskabet, har der været et pænt overskud (230.000,-) og det skyldes primært en kontingentfri periode fra Stofa, - en engangskompensation på ca. 75.000,- for de problemer der var i indkøringsperioden i 2014.

Vedligeholdelseskontoen er heller ikke så stor som budgetteret i 2015.

Desværre er der også et større kontingentskyld til grundejerforeneingen end normalt. Der er flere årsager, nogle betaler for sent, andre mangler at indbetale for mere end et kvartal. Derudover har der være problemer omkring ejerskift. Her er det sælgeren, der har ansvaret for, at gebyr til grundejerforeningen betales. Sælger skal selv afholde udgifterne indtil næste hele kvartal, hvor afregning overgår til ny ejer. Hvis der er ejendomsmægler med, skal det med i refusionsopgørelsen.

Der var flere kommentarer og indlæg fra ejerne omkring inddragelse af skyldigt kontingent og disse blev noteret af bestyrelsen.

Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer omkring inddragelse af skyldigt kontingent.

Regnskabsføreren opfordrede til, at man betalte kontingentet inden forfaldsdato, da det koster grundejerforeningen, når der betales for sent.

Revideret regnskab blev enstemmigt godkendt.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016 ved Per Kristensen.

Vi har valgt at fortsætte med tallene fra 2014 → 2015 → 2016.

Det betyder, at der er budgetteret med et lille overskud.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Forslag fra bestyrelsen til uændret kontingent.

Dette blev enstemmigt godkendt.

 

6. Orientering omkring ansvarsfordeling. – Er tilsendt

Hans R gennemgik den af bestyrelsen udarbejdede ansvarsfordeling mellem ejer, grundejerforening, vicevært og Danland.

Formålet er at få faste retningslinjer i forhold til de arbejdsopgaver der er og hvem der varetager hvad.

 

7. Behandling af indkomne forslag

- Forslag fra N7, Finn Pedersen omkring fjernelse af lejebetaling for internet.

Efter fremlæggelsen var der lidt debat – hovedparten argumenterede for fjernelsen, da det efterhånden var normen, at WiFi er gratis.

Vedtaget efter afstemning – 2 stemte imod, resten for.

- Forslag fra F1 omkring vandbesparelse ved toiletskyl.

Vores vicevært og andre sagkyndige på området gjorde opmærksom på, at det ikke passer til på vores kloaksystem. Samtidig er der 2-skylssystemer i de fleste toiletter i dag.

Forslaget blev derfor ikke vedtaget.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ordstyreren ønskede forslag fra salen til bestyrelsesposterne.

Nedennævnte 3 blev foreslået:

-Poul Rasmussen, M3 – genvalgt

-Hans Rosbjerg, P6 – genvalgt

-Tage Wulff Nielsen, I1 – nyvalgt

 

9. Valg af suppleanter

Nord: Finn Pedersen, N7 – genvalgt

Syd:Hugo Christensen, E5 – nyvalgt 

 

10. Valg af revisor

Frank Nielsen, F6 – genvalgt

 

11. Valg af revisorsuppleant

Henning Sloth, S5 – nyvalgt

 

12. Evt.

Poul Rasmussen orienterede kort omkring opsætning af videoovervågning i badecentret.

Der er flere grunde. Det giver viceværten mulighed for at følge med i hvad der sker hele døgnet rundt. Samtidig giver det os mulighed for at følge op, hvis der sker uønskede ting, såvel tekniske ting, der kræver hurtig opfølgning, eller adfærdsmæssige problemer med badegæster (opfølgning og bevisførelse).

Der opsættes alarmer i badecentret, som hyler kraftig, når badecentret lukker.

Der bliver monteret en bruser udenfor badecentret, så surferene har mulighed for at skylle deres dragter inden de benytter badecentret.

Der er stadig problemer med, at badecentret benyttes af uvedkommende gæster. Derfor må vi aldrig lukke personer ind, der står udenfor og venter.

 

Poul nævnte også, at nogle ejere har oplevet at TV/internet er blevet lukket. Det skyldes primært, at der har været lejet film eller man har bestilt ekstra kanaler. Disse skal betales af pågældende ejere og ikke af grundejerforeningen - Husk at ændre koden på Jeres boks, så lejere ikke kan bestille/leje film-

 

Ivan fra Danland orienterede omkring udlejning m.m.

Han glædede sig over, at WiFi nu er gratis, det vil helt sikkert gavne udlejningen.

Fra generalforsamlingen blev det foreslået, at Danland skulle annoncere med, at ferielejlighederne er indrettet med 4+2 sengepladser istedet for til 6 personer.

Bestyrelsen opfordrede til, at Danland i markedsføringen profilerede Nationalpark Skjern Å, som et spændende område med masser af oplevelsesmuligheder for naturelskere, motionister, cyklister m. fl.

Bork Havn er det feriecenter, der ligger nærmest.

 

Referat

Pia Rasmussen og Hans Rosbjerg

 

 

Ordinær generalforsamling den 7. marts 2015

94 personer repræsenteret ved 57 lejligheder + 2 fuldmagter.

 

Formand Kristian Kristensen bød velkommen.

 

1. Hans Henrik Stephansen blev valgt som dirigent.

    Ordstyreren bad generalforsamlingen godkende, at Kristian Kristensen deltog i generalforsamlingen, selvom han pr. 1. marts har overdraget sin ferielejlighed J4 til datteren.

    Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Kristian Kristensen

2014 var en fantastisk sommer helt igennem.

Er det mon det, der er skyld i, at vi ikke har haft så god en udlejning i 2014 eller er det fordi folk har været mere ude ved stranden eller hvad?? Vi ser frem til en bedre udlejning i 2015.

Standarden på vort feriecenter, er ved at være på et højt niveau.

I området i Bork sker der også mange fornyelser. Blandt andet ny hjertesti og cykelsti langs fjorden og en ny minigolfbane er blevet anlagt.

Arbejdsdage har vi ikke haft så mange af i år. Der har ikke været de store gøremål. Før jul fik vi endelig de nye molokker etableret, det tog lidt tid inden vi fik grønt lys for at stille dem op i Syd.

Det var vore nabogrundejere der protesterede over, at de skulle ligge på den side af vejen.

Heldigvis skar kommunen igennem. De står rigtig godt der og alle kan have glæde af dem. Arne har fjernet de gamle affaldssteder. Det ser rigtig godt ud, det har pyntet på området.

Vores udendørs belysning i Nord er kaput. Det er i en dårlig forfatning med overgang. Det er gravet over så mange gange, samledåserne går der fugt i.

Vi har i bestyrelsen besluttet at trække nye ledninger og lamper i Nord. Vi har fået en fast pris på det hele i nord til 75.000 kr. I Syd går det endnu, så det venter vi med, der er prisen 67.000 kr.

På sidste års generalforsamling gav jeg udtryk for at internet og tv kørte rigtig godt. Det har ikke holdt helt stik i 2014. Det har givet søvnløse nætter for mange, siden vi fik de nye bokse installeret. 

Især for Arne, Ivan og Poul. De er blevet ringet op i tide og utide. Desværre i nogle tilfælde endda med ubehagelige opringninger og mails. Det er ikke rimeligt at behandle medarbejdere og bestyrelse på den måde!!

Havde det så bare været i Bork, vi havde haft alle de problemer. Nej - det var i hele Stofas kundekreds. Selv om der var nogen, der mente, at det kun var Bork Havn Feriecenter.

Heldigvis kører det teknisk fint, og Stofa arbejder på at løse problemerne omkring afregningen med grundejerforeningen.

Vi har sendt mail rundt, da vi fik meldinger om, at nogle ejere har fået tilsendt regning direkte. Vores regnskabsfører Per Kristensen er sat på opgaven.

 

Badelandet

Badelandet er blevet rentabelt. Forstået på den måde, at vi har sparet mange penge på det årlige vandforbrug, ved at vi fik hullerne stoppet i tilførslen til bassinet.

Gulvet i badelandet - Arne har behandlet fliserne med et skridsikkert lag, så det skulle være mere sikkert og det har hjulpet.

Vandrutsjebanen var der revner i nogle steder og den var slidt i bunden. Arne har gode forbindelser, så vi fik en ny til noget under halv pris. Rigtig flot og god.

Hele centerbygningen er blevet omfuget, - det er også planen at tagrenderne og stern skal skiftes ud.

Legetårnet og gyngen ved badelandet trænger til udskiftning, der bliver sat en ny gynge op her til foråret.  Vi indkalder til en arbejdsdag.

 

På hjemmesiden har vi oplyst og påpeget, at man skal sørge for at vedligeholde ferielejligheden. På generalforsamlingen i 2014 blev der vedtaget nogle retningslinjer.

Disse er tidligere sendt rundt på mail, men er også vedhæftet som bilag til indkaldelsen i dag.

Bestyrelsen har i september været en tur rundt og besigtiget lejlighederne og vi noterede hvilke ting, der trængte til reparation.

På hjemmesiden under ”Bygninger” kan I læse nærmere.

Hans har udarbejdet en oversigtsliste, så vi kan følge op på det i 2015. Nogle ejere har dog fået besked direkte. Listen er ikke sendt rundt til ejerne, da vi vurderer, at den ikke bør være offentlig.

I den sammenhæng vil vi endnu engang gøre opmærksom på, at forsikringen ikke dækker skader, som skyldes manglende vedligeholdelse – som fx zink-inddækning, der blæser af i stormvejr.

Zinkbeklædningen i Syd er ikke helt på plads endnu. Jørgen vil aflægge en beretning herom.

 

Jeg har solgt min ferielejlighed til min datter Hanne og hendes mand Peder Clausen.

Jeg vil derfor sige stor tak til alle ejere for den tillid I har vist mig i de 13 år, jeg har været i bestyrelsen, hvoraf de 9 år har været som formand.

Der har været udfordringer, det har været utrolig spændende at arbejde med. Jeg vil sige tak for de gode samtaler, jeg har haft med mange af jer. Tak for alle mails, om så det har været godt eller skidt.  Heldigvis var langt de fleste konstruktive og positive mails.

Jeg vil endnu engang sige tak og al lykke og held fremover for Bork Havn Feriecenter.

-----------

Som nævnt i beretningen udtræder Kristian af bestyrelsen og takkede derfor ejerne for den gode dialog, han har haft med dem. Han takkede også bestyrelsen for det gode samarbejde og for deres arbejdsindsats på deres forskellige ansvarsområder. Ivan og Gitte fra Danland samt administrator Per Kristensen, fik også tak for samarbejdet og deres gode indsats.

Kristian pointerede, at vores vicevært Arne Fonnesbech var uundværlig for ejerne og foreningen og gav ham stor ros.

 

Der var ingen tilføjelser eller bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt.

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab ved regnskabsfører Per Kristensen.

Herunder orientering omkring Stofa.

Regnskabet var sendt ud til ejerne på forhånd.

Per K. redegjorde for et underskud på ca. 100.000 i forhold til budgettet.

Underskuddet skyldes primært 40.000 til Stofa, da TV 2 er blevet en betalingskanal, samt ekstra udgifter på fællesareal og i centerbygningen – fx er centerbygningen fuget om.

Varmeudgifterne er dog blevet mindre.

Indtægter ved internet lidt mindre end sidste år.

På PBS/Net-opdatering af stamdata, rettelse af opkrævninger mv., har der været problemer.

Specielt nye ejere har oplevet dette, da de ikke har fået opkrævninger.

Årsagen skyldes primært, at der er kommet regler omkring en ”Hvidvaskningsprocedure”.

Opkrævning af 2. kvartal skulle gerne være helt i orden.

 

Orientering fra Stofa

Nicky Skovsbo fra Stofa deltog og orienterede om problemerne med sammenkøring af de 2 firmaer.

Han startede med at give en uforbeholden undskyldning og beklagede meget hele forløbet og nævnte bl. a. indkøringen af boksene og dobbeltudsending af regninger, rykkere m.m.

Han nævnte, at det har været et landsdækkende problem, som har påvirket over 25.000 kunder.

Dagligt har de haft mellem 5000-6000 henvendelser og derfor den lange ventetid, hvis det overhovedet har været muligt at komme igennem.

Han opfordrede derfor til, at man ikke reagerede på tilsendte opkrævninger. De er blevet betalt via grundejerforeningen og der er en løsning på vej.

Nogle ejere har dog reageret på tilsendte regninger og indbetalt beløbet. Disse ejere bliver kontaktet af Per, som skal have kontooplysninger, hvorefter pengene bliver betalt tilbage til ejerne.

Stofa betaler revisionen for det ekstra arbejde. Stofa ville også kompensere grundejerforeningen (Arne) for det ekstra arbejde.

Al vores kontakt til Stofa skal ske gennem Per Kristensen, da det vil lette hele forløbet.

Der kom flere spørgsmål og kommentarer fra salen – bl. a.:

C7 – Jens Andersen.  Hvad gør vi, når RKI bliver ved med at rykke?

J8 – Irene. Giver et eksempel på Stofas uheldige optræden, da de også har det privat.

A1 – Inge. Hvad sker der angående lejefilm? Vi har ikke bestilt nogle.

A5 – vi overtog lejligheden for 3 år siden. Vi har ingen regning fået endnu.

Nicki beklager og undskylder endnu en gang og vil følge op på de nævnte eksempler.

Nicki: har man ønsker ud over fællesaftalen, kommer regningen hjem til den enkelte ejer.

Nicky: vi er opmærksomme på problemerne omkring leje af film, der kommer en løsning.

Hvis nogle er blevet noteret i RKI p.g.a. Stofa rykkere, bliver der fulgt op på det.

C7 nævnte også, at han har oplevet store problemer med internettet.

E5 – Poul skal have ros for det store arbejde han har ydet for at hjælpe ejerne i f. m. fjernsyns- og internetproblemerne.

Nicky nævnte at samtlige husstande i Feriecentret får 2 måneders gratis abonnement.

----------------

Regnskabet godkendt.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015 ved Per Kristensen.

Budgettet er lagt ud fra bestyrelsens oplæg. Vedligeholdelsesfondet skulle gerne vokse.

Uændrede kontingentindtægter. Svært at forudse, om der opstår udgiftskrævende situationer.

 

Budgettet godkendt.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Ordstyreren konstaterede, at da budgettet er lavet ud fra et kontingent på ca. 17.000,- er det reelt fastsat.

 

6. Opfølgning på retningslinjer for vedligeholdelse af lejlighederne. – Er tilsendt sammen med dagsordenen.

Hans Rosbjerg gennemgik retningslinjerne og præciserer pkt. for pkt. hvad ejerne er forpligtet til at ordne/vedligeholde og hvad bestyrelsen tager sig af.

Bestyrelsen har været en tur rundt og besigtige lejlighederne. Der er udarbejdet en liste med punkter der bør rettes eller skal rettes. Nogle ejere er bekendtgjort med mangler.

Listen kan ses hos Hans og Arne. Listen offentliggøres ikke – den sendes ikke rundt.

Hans gør specielt opmærksom på zinkinddækning, da den sidder løs mange steder.

Hertil bemærkede A1 – der er skruer, der bare kan pilles ud.

Hans pointerede, at forsikringen ikke dækker skader, som skyldes manglende vedligeholdelse. Dette fremgår også af hjemmesiden – læs afsnittet ”Bygninger”

Hans gjorde også opmærksom på, at både stakit og vinduerne bag huset, skal males i år.

Solpaneler – overhold retningslinjerne! Algebekæmpelse på fliser, tag osv. ordnes fælles.

Der er lavet opslag til samtlige lejligheder omkring affald og placering af molokkerne.

Hans gennemgik hjemmesiden og fremhævede følgende sider, som det er vigtig at kigge ind på jævnligt:

- Forsiden:Aktuelle og generelle oplysninger.

- Bestyrelsen:Ansvarsområder.

- Bygninger:Retningslinjer omkring vedligeholdelse.

- Internet og TV:Aktuelle opdateringer

- Fællesområder:Legepladser, cykelskur, depotrum m.m.

Der blev rejst spørgsmål omkring placering af varmepumpe.

Poul R. svarede, at det er vedtaget, at blok A og R må have varmepumpen på bagsiden.

A1 – varmepumper larmer ikke. Bestyrelsen skal opdatere de gamle regler!

Ordstyreren foreslog at evt. ændring af beslutningen omkring placering skal tages op på en generalforsamling med et konkret forslag, som er tilsendt bestyrelsen.

God ide med varmepumper, giver stor strømbesparelse.

 

7. Forslag fra O3 og A1

Forslag fra O3 om at maling af vinduer bag huset, skal ske i 2015.

Ønskede forslaget til afstemning. – Dette blev vedtaget med stort flertal.

Forslag fra A1, som påtænker at udskifte vinduet i gavlen og sætte et firkantet vindue i.

Bestyrelsesmedlem Poul Rasmussen bekræftede, at der kan være fugt og dermed svamp. Nævner eksempel på forsøg vedrørende brøndringen.

B6 – Carl Skallerup. Er ejer af en endelejlighed og har lavet forskellige ting vedr. isolering

af vinduet (silikonebehandling). – Opfordrer til, at man holder fast ved fællesreglerne.

N8 – Alice til Poul: Vil du undersøge, hvad en ny rude vil koste?

Poul Rasmussen foreslog at ejere af gavllejligheder går sammen og undersøger diverse muligheder og derefter indstiller til bestyrelsen. – Dette blev konklusionen af debatten.

Bestyrelsen tager initiativ til dette møde.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog den nuværende suppleant Kurt Nørby G6

Kurt Nørby G6 – ny valgt

Terkild Bruun N7 – genvalgt

 

9. Valg af suppleanter

Nord: Finn Pedersen N7 – genvalgt

Syd:  Tage Wulff Nielsen I1 – ny valgt

 

10. Valg af revisor

Hans Henrik Stephansen C3 – genvalgt

 

11. Valg af revisorsuppleant

Torben Fuglsang O3 – genvalgt

 

12. Evt.

Jørgen Jespersen orienterede omkring arbejdet med zinkinddækning af stern i Syd.

Der har været problemer med firmaet Søren Østergård, som ikke har udført det håndværksmæssigt korrekt.

Jørgen har sendt brev til firmaet og arbejder videre med sagen, for at få firmaet til at

erkende og ordne problemet.

E5 – Hugo Christensen har også bemærket, at stern-inddækningen ikke er lavet ordentligt.

Badelandsgruppen: Der har ikke indkaldt til møde i denne sæson. Vi håber på bedre tider,

så der kan blive råd til at lave noget.

A1. Hvornår bliver legepladsen i Syd repareret?

Hans nævnte, at der er planer om at fjerne en del, da der er råd flere steder. Der kommer en ny gynge op ved badecentret. – Der følges op på det.

---------

Repræsentant fra Danland orienterede omkring udlejning m.m.

---------

Ordstyreren takkede af og Kristian takkede også af og ønskede god vind fremover.

 

Referat

Trine Rask og Hans Rosbjerg

 

 

Ordinær generalforsamling den 8. marts 2014

90 personer repræsenteret ved 51 lejligheder var til stede + 3 fuldmagter.

 

Formand Kristian Kristensen byder velkommen og præsenterer bestyrelsen.

 

Pkt. 1. Hans Henrik Stephensen blev valgt som dirigent.

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning blev gennemgået af formand Kristian Kristensen

"Bestyrelsens beretning d. 8. marts 2014

2013 har været et pragtfuldt år med fantastisk sommervejr.

I udlejningen har der været en stigning, turisterne nyder at være her.

Det er dejlig vi har et feriecenter, vi kan være stolte af.

Vi er ved at have et opdateret feriecenter. I årets løb har der ikke været de store investeringer. Vi har fået ny hoppepude ved centeret, to nye net på trampolinerne i Nord, ny vaskemaskine og mere bordplads i aktivetetsrummet, så der nu er god plads at til sortere vasketøj.

Sternen i Syd er blevet beklædt med zink. Arbejdet er afsluttet, men der er dog nogle ting vi lige skal have vendt med blikkenslageren. Jørgen Jespersen har stået for koordineringen af arbejdet.

I foråret havde vi 3 arbejdsdage. Bedene i Syd blev ryddet for træer, der blev kørt jord på og sået græs. I Nord blev bedene ryddet for buske, og der er lagt skærv på.

Arne planter nye træer efter behov. På de 3 arbejdsdage blev der bare knoklet.

I efteråret havde vi atter 2 arbejdsdage, hvor vi drænede ved H og I blokkene. Gamle legeredskaber blev fjernet og andet ting blev renoveret. Der blev fyldt op med nyt sand i sandkasserne.

I Nord er der lavet en jordvold ud mod cykelstien, for at markere, at lege-pladsen er privat område. Der skal også plantes nogle buske.

Der blev lavet hylder i cykelskuret, hvor ejerne kan opbevare deres parasoller om vinteren. Vi vil opfordre til, at der er en parasol ved hver lejlighed.

Vi vil fra bestyrelsen sige en stor tak til de ejere, der kom og hjalp. Hvis der er flere, der har lyst, så meld jer. Vi har det rigtig hyggelig sammen og får snakket om mange ting, bl.a. vores feriecenter. Vi fik mange gode ting lavet på de arbejdsdage.

TV og internet kører rigtig godt og lejere er utrolig glade for det. Det lever op til den indtægt, som vi kom med sidste år, hvilket også fremgår af regnskabet.

På sidste års generalforsamling nævnte vi, at der ville blive etableret nye molokker til affald. De er ikke etableret endnu. Vi har anvist nogle steder til placering, hvorefter kommunen iværksætter arbejdet.

Badeland

Der bliver fornyet hen ad vejen. Nye pumper, ny styring af ventilation, nye toiletter i omklædningsrum. Fliserne i badecentret er glatte og vi undersøger, om man kan smøre noget på, eller om der skal lægges nye skridsikre flise. 

Arne har taget solariet væk og indrettet rummet til kontor.  Nu er der blevet gennemgang fra badelandet til teknikrummet, og der betyder meget i dagligdagen.

Nu syntes vi lige det hele gik så godt. Så her midt i januar ringer Arne og siger: ”Vi bruger alt for meget vand i den store bassin, vi bliver nødt til at lukke den.”

Og der bliver arbejdet på højtryk for at finde utætheden. Når vi finder utætheden, kan det være, at vi slår to fluer med et smæk, for vi har haft mistanke om, at vi brugte for meget vand.

Det er godt at vi har en god forsikring at gøre brug af, når der sker sådanne ting.

Klimaet ændrer sig. Vi får mere storm og større nedbørsmængder med flere oversvømmelser. Her i Bork mærkede vi stormen. Vi fik væltet stakitter og zink inddækning over mellem-murene røg af.

Forsikringen har erstattet de fleste af de ting, men samtidig må vi desværre konstatere, at skaderne faktisk skyldes dårlig vedligeholdelse. Skruerne på zinkinddækningen er mange steder tæret væk og beslagene på stakittet er også tæret væk eller gået løs. Vi har tidligere skrevet på vores hjemmeside, at vi skulle få de skruer i zink inddækningen skiftet ud med rustfri skruer.

Og så er der vand, der trænger ind ved vinduespartierne på grund af, at fugerne enten er utætte eller mangler.

Derfor lægger vi op til nye retningslinjer omkring vedligeholdelse, som det kan ses på dagsordenen. For kører vi bare derud ad, vil forsikringen stige voldsomt. Vi skal passe på vores forsikringsselskab, vi har en god forsikring. Vi har lagt policen ud på vores hjemmeside, så kan I se, hvad der er dækning for.

Der er stakitter, der er ved at trænge til maling - især de vandrette flader. Flere steder trænger terrassemøblerne også til maling. I 2010 vedtog vi at der blev udleveret maling hver tredje år til maling af stakittet, men vi vurderer, at det kan klares med reparation i år.

Så er der nogle terrasser der ligger for lave. Få dem nu lagt om! Vi kan ikke byde vore gæster det vandsjapperi.

På sidste års ekstraordinære generalforsamling blev der nedsat en center-gruppe, som skulle finde på nye ting i bade- og aktivitetscentret. Det er Jørgen Jespersen fra bestyrelsen, der samler trådene her. - Han kommer med en beretning derfra.

Der blev også foreslået på den ekstraordinære generalforsamling, at man laver en opsparing i en pulje til nye fremtidige aktiviteter – fx: renovering af badecentret eller nye aktiviteter for vores feriecenter, så det bliver ved med at være attraktivt og spændende at komme hertil. 

Dette kræver en lille vedtægtsændring, som også kan ses i dagsordenen.

Her pr. januar har vores revisor Peter Østergård overdraget sin andel til

Per Kristensen, som har været medejer de sidste fire år. Firmaet kører videre uændret og Peter er med, indtil det er kørt ind sammen med den nye ejer.       

I forbindelse med denne ændring besluttede vi også at få vores domænenavn Bork Havn Feriecenter flyttet, så det nu er grundejerforeningen der har rettighederne.

Vi har også valgt en ny udbyder One.com og et andet koncept, så det nu også bliver tilpasset smartphones og tablets. Hjemmesiden får 8 områder, som man kan klikke ind på for nærmere oplysninger.

Vi vil dog stadig sende informationer ud via mails, når der sker noget.

I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis der er spørgsmål."

 

Der var følgende tilføjelser til beretningen:

Der gøres forsøg med at lægge skridsikkert lag i badelandet. Det sker i uge 12, når bassinet er lukket pga. reparation af utæthed i bassinet.

Af hensyn til bl.a. forsikringsselskabet opfordres ejerne til at være obs. på at udføre almindelig vedligehold af lejlighederne.

Kr. har fået tilbud hjem på maling til stakit og havemøbler.

Mht. fremtiden: hvad er det, vi vil? - Aktivitetscentret ønskes større. Gerne nogle gratis aktiviteter. Badelandsgruppen har mange gode ideer, vi mangler bare nogle penge!

 

Herefter fremlagde Jørgen Jespersen sin beretning fra badelandsgruppen.

 

Bemærkninger til beretningen.

H4:Kan ikke forstå hvorfor hun skal male sine havemøbler grønne.

O2:Ang. maling. Jeg har en halv spandfuld endnu. 

Svar H4: Der er ikke krav om, at man skal male sine havemøbler grønne – de skal bare se flotte ud. Der er heller ikke krav om, at det skal være en bestemt slags havemøbler.

Svar O2: Hvis man har maling til rest, er der ikke krav om, at man skal købe nyt. Bestyrelsens hensigt er alene at købe billigt ind.

L 4:God ide at forny badeland med børnebassin, spa og aktivitetsrum.

I 3: Svær balance. Hvis ejerudgifterne bliver for store, bliver det endnu sværere at sælge.

L 4:Udlejen er afhængig af et godt badeland.

E 3:Der er kun brug for et lille børnebassin. Vi skal sørge for, at fællesudgifterne ikke bliver for store.

L 4:Jo bedre faciliteter, jo bedre udlejning.

O 6: Fremragende, at der bliver arbejdet på at samle penge og derefter bruge dem. – Fint med det lille badeland. Det er tidligere besluttet, at droppe det store badeland.

D 6:Der er flere, der er faldet i badelandet! På tide, der bliver gjort noget. Godt med gelænder.

Poul R. svarede, at der kommer ny belægning på i uge 12, som forsøg.

Vi skal dog være opmærksomme på, at det nuværende gulv er godkendt. Hvis der kommer en gulvbelægning med en meget ru overflade, kan det give problemer med rengøring og dermed KIM tallet.

 

Beretning godkendt.

 

Pkt. 3. Aflæggelse af rev. regnskab ved Per Kristensen, revisor.

Regnskabet er sendt ud til ejerne på forhånd.

Per: det er bestyrelsens arbejde at sørge for, at der er balance i regnskabet.

N 3En afskrivning på 75 år er lang tid.

Per: 75 år på bygninger er ok. Måske rigeligt på selve badelandet.       

O 3:Er der nogen, der rejser fra gæld i huset?

Ang. skyldige beløb. Der er 137 ejere og et skyldigt beløb på 76.000 kr.  Husk, det er en forening med fælles interesse. Revisionen gør, hvad de kan for at inddrive beløbet.

L 4:Hvad er det for penge?

Per:Det er forskellige ting.

A 4 Hvorfor sender I regningen til min bror?

Per: Vi kan kun reagere efter de oplysninger, vi har fået.

Der kommer brev ud til alle ejere, mhp. opdatering af oplysninger.

 

Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014 ved Per Kristensen. Budgettet er lagt ud fra bestyrelsens oplæg. Vedligeholdelsesfondet skulle gerne vokse.

Der er fremlagt 2 budgetter, men vi kan kun vedtage budget 1, da det kræver en vedtægtsændring at godkende budget 2. Denne kan ikke vedtages, da der ikke er 92 stemmeberettige til stede.

O 6:Det er ærgerligt, at vi ikke får vedtaget budget 2.

Per: bestyrelsen kan godt sige, at vi godt vil målrette en del af indbetalingen til en konto som er målrettet vedligeholdelse og/eller udvidelse.

O 6:Vi kan ikke stå og vente på, at 2/3 af medlemmerne møder op til generalforsamlingen

Per: Man kunne overveje vedtægtsændring, så man eksempelvis siger, at nyt kan vedtages ved 2/3 af de fremmødte.

D 2:Farligt, hvis man vedtager med 2/3 af de fremmødte, man tilgodeser ikke mindretallet.

B 3:Man skal absolut arbejde på at modernisere reglerne.

Hans Henrik – bestyrelsen vil gerne arbejde på det.

 

Budget 1 godkendt

 

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent

Ordstyreren konstaterede, at da kontingentet er fastsat, går vi videre til næste punkt.

 

Pkt. 6. Forslag til vedtægtsændring

Kan ikke vedtages, da der ikke er 92 stemmeberettige til stede.

 

Pkt. 7. Retningslinjer for vedligeholdelse – er tilsendt sammen med indkaldelsen.

Hans R præciserer pkt. for pkt. hvad ejerne er forpligtet til at ordne/vedligeholde og hvad bestyrelsen tager sig af.

D 2: Varmepumperne, hvad med dem?

Hans: Det hører under energibesparende udstyr.

C 3: Godt at få præciseret de ting, der stort set fungerer i forvejen.

D 3: Vedr. depotrum. Nogle er lavet dårligt – specielt af håndværkere.

B 6: Jeg er så glad for mine gamle fliser.

Ordstyreren svarede: Der er steder, hvor de ligger skævt osv. og her skal de selvfølgelig lægges om.

 

B 6: Spørgsmål omkring vedligeholdelse af taget og hvem der skal betale evt. skader.

Hans R. præciserede at simpel vedligeholdelse, fx udskiftning af en knækket tagsten ordnes og betales af grundejerforeningen. Det har vi altid gjort og vil fortsat gøre.

Hvis der opstår større skader, er det en vurderingssag, hvem der skal betale.

 

Carl Skallerup er overbevist om, at man på et tidspunkt har vedtaget, at taget hører under fællesudgifterne.

Hans R. nævnte, at han har læst samtlige referater igennem fra tidligere generalforsamlinger og her står der ingen steder, at taget hører under fællesudgifter, men det er nævnt, at der bør indbetales et beløb til en fond, som kan være medfinansierende ved evt. udskiftning af hele taget.

 

F 4:Det er cementtag og efter 50 år knækker det.

Ordstyreren: Problemet er ikke så stort, når der ikke er flere skader.

 

E 1: Kan grundejerforeningen købe den hvide maling til vinduerne?

Kristian svarede, at han køber maling.

 

Efter denne debat blev bestyrelsens forslag til retningslinjer godkendt.

 

Pkt. 8.Forslag fra N 7 - Finn P.

Reparation/udskiftning af tag, tagrender og nedløb afholdes af fælles-udgifterne. - Er tilsendt sammen med indkaldelsen.

R 4: Hvad er det, vi snakker om? Er det huller, altså vedligehold, så er det den enkelte ejer der betaler. Hvis man skifter hele taget hele taget, er der nye regulativer.

I 3: Er det ikke korrekt, at bestyrelsen kan bestemme at reparere småskader?

O 6: Foreslår, at vi siger nej til forslaget og evt. tager sagkyndig bistand hvis taget skal udskiftes.

Bestyrelsen svarede, at det var en god ide med en uvildig vurdering. Ud fra vurderingen tages der stilling til, om der skal foretages udskiftning af hele taget på blokken, eller der kan nøjes med en reparation. 

Ordstyreren konkluderede, at almindelig vedligeholdelse af taget hører til fællesudgifterne. Større reparationer er overordnet set ejerens ansvar og pågældende må derfor afholde udgiften, dog ud fra en saglig vurdering.

Det samme gælder for evt. følgeskader.

 

Pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Poul Rasmussen M3 – genvalgt

Hans Rosbjerg P6 – genvalgt

Jørgen Jespersen E7 – genvalgt

 

Pkt. 10. Valg af suppleanter

Nord: Finn Pedersen N7 – genvalgt

Syd:Kurt Nørby G6 – genvalgt

 

Pkt. 11. Valg af revisor

Frank Nielsen F6 – genvalgt

 

Pkt. 12. Valg af revisorsuppleant

Torben Fuglsang O3 – genvalgt

 

Evt.

Per Kristensen gør opmærksom på, at revisoren kun kan bruge de oplysninger man har. Er der fejl, må den enkelte selv rette. – Der kan blive problemer med betaling af 3.kvartal pga. ændringer ved Nets.

 

Jørgen Jespersen. Rapporterede om sternprojektet.

Pape. Der må arbejdes videre med blikkenslageren, om at få det bragt i orden.

Konklusion: Brev til alle i Syd, hvor man beder ejerne om at tage stilling.

Vi skal have sagen lukket nu.

 

N 7-H 8: Hvem skal fuge endegavlene?

Det er ejeren, der står for det.

E 9:Hvad med at opfordre Danland til at sætte parasoller op ved alle lejligheder?

J 7:Vi mangler lys!

Kristian svarede at vi arbejder på det, evt. med en anden løsning for placering af lys.

Poul R. – sikringer springer, kabler skal skiftes ud.

---------

Ivan orienterede fra Danland omkring udlejning m.m.

Ringkøbing- Skjern Museum fortalte om deres tilbud til feriegæsterne.

---------

Ordstyreren takkede af.

Kristian takker for deltagelse, bestyrelsen, Arne osv.

 

Referat

Trine Rask og Hans Rosbjerg

 

Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

94 personer repræsenteret ved 61 ferielejligheder var til stede + 2 fuldmagter.

Formand Kristian Kristensen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.

 

Pkt. 1 Valg af dirigent

Hans Henrik Steffansen, C3 blev valgt som ordstyrer.

 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning ved formand Kristian Kristensen

Formanden aflagde beretning – denne var også tilsendt sammen med indkaldelsen.

Bestyrelsens beretning d. 9 - 3 - 2013

Et stille og roligt år er gået hvad angår vores feriecenter, med lidt færre udlejninger, som også præger andre feriecentre, men så er der da lyspunkter. Der er flere udlejninger nu, end i fjor på det her tidspunkt. 

I foråret havde vi ekstraordinær generalforsamling, for at tage stilling til at renovere og udvide badelandet med et børnebassin og en ekstra spa, projektet var til afstemning og opnåede ikke stemmeflertal.

Hvad er der så sket i årets løb? Parkeringsplads ved A blok er blevet drænet og der er lagt stabilgrus på. Parkeringsbåsene i Nord er blevet delt op i felter så der ikke er trafikkaos mellem N og S blokken. Der er lagt stabilgrus ved cykelskur og parkeringsplads, så nu er det helt plan, og vi er fri for de vandhuller. Der er ryddet 5 bede i Syd for træer og buske, der er lagt muld på og sået græs, der mangles dog en. Den har vi undladt på grund af placering af vore nye renovationsplads, alt det arbejde er udført af frivillige ejere.

I Nord har vi ryddet bedene ved gavlene og lagt skærv på. Det er meningen, at Arne vil plante nogle enkelte træer i de bede, der nu er lavet. Stien ved blok O er endelig lagt om.

Som vi nævnte på sidste års generalforsamling ville affaldscontainer blive skiftet ud med runde molokker. Det er ikke sket endnu, idet vi ikke er helt enige med kommunen.

Der var ønsker om, at der blev sat bogstaver op på gavlene, det bliver gjort nu.

Det gamle antenneanlæg og boksene, som sad på gavlene er taget ned.

Der er i årets løb blevet bygget depotrumme op ved nogle lejligheder. Der findes arbejdstegninger og skabelon hos Ivan i receptionen. På hjemmesiden er der en nærmere beskrivelse. Man kan selv udføre arbejdet eller få Flemming, vores tidligere vicevært, til at sætter dem op. - Retningslinjerne skal følges.

I øvrigt henvises til brevet fra kommunen. Der er et punkt på dagsordenen, som netop omhandler dette.

 

Vi har nu kørt et år med internet og TV - skønne billeder på skærmen, som mange giver udtryk for. Vi har aldrig haft så godt et billede. Der er mange, der har kontaktet mig og rost det. Og så er det driftsikkert. Arne og Ivan er fri for alle de fejlfindinger og de reparationer, der var på det gamle anlæg.

Det har været en positiv investering, og der har været en god interesse for at leje internettet. Det fremgår også af regnskabet.

Arne har også fået installeret internet i teknikrummet, så han kan styre og overvåge mange ting hjemmefra.

Badelandet bliver nøje overvåget af Arne og Poul angående vedligeholdelse, og det holder energiudgifterne nede.

Det gælder også når det er reparationer og specialopgaver, det ordner de to.

Vi sparer rigtig mange penge ved at undlade reparatører udefra.

I badelandet er der lavet ny skridsikkert gulv ved spaen og der er sat gelænder op ved trappen ved det store bassin.

Nye tiltag

Vi har planer om at inddrage et hjørne af aktivitetsrummet, hvor vi vil sætte en ekstra vaskemaskine og tørretumbler op og lave et strygebord og et bord, hvor man kan lægge tøj sammen.

Den store hoppepude er mørnet op af solen, så den er skiftet ud.

Aktivitetsrummet

Grindsted billard er gået konkurs, men er startet op igen. Vi har lavet en

et-årig aftale med dem og så sætter de en vekselautomat op.

Stern i Syd

Det har været oppe at vende flere gange. Det trængte til maling og så er der det problem at fuglene bygger reder og klatter. Vi har derfor taget tilbud hjem om inddækning med zink, det samme som i Nord. Det er sendt ud til Jer til godkendelse. Da der kun var tre ejere som gik imod, er arbejdet sat i gang, så det bliver lige så flot som i Nord.

Dræning

Der er problemer med vandet i græsplænen ved D og E. Vi vil lægge en 50 m drænslange ned og det vil blive gjort her i foråret. Der bliver indkaldt til en arbejdsdag.

Solceller

Vi er sammen med Sydenergi ved at undersøge muligheder med solceller til el energi. - Vi bruger ca. 100.000 kWh på årsbasis i Centret.

Der er flere muligheder:

1.På taget på centeret, her kan der produceres ca.20.000 kWh.

2.Inddrager vi tennisbanen, kan der produceres ca. 100.000 kWh.

3.Vi er også ved at undersøge om vi kan leje eller købe et stykke jord af vore naboer. Det er det friareal, som ligger på modsatte side af centeret.

Nu nævner vi tennisbanen til solceller. Vi har også gået med tanker om at inddrage den ene bane til Multibane, men lad os høre, hvad I siger til det.

Terrasser

Der er nogle få stykker, der trænger til at få terrassen hævet og lagt om.

Vi kan ikke byde vore gæster, at de skal gå i gummistøvler, når de skal fra og til lejlighederne.

Stakit

På de vandrette flader på stakit, bord og bænk, kan malingen ikke holde.

Man bliver nødt til at slibe det ned en gang imellem og male det igen.

Til næste år skal vi nok til at se på stakitterne med hensyn til maling. 

Alger på tag og fliser

Vi har fået tilbud på sprøjtning mod alger på tag og fliser samt badecentret. Det er der behov for, så det bliver gjort.

Retningslinjer

Og så har vi et hængeparti endnu en gang. Retningslinjer som alle ejere selv har været med til at godkende. Det er regler for:

 - udendørslys med nummer

 - solceller

 - markiser

 - varmepumpe

 - depotrum

 - fugning med korrekt mørtel

Det er trist, at der stadig nogen, som ikke følger retningslinjerne – disse kan ses på hjemmesiden.

Bestyrelsen har besluttet, at hvis tingene ikke er monteret efter de anvisninger der er givet og med det rigtige materialevalg, vil der komme en henstilling og er det ikke rettet inden for den aftalte tid, vil det blive lavet på ejerens regning.

Arbejdsgruppe

Sidste år etablerede vi en arbejdsgruppe, som kan give en hjælpende hånd med og det har været en rigtig god ide. Flere ting er blevet udført og vi forventer, at der også i 2013 vil være arbejde til dem.

Gruppen består p.t. af 6 lejligheder + bestyrelsen, men der kan godt være flere, så er man interesseret kan I bare tilmelde Jer.

 

Der var følgende bemærkninger og kommentarer til beretningen:

H2 - Allan Nicolajsen foreslår, at Danland kunne reklamere med gratis adgang til internet. I 2012 var der i gennemsnit pr. lejlighed på internet en lejeindtægt på 255 kr. pr. år.

Hvis Danland reklamere med gratis internet, skulle det gerne give flere udlejede dage, der overstiger 255 kr.. Danland synes også det er en god ide.

O6 – Bente Hedemann. Dejligt at fliserne ved O blokken er rettet. Flot med de nye P-pladserne. Det ser pænt i Nord. Der er dog meget vand ved O og ved skraldespandene. Anbefalede at bruge tennisbanen til solceller.

J8 – Bruno Andersen. Vi bor lige ved siden af tennisbanen og den brugt meget.

H2 – Allan Nicolajsen. Godt initiativ med solceller. Ros til bestyrelsen.

Foreslår evt. byggeri af ferieboliger på tennisbanen. Fortjenesten ved at bygge ferieboliger tilfalder grundejerforeningen - som efterfølgende anvender den til at etablere solcelleanlæg.

C3 – Hans Henrik Stefansen – spændende med multibane på tennisbanen.

M2 - Bo Skov. Solceller er en dyr løsning på jorden. Bedre løsning med anlæg på taget af centret. Sydenergi for dyr. Indhent tilbud.

E9 – Helle Christiansen. Multibane er en rigtig god ide, der mangler noget til større børn. Hvad er problemet med at lægge solceller på taget af centret?

Hertil svarede Kristian, at taget er skrøbeligt, så det vi meget betænkelige ved at røre ved.

O6 – Bente. Hvad med arbejdsgruppen omkring badecentret? Hvad laver den?

Hertil svarede bestyrelsesmedlem Jørgen Jespersen, at gruppen har været indkaldt, men det blev aflyst. Opfordrede samtidig til at gruppen blev udvidet.

B6 – Laugesen. Er positiv overfor solceller, men ikke på tennisbanen. Facader kan måske bruges. Foreslår at bruge tennisbanen til alternative aktiviteter – gerne multibane. Kunstfiberbelægning. Ikke tilfreds med internettet – der er nogle tekniske problemer som gør, at det ikke fungerer optimalt.

O2 – Birthe Kahle. Internet og TV dur ikke. Der er stilbilleder.

A1 – Inge Risager. Er det bestemt, at der skal sættes solceller op?

Hertil var svaret ”Nej”.

E9 – Helle Christiansen. Det er måske værd at overveje at skifte taget på centret. God ide med multibane på tennisbanen.

E1- Gurli Andersen. Jeg har betalt ca. 5000,- til strøm, men kun fået 1700,- ind. Har ikke selv brugt lejligheden.

 

Hertil svarede bestyrelsesmedlem Poul Rasmussen, at Danland giver en lavere pris. Dette sammenholdt med, at opvarmningen af lejligheden inden lejerne kommer, betales af ejeren.

I vinterperioden har der været tændt for varmen for at holde en temperatur på 5 grader (se vedtægterne § 5, to sidste afsnit).

L4+L5 – Jan Jansen. Uensartet fugning nogle steder, men generelt ser det godt ud. Opfordrede også til, at man kigger på lejligheden bagved, da ejeren også her har ansvar for at det ser godt ud.

Ang. solceller. Vi undersøger og tager den bedste løsning.

N8 – Steen Rasmussen. Det må være Sydenergi`s opgave, at sørge for at TV og internet er i orden.

Bestyrelsesmedlem Poul Rasmussen kommenterede O2 m.fl. omkring problemer med TV og internet. Det er tekniske problemer og som oftest ligger fejlene i anlægget udenfor lejlighederne. Her er det Sydenergi der har ansvaret og forpligtigelsen til at rette fejlene.

Poul og Ivan har flere gange været behjælpelige omkring problemer i lejlighederne.

Kristian – ring til mig ang. internet og TV, hvis der er problemer – så vil jeg tage det op med Sydenergi, da de skal sikre at anlægget fungerer.

 

Pkt. 3 Aflæggelse af det reviderede regnskab

Peter Østergård gennemgik regnskabet med forklaring til de punkter, hvor der var afvigelser i forhold til det budgetterede.

Der var ingen kommentarer til regnskabet.

Regnskabet godkendt.

 

Pkt. 4 Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013

 Peter Østergård gennemgik budgettet som blev godkendt.

 

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent for 2013

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, som blev vedtaget

 

Pkt. 6 Depotrum - Orientering om regler og dispensationskrav i forhold til lokalplan.

Hans Rosbjerg orienterer om arbejdet med depotrum, samt regler vedrørende ansøgning. Efter et møde med kommunen blev proceduren ændret og det betyder, at der skal søges dispensation fra lokalplanen. Dette gælder kun for Nord, da der ingen lokalplan er fro Syd.

For Nord gælder, at vi skal have underskrift eller mail fra de ejere, der ønsker at bygge depotrum.

For Syd kan man bygge depotrum uden ansøgning.

Hans Rosbjerg sender information rundt til ejerne.

Samtidig blev det kraftig pointeret, at de byggevejledninger og byggemål der er bestemt skal følges. Desværre er der bygget depotrum, som ikke overholder målene og byggevejledningen. Kontakt Hans Rosbjerg inden I bygger.

L7 – Alfred Rasmussen spurgte om man må lave udestue?

Hans Rosbjerg nævnte at han tidligere havde sendt forslag til den daværende bestyrelse omkring bygning af udestue/overdækket terrasse, dengang rude- og dørpartierne skulle udskiftes. Dette blev dog nedstemt af generalforsamlingen.

Lokalplanen giver kun lov til etablering af udestue i Nord og hvis dette ønskes, skal der fremsættes et forslag, som skal behandles på generalforsamlingen.

 

Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag

I2 – Ib Hjort Sørensen startede med at rose til bestyrelsen for de mange tiltag

og fremlagde derefter det indsendte forslag.

 

Forslag til § 3 stk. 6

”Opstår der et lånebehov i forbindelse med renovering/udbygning og nybygninger eller indkøb af større løsøre, må der kun optages lån af parcelhus-lignende type, med fast rente i mindst 5 års perioder.

Engangsindskud kan vedtages at foretages over flere år, således at foreningen opnår en egenkapital til ovennævnte formål, således at foreningen fortsat holdes gældfri.”

 

Ib Hjort supplerede forslaget med, at hver ejer kunne spare et beløb op pr. år fx 5000 kr., så man kan få bygget nye ting.

Fællesudgifterne skal holdes nede, det er vejen frem!

Ordstyreren gjorde opmærksom på at forslaget kræver en vedtægtsændring.

Det betyder, at 92 ejere skal stemme for forslaget, for at vedtægtsændringerne kan vedtages.

Ib Hjort bemærkede hertil, at § 3 i vedtægterne giver mulighed for opsparing.

Hans Henrik Stephansen. – Der er sund fornuft i at spare op, måske til nyt tag.

O6 – Bente. Rigtig godt forslag. God ide at have pengene i hånden, når der skal bygges. Opfordrer bestyrelsen til at arbejde videre med en opsparingsordning.

I2 – Ib Hjort tilføjede, at hver lejlighed kunne indbetale 5000,- pr. år til finansiering af nye tiltag. Lad os spare op i stedet for at tage lån.

 

Pkt.  8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kristian Kristensen, J4 og Terkild Bruun, N6 på valg.

Begge blev genvalgt.

 

Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter

Nord – Finn Pedersen, N7

Syd – Kurt Nørby, G6

 

Pkt. 10 Valg af revisor

Hans Henrik Steffansen, C3 blev genvalgt.

 

Pkt. 11 Valg af revisorsuppleant

Torben Fuglsang, O3 blev genvalgt.

 

Pkt. 12 Eventuelt

Jørgen Jespersen opfordrer til at arbejdsgruppen omkring badecentret / aktivitetscentret mødes efter generalforsamlingen.

Anni Nørby, G6 og Arne Pedersen, S3 tilmeldte sig gruppen.

M7 – Ole Vidkjær. Er der nogen, der har set vores nye bord? Det er forsvundet.

N4 – Tage Andersen. Det er et problem, at der ved udlejning bliver fjernet ting fra lejlighederne.

I3 – Ivan Nielsen. Opsparing en god ide. Vi skal snakke energi i stedet for solceller. Tennisbanen skal holdes fri til andre aktiviteter.

N8 – Steen Rasmussen. Hvad med at man hævede fondsbidraget?

Så er vi fri for at lave vedtægtsændringer.

 

Efter en god debat og orientering fra Danland og fra den lokale arbejdsgruppe omkring Bork Havns fremtid takkede formanden Kristian Kristensen dirigenten for indsatsen og for en god generalforsamling.

 

Referenter:

Trine Rask og Hans Rosbjerg

 

Ordinær generalforsamling den 10. marts 2012

Velkomst ved formand Kristian Kristensen

1. Hans H S blev valgt som ordstyrer.

Kr. præsenterer bestyrelsen.

73 ejere til stede + 2 fuldmagter. 29 fuldmagter tilsendt.

 

2. Formanden aflagde beretning – denne var tilsendt sammen med indkaldelsen.

Kan også læses på hjemmesiden.

Kommentarer

H2 - Allan Nicholaisen: 2856,- kr. for tv/internet pr år. Det er for dyrt. Renovering af gl. antenneanlæg 1800,00 pr bolig – det er billigere og lige så godt.

H4 - Eve Hermansen: Små børn elsker vores badeland. Foreslår renovering af badeland efter behov. Dvs. væsentlig mindre bassin.

Formanden svarede – vi skal have fornyet vores badeland. Småbørnsbassin med 32 grader varmt vand.

Der skal være ens forhold i lejlighederne ang. Internet og tv og det skal være tidssvarende.

H2 – tror, at fremtiden for internet er mobiltelefon. – Synes det er en dyr løsning.

Vi skal vel stemme om det.

O2 – Birthe Kahle: Hvad med os, der ikke lejer ud? – Skal vi også have installeret internet og TV.

H4 – enig i, at der skal være småbørnsbassin med 33 grader varmt vand. Det skal fortsat være et lille bassin.

D6 – Carl Skallerup. Ingen afstemning, bestyrelsen har fået mandat til det arbejde, der er lavet. Stor opbakning fra salen.

Formanden – vi skal leje ud, det er centret beregnet til.

O6 – Poul Jørgensen. Det er et oplæg omkring badecentret – ikke afstemning.

-Badeland. Kan rensningsanlægget holde til den planlagte investering.?

-Depotrum – er det godkendt? – eller hvordan?

-Ros til bestyrelsen for deres store arbejde.

Poul R. – ang. rensningsanlægget. Orienterer om det tekniske.

Hans R. – Ang. depot. Vi tager det op senere i dag.

Ordstyrer. – TV/internet ER vedtaget.

Beretningen blev godkendt, med en stemme imod.

 

3. Regnskab ved Peter Østergård.

Peter gennemgik regnskabet – som var tilsendt sammen med indkaldelsen.

O2 Birthe Kahle – indtægter for maling af stakit udført ved Arne.

Hvor står det i regnskabet?

-Internet mm skal være synlige i budgettet.

Peter Ø – ”malerpengene” står på Arnes konto.

Internet tages med ved gennemgang af budgettet.

Regnskabet godkendt.

 

4. Budget ved Peter Østergård.

Kontingent er budgetteret som tidligere år.

Udvidelsen er endnu ikke indsat i budget.

Kontingentet stiger ca. 2856,-kr., men det påvirker ikke budgettet.

Peter Ø – TV/internet er sat i værk og det skal betales.

Spørgsmål til budget.

H2 – Allan Nicholaisen: Hvad er kontingentet til næste år?

O6 - Poul Jørgensen: Bestyrelsen opfordres til at følge love og vedtægter. Vi bærer over med småfejl.  Merudgiften til TV og internet mangler i budgettet.

Peter Ø – lidt en teoretisk diskussion. Vi kommer ikke udenom betalingen, men om det skal under kontingentet eller det skal være brugerbetaling, det må vi tage en afstemning om.

Budgettet godkendt.

 

5. Fastlæggelse af kontingent.

Nu 3387,- kr. pr kvartal.

Dertil kommer TV/internet 2856,- kr : 4 = 714,- kr i 3 kvartaler 2012.

 Afstemning

Ja – 69

Nej – 6

Kontingentet blev vedtaget.

 

6. Fremlæggelse af badelandsprojekt.

Paul Lange PL, Thorupgruppen gennemgik projektet, som var sendt ud i forvejen.

Paul L – energiforbruget vil stige med 1/5.  Temperaturen bliver øget til 32 gr.

H2 – alternativ energi. Er der arbejdet med det?

PL  -  solvarmeanlæg vil være ideelt.  Pris 150.000.-kr. Betales over 7 år.

Levetid 20-25år.

Jordvarmeanlæg er ikke mulig.

O4, Finn Thagesen – Går ind for et mindre bassin med 32 grader varmt vand.

Forslaget går alt for vidt og er for dyrt

16.700,- som engangsbeløb er alt for dyrt.

N7 - Finn Pedersen

- Hvad er der ofret i forundersøgelse?

- Nu er der et fantastisk forslag, og det skal vi arbejde videre på.

- Hvad med finansieringen?

- Er skeptisk mht. variabel rente.

Der er ofret 100.000,- i forundersøgelse.

Paul L – Byggeprocessen er ca. 7 mdr. Arbejdet kan stort set foregå, mens det eksisterende er i drift.

H2 – bliver der arbejdet videre med alternativ energi?

Paul L – er i tvivl ang. minimøller. Kun for private. Foreslår vandbåret solvarme.

Peter Ø.

 Vi bliver nødt til at opkræve et engangsbeløb.

- Afvikles over 20 år (10 år). 16.734,-kr til hver lejlighed. Forrentning ikke fastlagt.

O4 – godt oplæg. Hvor længe kan det eksisterende bassin holde?

Poul R – teknisk kører det ok. Bunden er renoveret for 6-7 år siden.

D2  - Søren Andersen– firma eller privat. Begge kan have solceller. Gode anlæg har tilbagebetalingstid på 7-10 år.

Peter Ø

Angående projektet. Momsen betales af de enkelte ejere over 20 år.

Vandafgiften refunderes. Ikke øvrige energiafgifter.

Der ligger brochurer fra Nykredit på bordet i modtagelsen.

O2 – hvad gør bestyrelsen, hvis der er nogle, der ikke kan betale?

Kristian K – Det er selvfølgelig et problem, men så må man leje sin lejlighed ud.

B5 – Erik Ramstedt, hvis vi betaler 10.000.-kr ekstra, vil det dyre lån blive billigere.

Indkomne forslag.

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer, som blev gennemgået.

Peter Ø – Ang. vedtægtsændring. Vedtægterne er ikke tidssvarende.

 

Der blev læst brev op fra E4 – Marianne Ploug, som var skeptisk omkring udvidelsen af badecentret og afstemningsproceduren.

Det er stadig 2/3 af samtlige medlemmer, der skal stemme for en vedtægtsændring

Der var skriftlig afstemning omkring vedtægtsændringerne.

Bestyrelsen havde fået tilsendt 29 fuldmagter.

Resultat:

Ja – 90

Nej - 9

Blanke – 5

Da der skulle være 92 der stemte for vedtægtsændringer, blev de ikke godkendt.

Da bestyrelsen fandt vedtægtsændringer nødvendige for det videre arbejde i grundejerforeningen, besluttede bestyrelsen at trække sig og opfordrede til, at der vælges en ny bestyrelse.

L7 - Alfred Rasmussen – vi har valgt bestyrelsen og de har lavet et godt arbejde. Nogle har åbenbart misforstået det.

G7 Vagn Holm – sørgelig situation. Lad os give bestyrelsen noget luft.

O6 – hvad med fuldmagter med nej?

Ordstyrer – de er talt med.

L6- Ole Larsen – er der mulighed for at lade afstemningen gå om?

Bestyrelsen gives 10 min. til eftertanke.

Beslutning: Bestyrelsen sidder indtil ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringer igen bliver gennemgået og sat til afstemning. Her skal der være 2/3 flertal, ellers trækker bestyrelsen sig.

Fuldmagt kan sendes eller afleveres på samme måde som til denne generalforsamling.

 

Generelle spørgsmål:

Poul R.- Kommentar til tv-internet. Det er ejernes ansvar, at HFI relæ virker. Især et problem i Nord. Autoriseret el-installatør skal skifte, hvis relæet ikke virker.

Angående nyt netværk. Der skal trækkes et kabel, man må gerne selv gøre arbejdet. Ikke nødvendigt at købe nyt tv. Gamle tv-apparater forsynes med et scartstik.

Radiosignal koster 9,-kr pr md. Kan bestilles hos Sydenergi.

Hans Rosbjerg præsenterer prototypen til det lille depotrum. Bestyrelsen har søgt kommunen om godkendelse til bygning af depotrum og det har vi fået. Der er dog krav om, at det skal overholde lokalplanen.

I lokalplanen er nævnt, at der må laves en lille tilbygning – fx udestue.

Det har været debatteret tidligere.

Der er bygget en prototype ved P6, som man kan se. Der kommer priser og arbejdstegninger senere. Materialeprisen er ca. 1000,- dertil kommer zinktag.

Der bliver plads til placering af varmepumpe i enden af depotrummet. I så fald skal der lavet jalousi afdækning.

F4 Per Pape – sp. ang. placering af kasse til internet. Poul R. svarede.

O6 – bestyrelsen skal tage stilling til forslag / give dem plads.

Hans Henrik/ ordstyreren læser brev/forslag fra H8 op.

D1 – hvad med zinkbeklædning i Syd?

Kristian K – vi ser lige tiden an.

Hans R. - Ejerne skal selv tage initiativ. Der skal være 75 % af ejerne i Syd,

der går ind for det. Hans R er behjælpelig med proceduren.

Formanden takkede af og nævnte, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

Ref. : Trine Rask og Hans Rosbjerg

 

Ekstraordinær generalforsamling den 31. marts 2012

56 lejligheder repræsenteret – 62 fuldmagter afleveret

 

Hans Henrik blev valgt til ordstyrer.

 

Vedtægtsændringerne blev gennemgået punkt for punkt.

Der var ikke nævneværdig debat og spørgsmål undervejs og derfor blev vedtægtsændringerne sat til skriftlig afstemning.

114 stemte for

4 stemte i mod

 

Vedtægtsændringer vedtaget med mere end 2/3 flertal blandt samtlige ejere.

 

Forslag fra O2 – Birthe Kahle

”Bestyrelsen må kun iværksætte ting der er vedtaget på generalforsamlingen – kun udbedre skader der ikke kan vente”

Her nævnte O2 som eksempel, at den valgte løsning til internet og TV, burde være vedtaget af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen nævnte, at der havde været en del debat omkring erstatning af det nuværende antenneanlæg. Der har været flere ideer fremme, også priser.

Bestyrelsen valgte løsningen fra Sydenergi, da man vurderede, at det var den bedste model.

 

O6 – Poul Jørgen nævnte, at det er bestyrelsen, der behandler og afgør sager.

 

Forslaget fra O2 blev ikke godkendt.

 

Forslag fra O2 omkring brugerbetaling på 20,- pr. gang ved brug af badecentret.

 

O3 – Torben Fuglsang, foreslog en pris på 30,- og det skulle være Danland der administrerede det.

 

D6 - Carl Skallerup pointerede, at vi lejer stedet ud med et badecenter og derfor skal der ikke opkræves ekstra.

 

Forslaget blev ikke godkendt, da der var stort flertal imod.

 

Forslag fra H8 – Karen og Henning Rasmussen

Varmepumper ved Blok A og R skal placeres på terrassen efter samme regler som for andre.

Specielt ved A ser det skrækkeligt ud, da det er det første man ser, når man kommer.

 

Hans Rosbjerg nævnte, at de pågældende varmepumper er monteret efter gældende retningslinjer.

Ved R blokken generer det ingen, hvorimod det ved A blokken kan virke skæmmende, da tilkørselsvejen går forbi.

Hvis generalforsamlingen godkender forslaget om at varmepumperne skal fjernes,

må det være grundejerforeningen, der skal betale for flytningen.

Vi vil i bestyrelsen tage stilling til, om varmepumpen evt. skal flyttes og i så fald gælder det, at der ikke fremover må opstilles varmepumper bag A blokken.

 

Der kom spørgsmål fra S blokken om, hvorfor de ikke måtte placere varmepumper bag bygningen, da der her ingen trafik er.

Bestyrelsen kunne ikke huske begrundelsen, men var åben overfor at se nærmere på det.

 

Efter lidt debat blev der afstemning, og der var flertal for, at varmepumperne fortsat måtte hænge bag A og R blokken.

 

A5 flytter stigen som er placeret bag huset.

 

Der var også forslag fra H8 om fælles fugning, så det kommer til at se ens ud. Som det er nu, må den enkelte ejer selv udføre arbejdet.

 

Generalforsamlingen blev enig om, at det er de nuværende regler, der fortsat skal gælde. Dvs. at der ikke bliver krav om fælles fugning.

Reglerne står beskrevet på hjemmeside og de er også sendt rundt.

Vi skal dog gøre opmærksom på, at fugningen skal laves efter forskrifterne.

 

7. Valg til bestyrelsen

Hans Rosbjerg P6 (Nord) genvalgt

Poul Rasmussen M3 (Nord) genvalgt

Jørgen Jespersen E7 (Syd) ny valgt

 

8. Valg af suppleanter

Lotte Larsen C1(Syd) ny valgt

Poul Jørgensen O6 (Nord) er valgt for denne periode

 

9. Valg af revisor

Frank Nielsen F6genvalgt

 

10. Valg af revisor suppleant

Torben Fuglsang O3 nyvalgt

 

Eventuelt

N7, Finn Pedersen og G7, Vagn Holm foreslog, at såfremt udvidelsen af badecentret vedtages, skal der nedsættes et byggeudvalg.

God ide.

Poul Rasmussen orienterede omkring internet og TV. Der er kommet kode til routeren og denne kan fås hos Ivan.

Den sorte TV boks har 2 lys, en blå og en rød. Når begge lyser i pågældende farver fungerer systemet.

Eve Hermansen nævnte, at der manglede brugsanvisning.

Nye kan hentes hos Ivan.

O3 – Torben Fuglsang spurgte til retningslinjer omkring solpaneler.

Poul R nævnte, at retningslinjerne er beskrevet på hjemmesiden. De må placeres på begge sider af dør/vinduespartiet i en max højde på 2 m – dvs. så de flugter med overkanten.

O3 bemærkede, at fliserne ved O blokken stadig er skæve – den række der ligger ud mod de sorte stenskærver flytter sig – det samme gør sig også gældende ved P blokken.

Kristian nævnte, at Bork Maskinstation har været oppe for at rette stenene op.

Bestyrelsen kigger på det igen.

Hans Rosbjerg nævnte, at der stadig er ledige pladser i cykelskuret, af de 58 pladser, er der 20 tilbage.

Zinkbeklædningen på den skrå læmur sidder løs mange steder, da skruerne er rustet væk. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at der sætte nye rustfri skruer i.

Hans R nævnte videre, at der bliver mulighed for at tilmelde sig en arbejdsgruppe, som bestyrelsen kan rette henvendelse til, hvis der er fælles ting der skal gøres.

Det kommer på hjemmesiden.

Der var spørgsmål fra S blokken omkring stenene, som var placeret i Nord.

Hans R nævnte, at de nævnte sten er lagt for at markere hvor man må køre. De er sat op som forsøg. Vi er klar over, at der stadig er problemer, da nogle stadig parkerer helt uhensigtsmæssigt. Derfor vil bestyrelse ændre på passagen og sætte tydelig afmærkning op.

Der skal være plads til at et redningskøretøj kan komme igennem.

 

Kristian orienterede kort omkring det nye ”Bork Legeland” som indvies 2. april. Kristian og Terkild tager derop og ser på det.

Carl Skallerup nævnte, at det ville være en god ide, at der en aftale omkring benyttelse og priser.

Bestyrelsen vil sammen med Danland arbejde vider med kontakten til Bork Legeland.

 

Ros fra O6 til bestyrelsen for det store arbejde der ydes – vi ved godt, at der har været ”bøvl” omkring de tiltag, der har været.

 

Kristian afsluttede generalforsamlingen og nævnte, at Danland vil markedsføre centret med internet og legeland i nærheden.

Han nævnte videre, at vi får mange positive tilbagemeldinger fra lejerne, som roser stedets charme.

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 21. apr. kl. 14.00, hvor udvidelsen af badecentret skal behandles.

Denne generalforsamling foregår i Bork Hallen.

Husk at sende fuldmagt til bestyrelsen, hvis man ikke kan deltage.

 

Referat

Hans Rosbjerg P6

 

 

Ekstraordinær generalforsamling den 21. apr. 2012, vedrørende udviddelsen af badecentret

Velkomst ved Kristian Kristensen, formand.

1. Frank Nielsen vælges som ordstyrer.

Frank orienterer om bestyrelsens beslutning om fremover udelukkende at indkalde til møder pr. mail.

Stemmetællere Birthe Kahle O2 og Carl Skallerup.

Manglende suppleant fra Nord skal vælges senere her på gen.fors.

Formanden får ordet og giver oplæg til dagens møde.

Paul Lange, Proarkitekter fremlægger badelandsprojektet.

Sp. J8. Bliver der flere puslepladser i det nye? Ønsker flere toiletter.

Sp.H2. Er der regnet på energiudgiften?

Sv.Paul L. Foreløbig ca.80000kr, men svært at svare på.

H2 – overbevist om, at energiudg. stiger.

Sp. H1 – hvordan forhindrer man ubudne gæster.

Sp. H2. Er prisen et overslag eller hvad?

PL. 5,5mill er baseret på nuværende beregninger.

 Sædvanligvis i tilsvarende projekter max. 10% udsving.         

Sp. I3.vedr. adgangskontrol, børnebassin. Babybassinet er stort på tegningen.

PL. Det er baby/børnebassin.

J8.-  bliver fliserne i bassinet udskiftet? De er glatte.

?. Sp. Vedr. teknik. Er det slidt eller hvad?

PL - det eksisterende anlæg bliver moderniseret.

H2 – sp. til energiforsyning og finansiering. Jord, sol, vind. Tilskud ved vedv. energi.

PL – solvarme er indtænkt, solceller – et valg. Meget lang tilbagebetalingstid.

H4 – beløbet for renovering af nuv. anlæg. Er det med?

PL – nej. Til gengæld er der et ventilationsanlæg.

S3 – hvordan kommer ubudne gæster ind?

Kr. Kr. beder om ordet.

Der er ubudne gæster, det ved vi. Problemet er, at anlægget ikke er dimensioneret til så mange mennesker.

Tilføjer bestyrelsens forslag omkring finansiering.

I2 – roser bestyrelsens arbejde. Finansieringsforslaget dur ikke. Alt for dyrt, for dårligt.

Hvor er Danland, de bør også give et beløb. Flot projekt.

 

Revisor Peter Østergård har lavet et oplæg, som han præsenterer. Nuværende beregning + alternativ beregning. Ejerne skal bestemme sig for/ afgøre, hvilken forrentning man ønsker. Ang. engangsindbetaling. Det vil dreje sig om ca. 50000kr Ang. hæftelser: Man hæfter ikke for foreningens gæld over for fremmede.

F2 foreslår selvfinansiering. 

PØ  - det må medl. tage beslutning om .

D2 – hæftelse gælder overfor kreditforeninger. Vil ikke anbefale at nogle indbetaler store beløb.

O6 – vi skal først afgøre om vi skal have den renovering. Vi skal have noget gjort. Tror ikke på større udlejning pga. så stor investering . Måske etaper, når der er råd.   

F1 – måske kan den enkelte ejer finansiere det. Skal vi prøve at finde ud af det?

N7 - hvordan får man beløbet 50200kr frem?   

PØ – momsen er incl.

I2 – Tror PØ selv på de beregninger? – Opfordrer til, at man indbetaler et beløb og måske tager projektet i etaper. Gør det noget, at det måske tager 3år? Opfordrer til en aftale, der er ”sikker”.

PØ – hvis projektet skrider med 10% har bestyrelsen et problem. Ny generalforsamling i så tilfælde.

Pause.

I2 – hvordan ser arkitekten på det, hvis ejerne vælger selv at finansiere det.

PL – delvis kan det godt lade sig gøre. Anbefaler at man løfter i flok og vælger det store projekt.

H7 – hvad skal vi med alle de skabe? Hvor skal alle de mennesker være?

PL – der bliver væsentlig bedre plads og flere muligheder.

Frank N. læser indlæg fra E4 op (sp. til udlejnings bureauet)

Frank N læser indlæg fra O1 (støtter frivillig ordning)

S4 – Frank læser deres indlæg.

S3 – Frank læser. Arne Andersens indlæg.(anbef. nej)

Eve og Ib får læst op,

 Allan H2. ligeså.

I2 – hvor er Danland henne i det her projekt. Bestyrelsen bør kigge på Danlands indtjening.

A1 – indlæg læses op.

J6 – gen fors. sagde ja i 2011. Nu nærmer vi os - uensartet flok. Opfordrer til at best. arbejder  videre med en lille del af det . Bestyrelsen har gjort det, den fik besked på sidste år.

H1 – er der nøgler i omløb? Mit internet er tilsluttet og jeg har ikke selv låst op. Vedtægtsændringerne – er de tinglyst. Projekt badeland – hvorfor hastværk. Er nervøs for udviklingen her og nu.

Formanden – Viceværten har nøgle.

Hans R. bestyrelsen har også diskuteret, positivt at der har været en god debat. Bestyrelsen har på ingen måde forsøgt at presse noget ned over jer. Vil gerne fortsætte det spændende arbejde.

Frank N. Afstemning. Ja eller nej, skriftligt. 1 stemme pr. bolig.

Resultat: 51 nej, 56 ja. Forslaget er nedstemt.

M9 – foreslår, at man udsender spørgeskema til ejerne for at komme videre.

N8 – foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe angående badelandsprojektet.

Kristian K. – god ide med arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppe badeland – H1, H4, N1.

Frank N.-hvem stiller op som suppleant.

Hans R – orienterer om det sidste nye vedr. leje af film.

F2 – nyt tilbud fra SE?

Hans R – vi har alle grundpakken.

L7 – sp. ang. kode.

Hans R – sender mail ang. koderne.

Kommentar fra ? . Tinglysning koster 1400kr pr. forening.

H7 – hvornår bliver cykelskuret lavet i Syd? Vi er utilfredse med, at vi skal vente.

Hans R – det er ikke glemt. Hovedparten pt. kommer fra Nord.

Jørgen R – man kan lave et skur ved egen lejlighed.

Hans R – har ikke prisen helt endnu. Har lavet byggevejledning.

Formanden takker for fremmødet. Slår fast, at bestyrelsen udelukkende har arbejdet ud fra oplægget ved generalforsamlingen 2011.

 

Tak for i dag, kom godt hjem, god weekend.

Referat Hans Rosbjerg P6

 


Ordinær generalformsamling den 12. marts 2011

Valg af dirigent: Hans Henrik Stephansen

Generalforsamling er lovligt varslet

Punkt 8 behandles som 1. punkt

Jysk svømmebadsteknik og Pro Arkitekt kommer med oplæg omkring badeland:

Renovering af badeland vil udvide sæsonen for udlejningen.

Udbygning med ekstra svømmebassin, spabad og teknikkælder.

Udbygning ved petang bane.

Der er indhentet forhåndsgodkendelse ved Ringkøbing-Skjern kommune

Kapaciteten forøges.

Vand, luft og økonomi vil kunne forbedres.

Nyt anlæg vil give besparelse på 378.000kr i forhold til etablering af nyt konventionelt anlæg.

Der er reklameværdi i at være et grønt center med allergivenligt miljø.

I Tyskland er det forbudt for astmatiske børn under 2 år at bade i alm. offentlige svømmehaller.

Badet kan laves, så selvom folk ikke vasker sig ordentligt, kan kimtallet være i orden.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Jysk Svømmeteknik.

Det eksisterende anlæg er ikke længere lovligt, men har indtil nu fungeret meget fint.

Formandens beretning:

”Vi har haft et stille og roligt år.

Arne er kommet godt ind i tingene, vi er i fællesskab blevet færdig med mange ting.

Legepladserne. - Rammerne omkring dem er lavet færdige. Vi har fået malet de sidste legeredskaber, malet plankeværk og fået ryddet op i hegnene.

Stierne er gjort færdige. - For at der skulle blive en helhed mellem stier og græsplæne hjalp bestyrelsen med at lægge jord på og tage af, før der blev sået nyt græs. Et stort stykke arbejde, men det satte prikken over ièt i området.

Vi fik vaskemaskine og tørretumbler i den gamle telefonboks, det forrenter sig bedre, end telefonen.

I Nord har vi sat stolper op foran stierne, så man ikke kan køre op på stierne. Vi laver forsøg med store sten for at forbedre parkeringspladsen. Vi flytter rundt på stenene endnu og vi har lavet en handicapparkering.

Der er nogle orange rør, som stikker op endnu bag lejlighederne i nord. De bliver fjernet, når vejret tillader det

Flis der ligger foran gavlene giver problemer, når det er tørt og det blæser. Så flyver det over det hele. Vi har lavet tre bede med græs og vi vil lave de resterende færdige, efter som vi får tid.

Stolperne med nr. lys og skraldespand er ved at mørne. De bliver skiftet ud efterhånden, som de vælter. Arne har lavet en prototype, som står nede i Syd og den er rigtig flot. Det harmonerer med blokkene.

 Belysningen, som står langs lejlighederne, har Arne haft meget bøvl af. Standerne er simpelthen for billige til det, de skal stå model til. Vi prøver at finde en type, som er mere robust.

Stakit. - Sidste år blev det vedtaget, at alle skulle være ens og bestyrelsen købte maling dertil + algefjerner og grundmaling, som kan afhentes hos Arne; arbejdet skulle være færdig pr. 15. september 2010. Størsteparten har fået det gjort, der er 25 som mangler og de vil blive malet, når vejret er til det og det bliver gjort af en maler pr. regning

Terrasser. Der er mange, som har fået dem lagt om. Det ser godt ud. Kunne vi så få de sidste med, er det prikket over ièt og så vil jeg opfordre til, at man bruger en kost og fejer terrassen, det bliver så pænt.

Fugning. Som der er vedtaget, skal man bruge den foreskrevne fugemørtel. Vi har haft kedelige eksempler, hvor der er brugt en anden. Jeg blev ringet op af en ejer i blok F. som konstaterede, at der var brugt en forkert mørtel. Der var fuget 4 lejligheder, vi fik kontakt til mureren og fik en snak om det. Han indrømmede, at han havde brugt en anden mørtel, fordi den var nemmere at arbejde med. Vi forlangte, at det skulle kradses ud igen, men det ville ødelægge mere end det ville gavne. Vi besluttede så, at hele F. blokken skal fuges med den samme mørtel hele vejen igennem.

Lys med nr. over lejlighederne. Det er vedtaget, at de skal være ens.  Der er dog nogen, som ikke holder de retningslinjer, som vi før har nævnt, - at de kan hentes hos Arne. Hvis det ikke bliver overholdt, vil de blive skiftet ud pr. regning.

 

Varmepumper og markiser. Der er lavet retningslinjer for de to ting. Hvordan de skal se ud og hvordan de sættes op. Og før man går i gang, skal man rette henvendelse til vores kontaktperson i bestyrelsen, Poul Rasmussen.

Jeg vil lige omtale de sidste fem punkter. Det er punkter, som vi selv har vedtaget.

Jeg er skuffet over den holdning, nogle få ejere har. Vi sender vedtagelserne og orienteringer ud hvert år, både pr. brev og pr. mail, og vi har vores hjemmeside.

Vi er en bestyrelse, som er sat til at varetage grundejernes beslutninger og at de bliver fulgt op. Så vi har noble og pæne lejligheder i udseende. Så hvis aftalerne ikke bliver overholdt, er vi nødsaget til at lade tingene udføre pr. regning til de ejere, som ikke overholder de regler.

Fremtidige tiltag.

Internet. På sidste års generalforsamling havde vi besøg af Syd Energi, som kom med et oplæg vedrørende internet. De kom med et bud, der lød på 198 kr. pr mdr. pr. lejlighed. Der var 6, som meldte sig til og der skulle være 20 for at de ville installere i området. Vi har ladet det ligge og afventer, til der er noget, der passer til vores behov. 

Vi vil prøve at få de bede ved gavlene lavet om. Få træer og flisen væk og få muld på og sået græs. Vi kontakter ejerne i endelejlighederne, inden vi begynder.

Fra blok A´s parkeringsplads og hen til badecenteret vil der blive drænet og lagt stabilgrus på og så vil der i Syd og Nord blive lagt perlegrus på parkeringspladserne, for nu er vi færdige med det roderi og så kan Arne rive parkeringspladserne til søndagene.

Badelandet.  Sidste år i min beretning nævnte jeg, at det er badelandet, som står for tur. For at få dette gennemanalyseret, blev vi enige om i bestyrelsen, at få rådgivning af eksperter, for at få alle detaljer belyst og især fremtidens krav og økonomien i det.

I november mdr. tog vi kontakt til Jysk Bad Teknik og Pro Arkitekter for at få en gennemgang af vores badeland og få en helheds-vurdering omkring miljøet, teknik og lovkrav og hvordan et badeland skal være i fremtiden - for at børnefamilier vil komme i vores feriecenter. Som mange har nævnt, mangler der et børnebassin med højere vandtemperatur, og så er der flere, som har efterspurgt et spabad mere. Alle de ting har vi så fået analyseret.   

Vi kan lige så godt gå til bekendelse: Det koster penge at få det hele kørt i stilling. Som I ser i dagsordenen er Jysk Svømmeteknik og Pro Arkitekterne til stede. De giver et oplæg og vil bagefter besvare eventuelle spørgsmål. Vi glæder os til at høre om projektet og økonomien i det.

Aktivitetscentret

I august gik Grindsted Billard Fabrik konkurs. Vi har sagt dem op pr. 1. januar 2011. Vi har ønsket at få de store spillemaskiner ud. For det første tager de meget strøm og for det andet larmer de meget. Vi har lavet en ny aftale om at beholde bamseautomaten med gevinst hver gang og desuden en Postmand-Per-bil. Diverse små legeredskaber, bordtennisbord, keglebillard, hockeyspil og pool-spillet.

Cykelskur har der været forespørgsel om flere gange. Vi sendte et spørgeskema ud sidste år, der var en stor interesse for det. Så vi har fået Arne og Flemming til at lave et tilbud på, hvad det kunne laves for og hvor man kunne placere dem.

Jeg vil slutte min beretning her og sige tak for et dejligt år. Tak for den gode positive opbakning, vi møder.

 En stor tak til vores vicevært Arne. Du er kommet godt fra start og tak for den måde du tackler tingene på og det gode samarbejde.

Tak skal lyde til vores administrator Peter Østergård. Du gør et rigtig stort stykke arbejde for os.

Tak til Danland og Ivan for godt samarbejde.

Til sidst vil jeg sige tak til min bestyrelse. Tak for samarbejde og den gode dialog vi har sammen. ”

 

F4: Hvem ejer vejen i Syd

Svar: Der er 3 ejere, sommerhusejerne, ”stærrekasserne” og feriecenteret deler udgifterne

R3:Terasser kan være svære at holde ligesom efterladenskaber fra lejere, hvem har ansvaret.

Svar: Kun ejere til at fjerne ukrudt. Danland fjerner efterladenskaber.

F1: Varmepumper på gavlen. Hvor kan den sættes. Kan der sættes gavlnummer på begge ender af husene

Svar: kommer under indkomne forslag

E9: Kunne husene have dyrenavne i stedet for bogstaver og tal

 

D6: På tidligere generalforsamling er det besluttet at endelejligheder skal holdes frostfrie ved viceværtens hjælp. Kan det undersøges?

Svar: Ja

J6: Ros til bestyrelsen. Ønske om internetløsning og bedre antenneforhold.

Svar: Det har ikke været muligt at lave løsning med Sydenergi.

Poul: Skyline har 80 % dækning i området. 50 kr. pr. måned. Kræver trådløst netværk. Mere information kommer snart.

C3: Hvad er bestyrelsens holdning til, at der pludselig er kommet to typer lejligheder, med og uden opvaskemaskiner

Svar: Bestyrelsen har ikke en holdning. Må tages sammen med Danland

O6: Flisearbejdet er endnu ikke i orden, især ved O.

Fliser ved O vil blive tjekket.

Liste over fordeling af ansvar mellem bestyrelse og Danland ønskes

Ansvarsfordeling er ikke sendt ud, men er lavet. Den kommer snarest på nettet.

I1: Skyline fungerer godt.

M2: Låge der kan lukkes, høj stol m.m. kunne være ting der kunne vælges til på nettet, når man booker lejlighed.

Svar: Tages op med Danland. Låge kan bestilles ved Just Tømmerforretning eller ved Arne.

?: Skal det være trælåger?

Svar: Ja. Det tages op og undersøges af bestyrelsen.

D6: Jeg mener at det tidligere er besluttet at det skal være træstakit og ikke kummer eller hæk?

Svar: Tjekkes

O6: Er det muligt at se referater fra tidligere generalforsamlinger?

Svar: De fleste kan ses på netter og resten bliver scannet ind og lagt på nettet

Formandens beretning godkendt

Regnskab gennemgås af Peter Østergård

F1:Kunne renten ikke forhandles bedre. Moms?

I løbet af året har kassebeholdning været langt nede, så der har ikke været så meget at forhandle om.

Forholdet mellem det der er momspligtig og ikke momspligtig afgør momsbetalingen.

Regnskabet godkendt

Budget - Budgettet er lavet ud fra at alt fortsætter som tidligere.

Budgetteret overskud er for at der igen kan spares op.

N2: Honorarer til administration er et stort beløb. Hvad laves der?

Svar: Løbende bogføring og betalinger, opkrævning af kontingenter, regnskab til bestyrelse kvartalsvis.

Er tidligere behandlet, og fundet ok

N7: For 10 år siden var prisen 60.000kr, så derfor ikke stor stigning.

O2: Udgift til mønttelefon, hvor er den?

Svar: Det er en fejl

Budgettet godkendt

 

Budget - Budgettet er lavet ud fra at alt fortsætter som tidligere.

Budgetteret overskud er for at der igen kan spares op.

N2: Honorarer til administration er et stort beløb. Hvad laves der?

Svar: Løbende bogføring og betalinger, opkrævning af kontingenter, regnskab til bestyrelse kvartalsvis.

Er tidligere behandlet, og fundet ok

N7: For 10 år siden var prisen 60.000kr, så derfor ikke stor stigning.

O2: Udgift til mønttelefon, hvor er den?

Svar: Det er en fejl

Budgettet godkendt

Fastsættelse af kontingent: Uændret

Cykelskur:

Der bygges i første omgang et skur i Nord, 5x15 m, 60 cykler. Kun cykler.  Grundejerforening lægger pengene ud. Det koster 100kr/cykler/år. Mærkning af cykelplads. Der skal søges byggetilladelse.

I Syd skal den ligge omkring badecentret og derfor ventes til senere, da evt. byggeri af badecenter skal være afsluttet.

Hvornår kan skuret påtænkes færdigt?

Forhåbentlig færdig i år.

Bliver skuret låst af?

Ja.

7) Maling af hvide felter mellem vinduerne. Man lægger op til at beboerne ikke selv maler.

Tilbud 500 kr/lejlighed.

D6: Hvorfor skal vi pålægges at få professionel, når vi kan selv

O3: Hvis en maler gør det bliver det ens

I1: Samme ordning som stakitter?

Svar: Alt skal males ens og med den rigtige maling

D6: Afhente maling ved vicevært?

F1:Det er et problem at komme derop

Poul: En del fuger er faldet ud, for at sikre og have garanti skal det gøres af maler.

J8: Det skal vandskures, hvis det skal gøres rigtigt

O6: Felterne går ind over 2 lejligheder. For at være sikker på at det er ens gøres samtidig.

E6: Træværket i Syd (stern) trænger også maling

Hans R: Flere henvendelser ang. stern, men det er ejerne der skal ordne det. Det er vigtigt, at der er en koordinerende person omkring arbejdet. I Nord var det Hans Rosbjerg og han vil gerne være behjælpelig med rådgivning. Det er en selvstændig afgørelse i Syd og det betales af ejerne i Syd – på samme måde, som det blev gjort i Nord.

E8: Afgøres om zink eller maling.

Hans R: Det må Syd selv tage stilling til.

Hans R: Vi skal tage stilling til maling af hvide felter

Efter afstemning blev det vedtaget, at maling af de hvide felter udføres samlet og af et professionelt firma – pris 500,- pr. lejlighed.

 

Punkt 8: Projektoplæg

Renovering med nyt rensningsanlæg: 5 mill. excl. moms

Nyt projekt med rensningsanlæg og nyt spa og badebassin: 8 mill. excl. moms

Peter: se finansieringsplan

Kreditforening vil formodentlig kræve en eller anden form for indskud eller sikkerhed.

Hvis man kun nyrenoverer, er beløbene 60%

H4: Er det med den nye teknik?

O1: Tager man ikke flere tilbud ind?

Dette er ikke tilbud, men overslag.

G7: Vi må nedlægge, hvis ikke der gøres noget. Hvis der skal gøres noget, skal det hele gøres.

J6: Nedlæggelse er det samme som at nedlægge centret, derfor den fulde udbygning. Gerne bygge videre ind i aktivitetscenteret.

Svar: Første indskydelse var at bygge ind i aktivitetscenter, men det er ikke rentabelt. Der bliver legeland i nærheden.

O1: Alternativ opvarmning, har det været drøftet?

Poul: Der er tænkt, men vi må ikke have vindmølle. Jordvarme er tænkt, men grundvand er et problem? Solenergi arbejdes der med,

O6: Flot projekt. Kan vores huse bære at betale 20.000 i faste udgifter? Hvad i forhold til salg? Hvad siger Danland?

Danland: God ide, men Danland giver ikke noget direkte. 10-15 % mere i leje år 2 eller 3 ved udbygning. Hvis renovering uden udbygning: status quo. Uden badeland giver fald.

Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling for at lave endelig afgørelse

Punkt 10: Aktivitetsrum

Hvad kan vi bruge aktivitetsrummet til?

G6: Boldland, som haves mange steder.

Viceværten er imod

Eve H4. Udover nogle af de nuværende aktiviteter kan man indrette et kravle/hoppeland. Et lukket sted som børnene ikke kan falde ud fra. Koster ca 100.000 kr. Kan laves mindre. Klar tilkendegivelse for interesse.

Bamsemaskinen er nu med gevinstgaranti.

Slikmaskinen bliver fjernet

Forslag kan mailes ind til bestyrelsen

C3: Motionsrum. Manglende interesse

C6: Ved motionsrum skal man være opmærksom på bad. Kan der sættes solfangere på udhæng.

 

Punkt 9: Indkomne forslag.

H4: Badeland skal kun være åbent kl. 9 – 10 kun for ejere. Giver mulighed for at vi ejere kan mødes og hjælpe og støtte hinanden.

Ivan: Det kan godt lade sig gøre. Men det vil være svært at forklare gæster.

C3: Kunne der laves debatforum kun for ejere. Også en god ide.

O3: Evt. kun om vinteren.

Eva: Opslag på døren kan hjælpe til forklaring.

Vagn Holm: Kan give gæsteproblemer.

S5: (Tidl. lejer) Det er rart at bade lige inden man tager hjem

Forslaget var til afstemning og blev nedstemt

 

I1: Må varmepumpe sættes på gavlen i stedet for terrassen.

Der arbejdes videre i bestyrelsen med dette indenfor en måned.

Hans R: Der er forskel på gavlene og forholdene omkring dem. Der hvor børnene spiller bold er det problematisk.

H8: Lad varmepumperne blive på terrasserne

Efter afstemning blev forslaget om montering på gavlen nedstemt.

 

Punkt 10: Valg af bestyrelse

Terkel og Kristian blev genvalgt.

 

Punkt 11: Valg af suppleanter.

Vagn Teglgård (syd) genvalgt

 

Punkt 12: Valg af revisor

Hans Henrik Stephansen genvalgt

 

Evt.

B6: Udhæng skriger efter at få solfangere.

O3: Tak til bestyrelsen. God weekend til alle.

O6: Vi er alle frit stillede i forhold til lejeaftale. Forslag om at lave gruppe som kunne tage kontakt til et andet bureau for at undersøge om der er en anden der kan gøre det bedre end Danland. Hvis man er interesseret i at deltage i arbejdsgruppe kan man kontakte: poulrj8@gmail.com

-----------

Danland

Opvaskemaskiner: Undskyld, vi skulle have kommunikeret bedre. Har vist sig at være en god beslutning. Billund gav problemer. 2010 var bedre end branchen, og bedre end de andre der ligger tættere på. Uden opvaskemaskine er 5 % fremgang. Med er 100 % fremgang.

Ved færgeselskab o.l. er der ikke mulighed for at vælge opvaskemaskine.

Næste år kommer der prisdifference på i hvert fald 5 %.

Danland er selv tilfredse.

Den solidariske lejeindtægt er borte.

Støvsuger og møntvask er ikke mulighed for afkrydsning.

Stor utilfredshed med dette

Danland overvejer kompensation for deres ”bummert”.

Forventet lejeindtægt i år ligger 5-10 % over sidste år.

Trådløst internet kan kun vælges, hvis hele centeret har det.

--------------------

Referat Kirsten Stephansen C3 og Hans Rosbjerg P6

 

 

Ordinær generalforsamling den 13. marts 2010

Der var mødt 96 personer, som repræsenterede 57 lejligheder.

Derudover deltog regnskabsfører Peter Østergaard og Arne Holm Fonnesbech (vicevært).

 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer

Grundejerforeningens revisor, Frank Nielsen, blev valgt til ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne. Derefter gennemgik han proceduren.

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning

Formand Kristian Kristensen fremlagde beretningen: Gengivet med kursiv.

 

Vi har taget afsked med vores vicevært Flemming. Han har været vicevært her i 9 år. Flemming ønskede nye udfordringer, som han siger med den alder han har nu, var det nu han skulle prøve noget andet.

Vi søgte en ny vicevært pr. 1 januar. Der kom 28 ansøgninger, vi tog 4 ud til samtale. Det blev Arne Holm Fonnesbech, der blev vore nye vicevært, han bor lige uden for byen her. Han er udlært bygnings og smed hos Bork smed og maskinforretning, han har kørt som montør og for 1½ siden tog han springet og blev selvstændig freelance hvor han har været lejet af både tømrere, smede, vvs, murere og lavet forskellige opgaver, Arne er 34 år ung og har en god ballast og som han siger jeg nyder det, når det er pænt og i orden og det er det vi kan lide her i feriecentret.

Flemming har i januar måned sat Arne ind i tingene. Der er jo mange ting at komme ind i. Flemming har også sagt, at hvis vi har vi problemer, skal vi endelig sige til.

Vi har prøvet at leve op til de ting, som man ønskede på sidst års generalforsamling

Der er sket mange ting i det forløbne år. Vi har faktisk nået de ønsker der kom på sidste års generalforsamling. Nye legeredskaber, stier, dræn, rør til lysleder, vaskemaskine, tørretumbler og genforhandlet forsikring for fem år.

Som vi ser på regnskabet er der brugt mange penge på udenoms stianlæg og dræn. Vi blev færdige i syd og holdt budgettet i syd. Vejret var godt, så vi gik i gang i nord. Vi fik begyndt i den nordlige del for der var belægning i den sydlige del, heldig vis. For det viste sig, at tagvandet løb ud i den ende, hvor man have regnet med at det løb mod syd. Det viste sig at afløbet nærmest havde bagfald og så fandt vi ud af, at tagvand og kloakvand løb sammen og det må det ikke.

Vi fik en pris på at få afløbet adskilt. Der er lagt en ny ledning under hver sti og kloakvandet er skilt fra. Det blev en ekstra pris på 145.000 + moms.

Vi havde noget snak i bestyrelsen - hvad nu? Vi besluttede at fortsætte og få det gjort færdig og heldigvis vi blev færdig til jul, undtagen S blokken. Det bliver gjort færdig her i foråret Bestyrelsen vil sætte rækværk op langs stierne, så snart vejret tillader det.

 

Legepladser.

Vi tog tilbud ind på reklamefinansierede legeredskaber, men de kunne ikke leve op til de krav, vi stillede. Det var store klatretårne de havde, ikke trampoliner. Og så skulle vi betale månedlig vedligehold for hver legeplads. Vi har fire. Så det blev for dyrt.

Vi tog et tilbud fra et firma laver godkendte legeredskaber og fornyede alle gynger, fik 2 nye trampoliner. En i syd og en i nord. For at få det stillet hver legeplads op, ville koste 30.000kr. Det ville vi ikke give. Så Flemming, Terkel og undertegnede gik i gang med at tage ned og sætte nyt op, rette det gamle til, udvidede hver plads med sand og kanter, så de kunne godkendes og det er de blevet. Det var godt, vi gik det hele igennem, for det var tiltrængt. Det er dejligt at se, hvordan børnene nyder det.

Mønt-telefon.

Mønttelefonen fik vi lov at tage ned. Indtil vi fik tingene undersøgt, fandt vi ud af, at der var en møntvask omme i Falen og den henviste vi til, indtil vi fik vore egen, der er nu sat en vaskemaskine og en tørretumbler op. Der kan købes poletter hos Ivan i receptionen. Det koster 40 kr. pr. vask og 40 kr. pr. tørring.

Fugning af murværk og pudsning af sokler.

Det er dejligt at se, der er nogen, som har taget tilbud ind omkring dette og det tilbud er også kommet med ud til alle ejere, så er det op til hver enkelt at få det udført.

 

Stakit.

Det er oppe på hvert års generalforsamling. Som mange siger - det ser ikke godt ud. For at råde bod på det, har bestyrelsen bragt i forslag i dag. - Maling hver tredje år og så med en fulddækkende farve.

Terrasser

Der er en del, der har lagt nye terrasser. Det ser rigtig godt ud, der er flere der trænger til det. Så er der mange hen over sommeren, der gror til med græs og trænger til en fejekost. Vi kan ikke byde vore lejere det. Så vil man ikke selv gøre rent, så lej vores vicevært til det.

Udenoms-ting.

Sidste år var der ønsker om, at vi fik ryddet op det nordvestlige hegn i syd. Da vi anlagde ny sti var vi ved at have planer om og rydde hele hegnet. Det blev vi advaret imod. Det ville give for meget sus. - Nu har vi fundet en anden løsning. Nemlig at få fjernet den midterste og så få ryddet op. Men det koster penge, dem har vi ikke nu.

Vi har fået hønsehuset fjernet ved J8. Vi fik windsurfergæster igen. Hvad gjorde de?? - Byggede en ny hønsegård ved J7!! - Så måtte vi have en snak om det. Vi fandt en løsning og lejede en halv container i halvanden mdr. Surferne er en stor part af vore gæster og som Ivan siger: Vil vi have dem eller skal vi undvære dem? Vi fandt så den løsning med container og det var begge parter godt tilfredse med.

Der bliver stillet nye krav fra Danland og vore gæster begynder at spørge til internet. Nu har vi fået lagt rør ned i hele feriecentret, nu er det klar.

Vi har fået Sydenergi med her i dag. De vil komme med bud på, hvordan gør vi det.

Og så på falderebet har vi fået God Tone, Jerlev radio med. Jeg tog kontakt til Tarm Radio. Det er dem, som passer vores anlæg nu. De henviste til God Tone og Niels kan selv redegøre, hvad det er for noget.

 

Badelandet

Badelandet er det næste, der står for tur. Nu synes vi ikke, vi kan finde mere uden for. Nu er det badelandets tur.

I år var det meningen det halve af loftet i den nordlige side skulle have været skiftet, for det er begyndt at smuldre og det falder i vandet.

Vi fik en ide fra en ejer, som kunne henvise til, at vi kunne få kalken taget af vinduerne. Der var et firma og se på det. Han måtte konstatere, at det havde sat sig og kunne ikke tages af, så det er nye vinduer, hvis det skal være klar glas.

Vores spa er ved at være temmelig slidt . Og den skal fornyes inden for den kommende tid.

Så kommer spørgsmålet --- skal vi have vandlandet udvidet med et børnebassin med bedre opvarmet vand og så en større spa??

Stander til affaldsspand, husbogstaver, og belysning, skal vi have skiftet ud de er ved at være møre og brækker, Arne er ved at fabrikere en prototype som er af galvaniseret rør.

Så har jeg kun at sige tak for en dejlig år der er gået Tak for den gode opbakning, vi møder.

Det er dejligt når der kommer ideer fra jer

Tak skal lyde til vores administrator Peter Østergaard. Du gør et rigtigt stort stykke arbejde for os.

Tak til Danland og Ivan for godt samarbejde

Til sidst vil jeg sige tak til min bestyrelse for samarbejde og den gode dialog vi har sammen

 

Ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen

 

Beretningen godkendt

 

Pkt. 3: Regnskab

Peter Østergaard gennemgik regnskabet

Spørgsmål til regnskab:

C1: Hvorfor er indkomsten fra automater det samme i forhold til sidste år?

Svar: Det er en fast aftale.

 

Regnskabet godkendt

 

Pkt. 4: Budget 2010

Peter gennemgik budgettet.

Skal der laves en engangsindbetaling på 2200kr. pr lejlighed eller skal der bruges af fonden

Spørgsmål til budget:

K2: Holder varmeudgifterne efter denne kolde vinter.

Vi forsøger at holde varmebudgettet.

F4: Vi bruger af fondsmidler, som er vores sikkerhedsnet. Det er jeg bekymret for.

L4.:Badelandet vil give større udgifter, hvordan betales disse udgifter.

Kristian: Fondsmidler skal bruges til store investeringer. Badelandets renovering er ikke planlagt eller vedtaget endnu.

Peter: 300.000 kr. vil kunne lægges til side fra næste årets budget.

C7: Bakker bestyrelsen op, der kommer penge ind igen.

Vagn Holm: Badelandet kan køre 4-5 år endnu, det ser ikke så sort ud.

Hans R: Hvis I mener andre aktiviteter i badecentret, herunder inddragelse af tennisbanen, så er ude i fremtiden. Badelandets vedligehold kommer, men ikke nødvendig nu.

D6: Støtte bestyrelsen, fonden er til dette arbejde, fliser, dræn mm. Pengene kommer ind igen

 

Der var herefter afstemning om man skulle bruge fonden eller opkræve engangsbeløb på 2200 pr. lejlighed.

54 stemte for at brugen fonden

3 stemte for opkrævning på 2200,

 

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent for 2010

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent vedtaget

 

Pkt. 6: Behandling af indkomne forslag

a. Maling af stakit

F1: 1.august en dårlig tid pga. udlejning. 15. september forslås som bedre dato

F4: Bestyrelsen skal beskæftige sig med vigtigere ting.

F1: Godt at bestyrelsen tager initiativet

N1: Er det den samme farvekode som tidligere?

Kristian: Nej det er en ny farvekode, med heldækkende god maling.

K2: Forskel mellem den transparente og heldækkende. Den heldækkende kan risikere at skalle af?

Kristian: Har kendskab til malingen. Informationsmateriale til brug laves og sendes ud.

Hans R har modtaget kommentar fra H2, som blev fremlagt. Ønskede transparent maling.

N3: Ny ejer. Vil bakke op om, at tingene skal se ens ud 

H7: Skal der males, nu når man har malet i år?

Kristian: Ja, der skal males i 2010 inden 15.september og derefter hvert 3. år.

Afstemning:

Forslaget vedtaget med den ændring, at malingen skal være udført inden den 15. sep. og første gang i 2010.

 

b. Solariet laves om til motionsrum

G6 argumenterede for det stillede forslag. Solariet bruges sjældent. Ikke i tidens trend at anvende solarium, i højere grad at der anvendes motionsredskaber.

C7: Ok at fjerne når de er slidt og skal udskiftes. Ingen reparation. Skal koste at bruge kondimaskiner

N5: Rummet er for lille

B2: Solariet er rart at have, rummet er for lille til kondirum.

J5: Boblebad eller børnebassin mere relevant

Vagn: Vente med kondirum til vi evt. skal udvide aktiviteterne i centerbygning.

G6: Kondimaskiner kunne midlertidig være i legerummet, adskilt af glasvæg.

 

Forslaget nedstemt

            

c. Ovenlys i køkkenet

Terkel argumenterede for det stillede forslag.

O6: Godt at få lavet forbedringer, men de skal være ensartede. Hvad er mulighederne for et sådan, bestyrelsen indhente forslag

C7: Godt forslag

N6: Standard med Velux

J7: Plankeværk, lamper skal være ens. Dette forslag pådutter alle at lave noget sådan. Kan det ses udefra?

N6: Ingen kan have gener, men om det kan ses udefra vides ikke

K2: Det må kunne ses bagfra. En ensartet politik for at noget sådan kan laves inden

D2: Det ser godt ud. Det betyder ikke noget for udseende, selv om ikke alle har. Kan ses på Agger Havns hjemmeside

L4: Ensartede priser for udlejning når sådanne forbedringer laves?

D6: Tagkonstruktionen kan måske ikke holde til at der sættes vinduer i

N6: Flemming har set på det og mener ikke der kan være problemer.

O6: Anbefaler at der stemmes imod, indtil der er opsat helt faste retningslinjer.

Kr.: Retningslinjer kan opsættes hurtigt, ikke nødvendigt at vente

O6: Det er nødvendigt med faste retningslinjer

H4: Skal igennem teknisk forvaltning. Hvis de godkender, er det ok

O4: Bestyrelsen bestemmer, skal have bemyndigelse, teknisk forvaltning ikke nødvendig

K2: Vigtigt at få afgjort om vinduet kan passe ind i arkitekturen og sikre at tagkonstruktion kan bære

J8: Kan vinduer have forskellige farver? Det vil ikke se pænt ud

N3: Godt at sætte vinduer i. Tillid til bestyrelsen. Behøver ikke at gå et år

O6: Skal behandles som ovenlysvinduer eller ej. Hvis ja, skal bestyrelsen udarbejde retningslinjer.

Afstemning:

Skal man kunne sætte ens ovenlysvinduer i taget ved køkkenet ud fra helt faste retningslinjer som bestyrelsen udarbejder

For 41

Imod 14

Forslaget er godkendt.

 

Pkt. 7 – Internet

Oplæg fra Niki Sørensen Sydenergi (bilag)

H4:Hvad koster det kun at få tv del:

Svar:167 kr/mdr

Hvorfor koster de to pakker det samme?

Svar: Introduktionstilbud

O6. Udviklingen er løbet fra Jer, man kan få dækning med mobil.

Svar: Det kan ikke lade sig gøre at få samme kvalitet og kapacitet med mobil.

F1: Der har været tekniske problemer med det derhjemme. Er der behov for hele tiden at kunne komme på nettet for vore gæster

K2: TV nu kan vi tage DR2 det er fint. En boks kunne give flere kanaler.

 

Jerlev Radio

Vil renovere det nuværende anlæg.

53kr. /mdr. for 20 programmer + 15kr til KODA og COPYDAN, incl. service og lyn og hærværk.

Både digital og analogt signal

Leveringstid på 30-60 dage.

Vagn: Kabelforhold skal være i orden ikke i serie, men parallel.

K2: Pris 140kr for internet 2Mbit/2Mbiit.

O4: Trådløs internet, kan nabo trække på forbindelsen? nej

B2: Har alder på fjernsyn betydning? Nej

L4: Skal der graves nye kabler ned? Nej

Nuværende antenneanlæg kan ikke trække om 2 år, så under alle omstændigheder skal der gøres noget på et tidspunkt. Det er der taget højde for. Er en del af aftalen.

 

Pkt. 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

P6 Hans Rosbjerg (Nord) - genvalg

H4 Eve Hermansen (Syd) – nyvalg

M3 Poul Rasmussen (Nord) - nyvalg

 

Pkt. 9 – Valg af suppleanter

H1 Vagn Teglgård (1 år)

O6 Poul Jørgensen (2 år)

 

Pkt. 10 – valg af revisor

Frank Nilsen modtog genvalg for en 2-årig periode.

 

Pkt. 11 – Eventuelt

O3:Der står mange gamle lamper i nord.

Hvorfor er der ikke lagt fliser til spillehallen

Bagfald ved container området, fliser er ikke skiftet.

Mellem blok K-O flisearbejde burde være stoppet pga. dårlig vejr.

Forarbejdet til flisearbejdet er flot. Yderste sten og underlag er gledet pga. regn ved blok O.

Hvad koster det at få sensorstyret lyset i centerbygning og hvor meget kan der spares?

Vinduerne ved soveværelset og wc er mange steder meget beskidte og trænger til maling. Pinotex 613 er malingsnummer.

Tagrender trænger til rensning og en del er utætte.

Kristian.: Fliser ordnes næste år ved container, såfremt der er penge til det.

Fejl og mangler bliver rettet af entreprenør.

Tagrender bliver renset og monteret sier af viceværten

H6: Sidste år en lukket bestyrelse. Det er meget bedre i år, ros.

Fejning af fliser kunne gøres af vicevært eller rengøringspersonalet.

Ros til Flemming, det sidste år er der sket mange gode ting.

Hvor står vi henne i forhold til tilbud om tv og internet.

Uheldigt at det ligger i dagsorden.

Cykelskur, arbejdes der videre med det? Vi vil gerne have et cykelskur.

For enden af N, O og P skulle der plantes træer

H6: Ønsker telefonnummer til ny vicevært.

Bruser i damernes omklædningsrum trænger til afkalkning.

Trælasthandel i Nr. Nebel gælder rabat aftalen?

Bestyrelsen genforhandler den.

D6: Græsarealerne op til fliserne er ikke færdiggjort

F4: Omfugning. Man går i gang på tirsdag. Stadig muligt at være med nu, men ikke efter den 1/4.

K2: Opbakning til cykelskur. Håber at der færdiggøres. Problem med lejere i ny byggeri som ødelægger hækken. Bestyrelsen tager kontakt.

Kristian: Aftale selv med viceværten, hvis man ønsker hjælp til at renholde terrasse. Når det bliver godt vejr, bliver græs omkring fliser ordnet. Cykelskure arbejdes der videre med, men der skal være økonomi til dem.

O6: Mangler fordeling af ansvarsområde mellem bestyrelsen, Danland og os. Hvem skal vi henvende os til ved spørgsmål/problemer?

 

Orientering fra Danland

13 % mindre udlejning pga. Lalandia Billund

Anden bedste reception i Danland Danmark

91 % af gæster er meget tilfredse

75 % kommer igen

99 % tilfredse med fællesfaciliteter

 

Referat

Kirsten Stephansen C3 og Hans Rosbjerg P6

 

 

Ordinær generalforsamling den 7. marts 2009

Der var mødt 123 personer, som repræsenterede 76 lejligheder.

Derudover deltog regnskabsfører Peter Østergaard, Flemming (vicevært) og Ivan (Danland).

 

Pkt. 1 – Valg af ordstyrer

Grundejerforeningens advokat Poul Winther blev valgt til ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne. Derefter gennemgik han proceduren.

 

Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning

Formand Kristian Kristensen fremlagde beretningen:

Igen er der gået et år.

Belægningen har været den samme, som sidste år i vores feriecenter.

Vi kunne måske ønske, at der var større udlejning.

Men der er ved at være mange om buddet. Så efter omstændighederne, er det udmærket.

Det er en glæde, at mange af de nye ejere, som er kommet til de sidste par år,

har givet udtryk for, at det er et dejligt og overskueligt sted at være.

Både med hensyn til omgivelserne og det lille hyggelige badeland, hvor man kan have øjnene på sine børn. Frem for de store badelande, der virker mere uoverskuelige.

Der er ikke sket de store omvæltninger i det forløbne år.

Der har ikke været penge til store nye ting.

Vi har lavet de ting, der blev besluttet på sidste generalforsamling.

Vi har lavet sti og gange færdige, sået græs, fået stik sat på væggen ind til hver lejlighed til internet. Vi har fået volleybanen i syd drænet og lagt nyt sand i.

Der mangler lidt småting her og der. Lidt huller og steder, hvor der skal sås græs, men det kommer.

Jeg synes, det er blevet godt.

Jeg vil her sige tak for de positive udmeldinger, der er kommet for stierne.

 

Lidt nye legeredskaber var tiltrængt. Vi købte en trampolin til legepladsen i nord, det har været det helt store tilløbsstykke. Børnene har været så glade for det. Til syd købte vi et bordtennisbord, som står uden for centeret. Det er også blevet godt udnyttet. Så det har været en god investering.

De øvrige legeredskaber er blevet lappet og holdt ved lige, men der trænges til nye legeredskaber og udskiftninger – også fremover.

På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at man godt måtte sætte varmepumpe og aircondition op. Bestyrelsen fik til opgave at finde de hensigtsmæssige placeringer. Det er Vagn, der tager sig af at anvise, hvor de skal sidde.

Hvad står så højest på ønskelisten??

Der er mange ønsker i forslag. Vi har taget det forslag op med markiser. Der har været flere, der har ønsket at sætte sådan en op.

Det der står næst efter er fællesstierne. Det vil sige resten i Syd og fællesstien i Nord. Det er der mange ejere, der ønsker. Der er mange huller i stierne.

Og så er fællesantennen og internetopkoblingen ved at være klar i området.

Bestyrelsen vil anbefale, at de to ting bliver lavet i samme arbejdsgang.

 

Badelandet.

Hvad gør vi ved det.?  Det er vores store hovedpine. Veterinærkontrollen er over os angående kim-tallet i vandet. Hvad gør vi? Vores teknik og mekanik trænger til at blive skiftet ud. Skal badelandet udvides med et børnebassin, skal vi eventuelt inddrage aktivitetsrummet til det?

 

Der er mange, der ønsker nye legeredskaber og som før nævnt, trænger vi til fornyelse.

Her kunne vi godt ønske fra bestyrelsen at få et bud på, hvor mange penge, der må bruges til dette formål.

 

Eller er det en hel anden vej vi skal gå?

Er det nytænkning, der skal til?

En ny legehal hvor tennisbanen ligger? Den bliver ikke brugt så meget mere.

Skal vi kigge længere frem og måske bygge den sammen med vore naboforeninger?

 

Der er mange indkomne forslag her til generalforsamlingen. Med ønsker om både stort og småt. Der også mange af jer ejere, der har givet udtryk for, at vi må have en debat i gang om, hvordan vi ønsker, at vores feriecenter skal overleve og se ud fremover.

 

Der er mange, som har spurgt om, hvordan man er forsikret i vores lejligheder. Det har vi fået en mand fra vores forsikringsselskab til at komme og orientere om.

 

Der er mange spændende opgaver i årets løb og vi har i bestyrelsen prøvet at leve op til de ting, vi nu er valgt til at udføre. Vi tager os af tingene, når de er saglige og rimelige. Der kan være ting, som er smuttet. Vi er kun mennesker og vi må hjælpe hinanden, når der er ting der smutter. Vi er alle ansvarlige for, hvordan området ser ud. Det er rart at se, at mange ejere og gæster også lige samler op, hvis der ligger noget og flyder. Dog vil jeg lige gøre opmærksom på, at nogle af terrasserne har en standard, vi ikke kan være bekendt.

 

Jeg vil slutte min beretning og sige tak for endnu et dejligt år, der nu er gået.

Tak for den gode opbakning, vi møder.

Det har været rigtig spændende at arbejde med.

Det er dejligt, når I ringer om forskellige ting. Det er på den måde vi får tingene til at fungere.

Det kan være trælse ting, men det skal bare være saglige og begrundede ting, alt andet vil vi ikke bruge tid på. Det er det ikke værd. Det er jo et frivilligt stykke arbejde, vi udfører på jeres vegne.

Jeg vil sige en stor tak til vores vicevært, Flemming. Tak for det arbejde, du udfører.

Jeg vil også sige tak til vores administrator Peter Østergaard. Du gør et rigtig stort stykke arbejde for os.

Tak til Danland og Ivan for godt samarbejde

Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Vi har en god dialog sammen.

Tak for det.

Efter beretningen var der debat med følgende indlæg:

(de enkelte indlæg er samlet og redigeret af referenten for at lette overskueligheden)

 

Kommunikation/åbenhed

O6 – Korrespondensen med C2 har fyldt meget i årets løb – bestyrelsen skyldes os en forklaring på, hvorfor man ikke har reageret på henvendelserne.

Formanden svarede, at bestyrelsen opfattede det som en kraftig mistillidserklæring, når en ejer ønskede at få udleveret det godkendte regnskab til nærmere gennemgang. Bestyrelsen opfordrede derfor C2 til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

C2 – Vi kontaktede bestyrelsen for at hjælpe, men det ønskede de ikke.

H2 – Hvorfor kan man ikke få lov at se bilagene?

Jeg har fuld respekt for det arbejde der laves.

D2 – Tag bilagene med til generalforsamlingen.

Hvorfor kan bestyrelsen og C2 ikke samarbejde

Send ejerlisterne ud.

 

C3 –Opfordrede til, at der kom en dialog i gang, så man ikke går skæv af hinanden.

O6 – Bestyrelsen beretning skal være fyldestgørende og fortælle om hvad der er sket i årets løb. Jeg synes der mangler noget.

 

Formanden nævnte, at bilagene fint kan tages med på generalforsamlingen og at ejerlisten kan udleveres, dog med generalforsamlingens godkendelse.

Poul Winter foreslog, at åbenhed indgik i debatten senere på generalforsamlingen.

 

Renovering af stier og terrasser

O6 - Terrasserne bør opprioriteres – de ser dårlige ud nogle steder.

Skal være med på sedlen over hvad der skal være i orden.

 

L4 – Hvad med de sten der ligger ved blokken?

K2 – Hvornår kommer der nye fliser i Nord?

L4 –Opfordrede til at de gamle terrassefliser blev udskiftet.

C3 –Hvad med niveauforskellen mellem terrassen og stierne – det er et problem nogle steder.

H2 –God ide med dræn, men kan vandet løbe væk?

Formanden nævnte, at der arbejdes på at renoveringen af stierne i Syd laves færdigt i 2009 og i Nord i 2010.

Med hensyn til stene langs blokkerne, så bliver de fjernet og soklen pudset. Se i Syd hvor renoveringen er afsluttet.

Drænet i Syd er OK, men arealet ligger lavt.

D6 – Opfordrede til at renoveringen af stierne gøres færdigt hurtigst muligt.

 

Udendørslamper, legeplads m.m.

H2 – Hvad med lamperne over døren – kan de fås i en bedre kvalitet? De bør udskiftes.

J2 – Der står et skur ved gavlen ved J8, må det være der?

Formanden nævnte, at bestyrelsen har givet ejeren af J8 påbud om, at skuret skal fjernes.

H4 – Mange af de udendørs legeredskaber er i en meget dårlig stand.

D2 – Det vil være fint med et legeland, men hvad koster det?

Formanden nævnte, at man gerne vil se på, at få de udendørs lamper udskiftet.

Legeredskaberne trænger til udskiftning og det er et af bestyrelsens mål.

 

Beretningen var til afstemning og blev godkendt.

 

Pkt. 3 – Regnskab

Peter Østergaard redegjorde kort for hans opfattelse af kommunikationen mellem bestyrelsen og C2 omkring regnskabet.

I 2008 var der ikke et eneste spørgsmål til regnskabet under generalforsamlingen. Det var også godkendt af revisorerne.

Umiddelbart efter generalforsamlingen krævede C2 at få udleveret hele regnskabet med bilag.

Der var nogle punkter, som C2 ønskede nærmere forklaring på:

•Renovering af stier og dræn.

•Viceværtens løn ag arbejdsopgaver.

•Udgifter til bestyrelsesmøder og generalforsamlingen

•Centerbygningen

•Indtægter vedrørende spilleautomater

•Mønttelefon

 

Peter gennemgik regnskabet, som var sendt ud sammen med indkaldelsen, og fremhævede følgende punkter:

•Viceværtens løn er 396.000,- kr. pr år og for det beløb skal han stå til rådighed året rundt. Hvis der skal afløser på, fx ferie, skal han stå for udgiften. Han skal også selv lægge værktøj til.

•Udgifterne til vandprøver er udelukkende til eksterne prøver. – Der skal tages daglige prøver.

•Vi får 50.000,- kr. pr. år for spilleautomaterne i centerbygningen. Vi skal dog læge strøm til.

•Der kan sandsynligvis spares lidt på mønttelefonen i centerbygningen – bestyrelsen vil se på det.

•Formanden får 1000,- til telefon.

•Bestyrelsen og revisorerne får kørselsrefusion efter højeste takst.

•Derudover får bestyrelsen en julefrokost samt middagen efter generalforsamlingen betalt.

•Peter nævnte kort sine arbejdsopgaver: føre regnskab, bogføring, opkræve kontingent, ajourføre ejerliste, udsendelse af materiale, korrespondance vedrørende aktuelle sager, opfølgning til bestyrelsesmøder, årsregnskab og budget, svare på henvendelser.

 

H2 – Vi skal ikke have ondt af Flemmings løn – jeg har fuld tillid til ham.

R3/R5 –Hvorfor har man ikke brugt flere penge på legeredskaber?

Regnskabets overskud bør bruges på at få flisearbejdet gjort færdigt.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Pkt. 4 og 5 – Budget 2009 og kontingent 2009

Dirigenten foreslog at pkt. 4 og 5 blev slået sammen

Peter gennemgik budgettet, som var sendt ud sammen med indkaldelsen.

K2 – Hvad sker der med TV´et til efteråret?

E7 – Ligger tilbuddet på flisearbejdet til gennemsyn?

Flisearbejdet kontra legeredskaber – dette skal vurderes.

Formanden svarede, at det vil koste ca. 14.000,- at overgå til det nye TV signal fra efteråret 2009.

Der ligger tilbud på at få flisearbejdet gjort færdigt – i såvel Syd som Nord. I Syd skal der drænes nogle steder.

Der er et tilbud fra Bork Maskinstation på 673.000,- incl. moms

G6 – Hvor meget har man bestemt at bruge på legepladser. Vær opmærksom på, at der er nogle regler der skal overholdes.

Peter svarede, at der er afsat 240.000,- til centerbygningen og 320.000,- til fællesarealer.

Bestyrelsen ønsker, at det er generalforsamlingen der skal prioritere, hvad der skal bruges på legeland, badecenter, legepladser.

O6 –Sidste år blev der vedtaget en kontingentstigning til flisearbejdet.

Der har været meget polemik omkring tilbuddene på flisearbejdet, - blev billigste tilbud valgt?

J1-Hvad med opsparingskontoen (274.000,-), hvad skal de bruges til?

Formanden svarede, at bestyrelsen valgte det billigste tilbud, ca. 100.000,- under de øvrige.

Opsparingskontoen er afsat til badecentret.

Til orientering indføjer referenten beslutningen omkring kontingentforslagene fra 2008

Forslag 1: Kontingentet forhøjes med 2000,- pr. år

Forslag 2: Kontingentet forhøjes med 2000,- pr. år, men der opkræves et engangsbeløb på 4000,-

Bemærkninger til forlag 1: Hvis dette vedtages vil renoveringen af de resterende arealer først iværksættes, når der er økonomi til det.

Bemærkninger til forslag 2: Hvis dette vedtages, kan renoveringen påbegyndes i efteråret 2008 og sandsynligvis være afsluttet i foråret 2010.

Forslag 1 blev vedtaget

 

O3 –Hold flisearbejdet og legeredskaber adskilt.

Hvad med at få reklamer på legeredskaberne?

Få flisearbejdet gjort færdigt.

O6 – Det er vigtigt at flisearbejdet gøres færdigt.

Det er svært at gennemskue budgettet, når det ikke er prioriteret hvad der skal laves.

C2 –Har bestyrelsen indhentet tilbud fra de 2 firmaer, som vi har foreslået?

Formanden svarede, at ideen med reklamefinansiering af legeredskaber er en god ide.

Sammen med indkaldelsen er der medsendt en liste, hvor der bl.a. er nævnt en plan for flisearbejdets færdiggørelse.

F6 – Både legepladser og flisearbejdet skal opprioriteres. Tag nogle midler fra fonden.

 

Budgettet godkendt med den ændring, at der kan blive tale om en budgetoverskridelse på 100.000,- med det formål, at få flisearbejdet gjort færdigt og nyindkøb af legeredskaber.

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. - Godkendt

 

Pkt. 6 – Markiser

C7 –Flotte markiser, men vil det påvirke forsikringen?

H2 –Har man undersøgt om murværket kan holde?

Formanden nævnte, at der bliver 2 muligheder at vælge imellem – der kan indhentes rabat.

H4 –Horribel pris når man kan få det væsentlig billigere. Lad vær med at sætte firmanavn på.

Det er en god ide med ensartede retningslinjer.

J1 –Der må gerne være forskellige muligheder.

Poul Winter:

Det var måske en god ide, at udsætte forslaget for at finde flere løsningsmuligheder.

Dette blev vedtaget.

 

Pkt. 6 – Indkomne forslag

Forslagene var sendt ud sammen med indkaldelsen.

Forslag fra O3 om vedligeholdelsen af stakittet.

Dirigenten nævnte, at det står i vedtægterne, at det er den enkelte ejer der har ansvaret.

O3 forslog at det skulle være malet inden en bestemt dato, såfremt det var påkrævet.

Dirigenten nævnte, at der, i følge vedtægterne §5, kan pålægges krav om at ejeren skal betale for vedligeholdelse, såfremt det ikke bliver gjort.

Forslaget fra O3 blev vedtaget

Forslag fra C2 om regnskab og ejerlister

Efter nogen debat blev det vedtaget, at hvert medlem efter forudgående aftale kan gennemgå bilagene.

Det blev også vedtaget, at bilagene tages med på generalforsamlingen.

Hans Rosbjerg P6

Ejerlisterne har tidligere været sendt. Dog har det været fremme, at nogle ejere var betænkelige, og derfor ønskede bestyrelsen, at generalforsamlingen skulle godkende, at ejerlisterne kunne udleveres. De bør dog ikke være tilgængelige på nettet.

Det blev vedtaget, at medlemslisterne udleveres. Såfremt nogle ikke ønsker at deres navn er nævnt, kan de fjernes fra listen.

Nøglekort

C2 ønskede at de fik udleveret ekstra kort, da man udlejede gennem andet bureau.

M3 –Foreslog at hver lejlighed fik 2 nøglebrikker.

Hans Rosbjerg P6

Diskussionen omkring nøglekort har tidligere været oppe og refererede til beslutningen vedtaget på generalforsamlingen i 2007 – gengivet med kursiv:

Der var flere som ønskede, at hver lejlighed fik udleveret 2 nøglekort.

Da bestyrelsen havde besluttet, at hver lejlighed kun skulle have et nøglekort, var der debat for og imod.

Bestyrelsen havde diskuteret emnet med synspunkter både for og imod, hvilket også fremgår af formandens beretning, og man fastholdt, at den eneste måde man kunne forhindre unødig brug af badecentret var at der kun var de nødvendige nøglekort i omløb, vel vidende, at det kan være til irritation. Det betyder også, at lejerne også kun får udleveret et nøglekort.

Forslaget var til afstemning, og der var massivt flertal for, at der kun udleveres et nøglekort pr. lejlighed.

Bestyrelsen kom samtidig med det forslag, at man i hver lejlighed hænget et lille aflåst skab op, hvor nøglekortet kan opbevares, så det altid er i lejligheden.

C3 –Udlever det kort der ligger hos Danland til de ejere der ikke lejer ud.

Efter yderligere debat og efter accept fra Danland, blev der vedtaget, at det kort der ligger hos Danland kan udleveres til andet udlejningsbureau eller til pågældende ejer C2.

Forslag om opstilling af vaskemaskine og tørretumbler i aktivitetscentret. Dog kun med brug af poletter.

Dette blev vedtaget.

H4 –Forslag om arbejdsweekend, da der ligger meget rod i hegnet ud til Stærekasserne.

Opstil nogle klatretårne, da børnene elsker dem.

Der skal også gøres noget mere for de små børn.

Der kom flere ting frem, som blev noteret ned og som bestyrelsen vil arbejde videre med.

S2 –Vi er i gang med at uddelegere en masse arbejde til bestyrelsen, der koster mange penge. Tænk på at det er frivilligt arbejde og at det er os ejere der skal betale.

Tag en dialog med Danland for at høre, hvad de kan gøre for at gøre stedet mere attraktivt.

 

Pkt. 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der blev opstillet 3 kandidater: Michelle Nancke, Kristian Kristensen og Terkild Brun

Terkild Brun N6 (Nord) blev valgt for en 2-årig periode med 55 stemmer

Kristian Kristensen J4 (Syd) blev valgt for en 2-årig periode med 49 stemmer

Michelle Nancke C2 (Syd) fik 42 stemmer

 

Pkt. 9 – Valg af suppleanter

Michelle Nancke C2 (Syd) valgt

Eve Hermansen H4 (Syd) valgt

 

Pkt. 10 – valg af revisor

Hans Henrik Stephansen blev genvalgt for en 2-årig periode.

 

Pkt. 11 – Eventuelt

Intet

 

Formanden sluttede generalforsamlingen med tak til de fremmødte og til ordstyreren.

Herefter gav han ordet til Danland.

 

Orientering fra Danland

Man diskuterer i øjeblikket opdeling af lejligheder i typer ud fra kriterier som, standart, rygning, faciliteter m.m.

Vi er i øjeblikket også ramt af finanskrisen, men åbenbart ikke så meget som andre.

Vi ser også en tendens til, at man booker senere.

Lejeevalueringerne er positive, dog ønsker flere lidt varmere badevand.

Der var spørgsmål fremme omkring differencen på afregningen af el forbrug. Hvorfor skal Danland tjene på det? Det er trods alt ejerne der skal sørge for at lejligheder er varmet op inden udlejningen, og de kan godt koste en del i vintersæsonen.

Danland svarede, at differensen gik til administration og dækning af uforudsete udgifter.

Hvad kan være med til at optimere udlejningen? – Ideer fra Danland ønskes.

Danland vil sætte terrassen på kontrollisten.

 

Referat

Hans Rosbjerg P6

 

 

Ordinær generalforsamling den 8. marts 2008

Der var mødt 78 ejere op, som repræsenterede 47 lejligheder.

Derudover deltog vores regnskabsfører Peter Østergaard, Flemming (vicevært) og Ivan (Danland).

 

Pkt. 1 – Valg af ordstyrer

Frank Nielsen F6 blev valgt til ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne.

 

Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning

Formand Kristian Kristensen fremlagde beretningen:

”Igen er gået et år med en stabil belægning i vores feriecenter.

Det må være tegn på, at gæsterne stadig kan lide at komme her i vores feriecenter og i det hele taget her i Bork Havn.

Der er noget særligt ved stedet og området. Hvad omgivelserne angår, er der ikke de store udfordringer rent aktivitetsmæssigt.

Der har været arbejdet på at få en Adventure Park op at stå her i Bork.

Vi har selv været med til at bidrage med et beløb på 100 kr. pr husstand til informationsmøder og udsendelse af materiale. Jeg har deltaget i de møder og der er gjort meget i de to år. Der har bare ikke været opbakning nok omkring det.

Der skulle indsamles 1000 anparter. Der er kommet 3oo her til årsskiftet.

Initiativgruppen har lagt det fra sig, men de er villige til at give det færdige projekt til den, der står med pengetanken klar.

Ud fra det, er det tegn på, at vi kan klare os med de faciliteter, vi har her i Bork.

Ser vi på vores egen lille feriecenter, har vi prøvet at leve op til de ønsker, som kom frem på generalforsamlingen sidste år.

”Men a må sej, det er dyr”, som man nu siger det på godt jysk

Vi har fået nyt hegn om vores tennisbane og nu er vi ved at få sat i scene at leje den ud til de, der ønsker at benytte den. De, der har lejlighederne, har ret til at bruge den

 

Så er der fældet træer i Nord i den vestlige side og det er alle glade for.

Flemming har lovet at finde nogle planter til lidt forskønnelse igen

Badelandet er en af de ting, der koster mange penge i brug. Flemming og Vagn fra bestyrelsen har puslet meget med det, for at få omkostningerne ned.

Vi har fået nye filtre og pumper, som er energibesparende. Det giver et beløb på 25.000kr pr år i besparelse!

Det er da noget, der vil noget. Vi har fået vores tyrkiske bad renoveret.  Fået ur skyl på herretoiletterne.

I det store hele har det fungeret godt i badelandet. Der har været klager over rengøringen for der var nullermænd på gulvene, men det er i spidsbelastningerne. Det kræver, at der er en hele tiden.

Vi har også fået ny hoppepude i syd. Den blev lige skåret midt over sidst på sæsonen!

Sidste år var der nogle, som havde vandskader, fordi taget var utæt. Men det viste sig, at det var de udluftningshætter, som sidder på taget.

De var ved at være møre nogle steder. Vi fik tilbud fra den lokale tømrer.

Tilbuddet blev sendt rundt på e-mail, hvor ejerne selv kunne henvende sig til ham. Det er der også mange, der har gjort brug af. Så vi vil opfordre jer til at få set efter, om der er revner, inden der kommer vand ned.

Vi har også fået lavet faste aftaler med en som holder vejen for os.

Sidste år var der mange, som ønskede at vi fik lavet en aftale med Syd Energi omkring Internet og kabel tv.

Vi havde et møde med dem i foråret 2007. De var interesserede, hvis der var nok som meldte sig til det. Der blev sendt information ud til alle ejere.

I mellemtiden arbejdede vi med de vandproblemer, som vi havde i Syd.

Vi var enige om i bestyrelsen, at nu skulle der gøres noget ved det.

Vi tog tre tilbud ind om at få stierne renoveret og få nyt skærv bagved lejlighederne og få området gjort fri for vand. Vi tog tilbud ind fra tre entreprenører, som er vant til at lave den slags ting

Den billigste var Bork Maskinstation ved Gert Madsen.

Gert kender området. Han ved, hvor de dårlige steder er.

Vi besluttede at gå i gang i november.

Samtidig fik vi så en aftale med Syd Energi, som lavede en plan over at lægge rørføring ned samtidig med, at vi fik drænet.

Planen var først, at vi ville lægge gangene fra lejlighederne ud til den lange sti. Da vi var ved at være færdige, kunne vi se, at det hele hørte sammen. Så nu er det hele færdig vest for badelandet og alle lejligheder har fået rørføring til Internet og soklen er blevet pudset. – Der vil senere blive sendt regning til hver enkelt lejlighed for pudsningen.

Vi har været heldige med vejret i vinter. Håndværkerne har næsten kunnet arbejde hele tiden.

Vi synes, de har lavet et godt stykke arbejde. Planeringen og græssåning venter de med til det bliver tørt. Er der høj kant ind til jeres terrasser bliver det tilpasset.

Hvis I vil have jeres terrasser lagt om, må I selv kontakte Gert, som har nævnt en pris på 320,00 kr. pr. kvm. Der er mange terrasser, der trænger til at blive lagt om. Og i den forbindelse vil jeg lige nævne, at det er forbudt at køre med trailere og Bobcat på den nye flisegang.

Som jeg nævnte indledningsvis er der brugt mange penge.

Vi har lagt op til tre betalingsmodeller. Engangsbeløb, kontingentforhøjelse eller at tage af fonden.

Vi har prøvet at leve op til de ønsker, der har været. Det hele skal vedligeholdes og se godt ud og gerne fungere godt.

 

Nye tiltag: Nu tager jeg munden fuld igen. - Tingene hører jo sammen.

Her tænker jeg på omlægning af fliser og rørføring til Internettet i de resterende lejligheder.

Skal vi bevare vores vandland? Eventuelt gøre det mere spændende.

Var der mulighed for en større spa, den kan måske blive dobbelt så stor?

Den vi har nu, er ved at være slidt op. Eller skal vi lave noget helt andet?

En legehal til børn i stedet for, måske?

 

Vi skal også her i dag høre Claus Madsen fra Syd Energi, hvad han kan tilbyde os det kommende år

Efter hans indlæg skal vi høre om varmepumper i lejlighederne.

Der er mange bolde i luften. Jeg håber vi kan få en god debat om tingene.

Så kommer der et indlæg fra Danland. Det er spændende, hvordan det ser ud med udlejningen fremover og om vi kan se frem til en højere lejeindtægt. For det kunne vi godt bruge ud fra alle de investeringer, jeg nu har gennemgået.

Vi vil endnu engang opfordre dem, som ikke har fået sendt deres e-mail adresse til Hans Rosbjerg, om at få det gjort. For vi sender ny informationer hele tiden til jer og der står alle de ting, I har brug for.

Såsom stakitmaling, farver, fugefarvning og så videre.

Så det er nødvendigt, I ser hjemmesiden, for der er aktuelle ting hele tiden

Jeg vil slutte min beretning og sige tak for et dejligt år, der er gået.

Tak for den gode opbakning, vi møder

Det har været rigtig spændende at arbejde med

Det er dejligt, når I ringer om forskellige ting

Det kan være dårlige ting, men også gode ting

I er altid velkommen til at kontakte mig pr. telefon eller mail

 

Jeg vil også sige en stor tak til vores vicevært, Flemming

Vi har forlænget kontrakten med Flemming og det er vi glade for.

Du har føling med tingene og er dejlig at arbejde sammen med

Jeg vil også sige tak til vores administrator, Peter Østergaard. Du gør et rigtig stort stykke arbejde for os

Tak til Danland og Ivan for godt samarbejde

Til sidst vil jeg sige tak til min bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. Der har været mange ting at tage stilling til, men vi har en god dialog sammen. – Tak”.

 

Efter beretningen var der debat med følgende indlæg:

(de enkelte indlæg er samlet og redigeret af referenten for at lette overskueligheden)

 

Internet:

O2 nævnte, at det var vigtigt, at de der ikke havde Internet også bliver informeret.

Hans Rosbjerg svarede, at omkring 60 % af ejerne har sendt deres mail. De øvrige ejere vil selvfølgelig få tilsendt brev, hvis der er vigtige informationer der skal ud.

Samtidig opfordrede han til, at alle som har mail, men ikke modtaget mail, sender den til web-masteren igen, da nogle mail bliver stoppet af spamfilteret.

J6 opfordrede til, at der hurtigst muligt blev mulighed for opkobling til såvel Internet som kabel TV

O1 opfordrede til at vælge trådløs Internet, da det er fremtiden.

N8 spurgte om man havde overvejet trådløs Internet?

K2 nævnte, at TV burde forbedres, både med hensyn til kvalitet og programmer.

Formanden pointerede, at der ikke er taget beslutning om hverken den ene eller den anden løsning.

Sydenergi har kun lagt rør ned, så der kan trækkes lysledere, såfremt ejerne ønsker at tilslutte sig Internet samt kabel TV.

 

Dræning og stier

N8 spurgte om, hvornår de øvrige arealer og stier blev lagt om.

K2 vil også gerne have nye fliser på stierne i Nord.

Formanden nævnte, at de øvrige arealer selvfølgelig også skal lægges om, men det afhænger af økonomien, hvor hurtigt det bliver gjort.

 

C8 spurgte om prisen for nye belægningssten på terrassen.

Hans Rosbjerg svarede, at Bork Maskinstation har givet tilbud om udskiftning. De enkelte ejere kontakter firmaet direkte og aftaler nærmere. Se hjemmesiden.

 

Lejlighedernes standart

O1 nævnte, at der er meget stor forskel på de enkelte lejligheder både med hensyn til stand og indretning. Der burde derfor være en prisforskel.

Formanden nævnte, at vi er vidende om, at der er meget stor forskel mellem på lejlighederne, men det er og bliver et punkt, som Danland skal tage med pågældende ejere.

 

J6 opfordrede til, at bestyrelsen kontaktede Danland for at få hævet udlejningsprisen i vintersæsonen. Sommersæsonen er OK.

Formanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ikke kunne forhandle med Danland, da der er en udlejningskontrakt mellem hver ejer og Danland.

Bestyrelsen er dog villig til at kontakte Danland og gøre opmærksom på ønsket.

 

Cykelskur

K2 foreslog, at der bygges nogle skur et egnet sted, som ejerne kan bruge til opbevaring af cykler. Formanden støttede op om forslaget og nævnte, at bestyrelsen vil se på det.

 

Beretning blev herefter godkendt.

 

Pkt. 3 – Regnskab

Revisor Peter Østergaard gennemgik regnskabet. Regnskabet var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

 

Dirigenten foreslog, at punkt 4 og 5 blev taget samtidig.

Pkt. 4 og 5 – Budget 2008 og kontingent 2008

Peter Østergaard gennemgik budgettet for 2008, som var sendt ud i forvejen.

Han pointerede, at det nødvendigt med indbetaling af et engangsbeløb på 2000,- for at det kan løbe rundt.

Der var ingen spørgsmål til budgettet.

Vagn Holm gennemgik herefter bestyrelsens forslag kontingent, som det fremgik af dagsordenen.

Uændret kontingent og fondsbidrag, men opkrævning af et engangsbeløb på 2000,- pr. lejlighed.

K2 opfordrede til, at der kom flere penge i kassen for at få de resterende arealer renoveret.

L8 spurgte hvorfor man er berøringsangste over for en kontingentstigning? Foreslog kontingentstigning på 500,- pr. kvartal frem for engangsbeløb.

J6 støttede op om en kontingentstigning på 500,- pr. kvartal.

G6 støttede forslaget. Opfordrede til, at der etableres et legerum i badecentret.

Vagn Holm nævnte, at bestyrelsen havde diskuteret en kontingentforhøjelse og bakkede derfor op om forslaget.

Efter lidt yderlige debat, blev generalforsamlingen afbrudt i en kort periode, da bestyrelsen ønskede at diskutere de fremkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde derefter to forslag:

Forslag 1: Kontingentet forhøjes med 2000,- pr. år

Forslag 2: Kontingentet forhøjes med 2000,- pr. år, men der opkræves et engangsbeløb på 4000,-

 

Bemærkninger til forlag 1: Hvis dette vedtages vil renoveringen af de resterende arealer først iværksættes, når der er økonomi til det.

Bemærkninger til forslag 2: Hvis dette vedtages, kan renoveringen påbegyndes i efteråret 2008 og sandsynligvis være afsluttet i foråret 2010.

 

Der var 47 stemmeberettige.

Forslag 1: 23 stemmer

Forslag 2: 21 stemmer

3 blanke.

Forslag 1 blev vedtaget.

 

Budget godkendt.

 

Pkt. 6 – Indkomne forslag

Ingen forslag

 

Pkt. 7 – Internetopkobling

Med meget kort varsel var der afbud fra Sydenergi.

Der vil blive indkaldt til et orienterende møde senere.

 

Pkt. 8 – Varmepumper

Under kaffen var der orientering om montering af varmepumper i lejlighederne.

Bestyrelsen opsætter regler for opstilling og montering.

 

Pkt. 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Vagn Holm blev genvalgt for en 2-årig periode

Hans Rosbjerg blev genvalgt for en 2-årig periode

Niels Erik Pedersen blev genvalgt for en 2-årig periode

 

Pkt. 10 – Valg af suppleanter

Poul O6 (Nord) valgt for en 1-årig periode

Den valgte suppleant for Syd var desværre ikke valgbar, da lejligheden stod i ægtefællens navn.

 

Pkt. 11 – valg af revisorer

Frank Nielsen F6 blev genvalgt.

 

Pkt. 12 – Eventuelt

De enkelte indlæg er samlet og redigeret af referenten for at lette overskueligheden.

 

Varmepumper:

Flere gjorde opmærksom på, at der skal være retningslinier vedrørende støjniveau og at de skulle placeres på terrassen.

Bestyrelsen kommer med retningslinier, som kan læses på hjemmesiden.

 

Udluftningshætter:

E1 nævnte, at hun følte sig presset til at få udluftningshætterne udskiftet.

Hertil svarede Hans Rosbjerg, at viceværten havde opdaget, at der var revner i nogle af hætterne. Det blev sat på hjemmesiden samtidig med, at der blev sendt en mail rundt til de pågældende. De personer der ikke havde en mail, blev ringet op.

Bestyrelsen havde indhentet et tilbud på udskiftning, men det var op til den enkelte selv at beslutte, hvad der skulle ske.

Hans pointerede, at bestyrelsen ikke kan og vil stille krav om udskiftning, men føler sig forpligtiget til at gøre opmærksom på eventuelle defekter.

 

Tag:

J6 spurgte om tagets holdbarhed og levetid.

Hertil blev der svaret, at tagstenene har en meget lang levetid, men der kan opstå problemer med det skum, som er lagt imellem, så det bliver utæt.

Hvis taget skal udskiftes på et tidspunkt, er proceduren den, at bestyrelsen kan indhente tilbud på udskiftning. Herefter sendes besked ud til ejerne. Hvis 80% accepterer, bliver udskiftningen iværksat og udgifterne fordelt mellem samtlige ejere.

Det var den procedure der blev brugt, da sternen i Nord i 2006 blev beklædt med zink.

 

Toiletter:

H1 spurgte om kloaksystemet kan klare lavtskyllende toiletter?

Vagn Holm svarede, at det vil blive undersøgt.

 

Udenomsarealer:

H4 gjorde opmærksom på, at hegnet fra tennisbanen og frem var meget rodet.

Formanden nævnte, at nogle af ”Stærekasserne” var blevet ombygget og der lå meget byggeaffald, som var blæst over i hegnet. Det har bestyrelsen gjort pågældende opmærksomme på og bedt om oprydning. Der følges op.

 

D6 spurgte om bestyrelsen har gjort noget at forskønne området – her tænkes på ”Rodebutikken” ved indkørslen til Vester Fælledvej.

 

Vagn Holm nævnte, at bestyrelsen og bestyrelserne fra de andre grundejerforeninger har sendt en klage til kommunen omkring forholdene. Der er kommet det svar, at man er kendt med problemet og arbejder med sagen.

 

Udlejning - Danland

Bestyrelsen nævnte, at man var meget skuffet over, at Danland ikke var repræsenteret med en person fra hovedkontoret i København, da mange af de henvendelser der har været fra ejerne omkring udlejningen, kun kan besvares af Danland.

 

Der var flere korte indlæg om lejlighedernes standart, hvor det blev pointeret, at der kunne være meget store forskelle de enkelte lejligheder imellem. Både med hensyn til inventar, udstyr og vedligeholdelse.

Ivan (Danland) nævnte, at 4-5 lejligheder bør slettes, så de ikke udlejes før de er bragt i orden.

De enkelte ejere burde vide og tage ansvar for at lejlighederne er i orden.

 

O6 foreslog differentieret lejeindtægt.

Ivan nævnte, at hver enkel ejer har en aftale med Danland, og det kunne derfor være svært at praktisere.

D6 spurgte hvorfor bestyrelsen ikke havde noget med udlejningen at gøre?

B6 argumenterede for, at bestyrelsen påtog sig arbejdet med udlejningen overfor Danland.

Hertil svarede Vagn Holm, at bestyrelsen ikke har noget med udlejningen at gøre, da der er en kontrakt mellem hver ejer og Danland.

Bestyrelsen vil gerne samarbejde med Danland, men ikke tage ansvaret for udlejningen.

Vagn Holm opfordrede til, at der blev nedsat en arbejdsgruppe omkring udlejning.

Vi skal også være opmærksom på, at nogle udlejer gennem andre bureauer – andre udlejer overhovedet ikke.

J6 opfordrede til, at bestyrelsen kontaktede Danland m.h.t. udlejningen.

J6 nævnte også, at udlejning i vinterperioden ikke er rentabel.

 

S2 kom med argumenter for at hæve udlejningsprisen, da der gøres meget for at gøre Feriecentret attraktivt.

 

S2 spurgte også om man kunne trække kontingentet til grundejerforeningen fra før lejeindtægterne.

Hertil svarede D6, at det kan man ikke.

 

Referat: Hans Rosbjerg P6

 

 

Ordinær generalforsamling den 10. marts 2007

Der var mødt 104 ejere op, som repræsenterede 60 lejligheder.

Derudover deltog vores regnskabsfører Peter Østergaard, Flemming (vicevært) og Ivan (Danland).

Under kaffen var der en orientering fra Ringkøbing-Skjern Museum, som fortalte om nuværende og kommende aktiviteter i området – bl.a. en udvidelse af Vikingehavnen i Bork.

 

Pkt. 1 – Valg af ordstyrer

Hans Henrik Stephansen C3 blev valgt til ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne.

 

Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning

Formand Kristian Kristensen fremlagde beretningen:

”En pragtfuld sommer er gået med dejlig temperatur og solskinsaftener, man rigtig kunne nyde.

Oveni det har vi haft en positiv belægning i vores feriecenter.

Det må være tegn på, at turister kan lide at komme i vore feriecentre og de omgivelser vi nu har.

Vi forsøger hele tiden på at gøre forholdene bedre med de midler vi nu har til rådighed.

I denne omgang fik de for tidligt ben at gå på.

Der er ting, som vi ikke selv bestemmer. Som eksempel vil jeg nævne vores badeland. Her tænker jeg på kim tallet i vandet. Det bliver der mere og mere kontrol med og tager vi ikke selv fat om det, lukker de det. Vores badeland er kun beregnet til 18 personer.

Og vi skal passe på med hygiejnen. Det tror jeg også, de fleste gør.

Men når det er sagt, har jeg overværet, at der er nogle, som går udenom bruseren før de går i bassinet. Det går ud over kim tallet i vandet og det er kedeligt. Der er sat skilte op, så ingen bør være i tvivl.

Vi har så prøvet at gøre tiltag for at holde kim tallet nede.

Til Bork Havn Festival lavede Hans Rosbjerg en vagtordning, hvor der blev kontrolleret, hvem der benyttede badelandet og der var en del, som ikke havde noget gøre der.

Vi har så pønset på, hvad der kunne gøres ved det.

Vi besluttede os for at få renset ud i alle de nøgler, der var til badelandet

Og hvordan gør man det??

Vi gik til en låsesmed og de kom med ideen om kodelåsene, som vi kan tidsindstille.

Der er så lagt en nøgle ud til hver lejlighed og det har vi besluttet i bestyrelsen.

Det er for, at vi ikke får for mange til at cirkulere rundt.

 

Vi har lagt ny folie i vores bassin.

Her er et af de steder, hvor det tog lidt flere penge, end vi regnede med.

Det er på grund af den megen regn, vi har fået. Vi måtte til at have sugespidser ned for at få grundvandet sænket for at få dugen lagt ned. Og så har der været andre småting, udskiftning af filtersand og skiftet kul i rensningsanlægget. Det blev en 30.000 kr. dyrere. Det er også blevet et flot resultat.

For at gøre det færdig med Vandland

Der er ingen tvivl om, at det var en god løsning med det store projekt badeland, som vi betalte 100 kr. pr. lejlighed til sidste år.

Vi har ikke hørt fra dem. Så jeg kontaktede formanden her i efteråret. Jeg fik det svar, at man havde en plan her i maj, hvor det nye havneområde skal åbnes. Så det glæder vi os til. Der er rigtig mange af vore ejere, der har mailet til mig for at give udtryk for, at de synes, det er en god ide. Og for at høre, om der sker noget.

 

I efteråret lavede vi parkeringspladsen i Nord. Det har vi snakket om de sidste to år, hvor vi i sommer besluttede at rydde hegnene i den østlige del, plus trekanten mod nord. Det fik vi også grønt lys for, på sidste års generalforsamling.

Vi vil gerne holde et godt informationsniveau over for Jer, og derfor vil vi gerne have Jeres e-mail, så vi kan sende mail rundt, hvis der er noget vigtigt, der skal informeres om her og nu. Vi vil selvfølgelig fortsat informere på hjemmesiden, og vil kraftig opfordre til, at man klikke ind jævnligt.

 

Jeg vil slutte her med at sige tak for et dejligt år, med den gode opbakning.

Det, der bliver lavet, er rigtig spændende at arbejde med.

Det er dejligt, når I ringer om forskellige ting.

Det kan være dårlige ting, men også gode ting.

 

Jeg vil også sige tak til vores vicevært Flemming.

Tak for det gode samarbejde, vi har. Du er god til at ringe, når der er noget vi skal have kigget på.

Jeg vil også sige tak til vor administrator Peter Østergaard. Du gør et rigtig godt stykke arbejde.

Tak til Danland og Ivan for godt samarbejde.

Til sidst vil jeg sige mange tak til min bestyrelse for godt samarbejde.

Vi har altid en saglig og god dialog om tingene, når vi er sammen.”

 

Efter beretningen var der debat med følgende indlæg:

(de enkelte indlæg er samlet og redigeret af referenten for at lette overskueligheden)

Der var korte indlæg omkring internettet fra O3, N8, F2, R6, H4 og O1, som alle gik ind for opkoblingsmuligheder. Her blev det også foreslået, at man tog TV kanalerne op til revision.

F2 foreslog, at bestyrelsen skulle kontakte Sydenergi for at høre om deres planer i området.

Der var mange indlæg omkring vandproblemerne i Syd. Det overvejende problem er, at der står vand på stierne mange steder og enkelte steder på terrassen.

Formanden nævnte, at der ligger nogle 110 mm dræn i græsarealet ved siden af stierne og man vil finde en løsning på at få vandet ledt væk derigennem. Det betyder, at stierne skal hæves eller græsarealerne sænker – måske begge dele.

Stierne trænger også til at blive lagt om og hævet, så de passer til brønddækslerne.

Bestyrelsen indhenter den nødvendige ekspertise og arbejder videre med opgaven.

 

D6 pointerede i den forbindelse, at græsarealet mellem stakittet og stierne betragtes som fællesareal, så det ligger under grundejerforeningen.

D6 spurgte om ikke det var grundejerforeningen der står for tagreparation og renovering, da han mente, at det var besluttet på en generalforsamling for nogle år tilbage.

O3 opfordrede til, at det er grundejerforeningen der har ansvaret og bestemmer vedrørende taget, således at alle skifter tag samtidig – i hvert fald blokvis.

N8 mente, at bestyrelsen var vægelsindet omkring fugning og opfordrede til, at det det var grundejerforeningen der skulle iværksætte at der blev fuget. Det er vigtigt, at der er ”en styrende hånd”.

Bestyrelsen svarede, at det har været debatteret tidligere og at der har været indhentet tilbud. Konklusionen blev, at det er den enkelte lejlighed der har ansvaret for det ydre, men med ret til at påtale overfor ejerne, hvis det ikke er vedligeholdt.

 

Der var korte kommentarer fra J1, O6, L3 og O3 som gik ind for en stramning af vedligeholdesreglerne.

Vagn Holm fra bestyrelsen svarede, at hvis der skulle en opstramning af retningslinierne for vedligeholdelse, skulle det ind i vedtægterne.

Formanden rejste spørgsmålet, om man skulle fjerne eller renovere tennisbanen. Der var generel stemning for, at man renoverede og at man kunne leje ud til andre en feriecentrets gæster.

H2 foreslog, at man satte en lås på indtil affaldscontainerne, for at hindre at uvedkomne ikke benyttede affaldspladsen.

 

Beretning blev godkendt.

 

Pkt. 3 – Regnskab

Revisor Peter Østergaard gennemgik regnskabet. Regnskabet var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Han fremhævede 2 punkter, hvor budgettet afvigede: udendørs vedligeholdelse og badecentret.

Udvidelsen af P-pladsen i Nord kostede mere, da man besluttede at gøre udvidelsen større. Desuden har udskiftningen af udendørsbelysningen kostet en del mere en budgetteret.

Det samme gjaldt for svømmecentret, da dugen skulle udskiftes.

Dette gav en budgetoverskridelse på ca. 130.000.- kr.

D2 foreslog, at man til næste år skulle lave en kolonne regnskabstallet fra året før, så man bedre kunne sammenligne.

B6 spurgte om det var nødvendigt med en mønttelefon i centret. Hertil er svaret, at det er et lovkrav.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Dirigenten foreslog, at punkt 4 og 5 blev taget samtidig.

 

Pkt. 4 – Budget 2007

Peter Østergaard gennemgik budgettet for 2007, som var sendt ud i forvejen.

 

Pkt. 5 – Kontingent for 2007

Bestyrelsen forslår uændret kontingent og fondsbidrag på kr. 2.978 pr. kvartal + et ekstra beløb i 2. kvartal 2007 på kr. 1.000 til dækning af underskud / ekstra udgifter i 2006 (svømmebassin).

D6 spurgte bestyrelsen, hvornår de havde tænkt sig at bruge af fondsmidlerne.

Hertil var svaret, at man gerne ville have en vis kapital, hvis/når det blev nødvendigt, og derfor ville man p.t. ikke tage fra fonden.

Der kom ros fra D2 som opfordrede til, at man godkendte budgetforslaget og kontingentet.

 

Budget og kontingentforslag blev godkendt.

 

Pkt. 6 – Indkomne forslag

Forslag fra H2 om:

Udlevering af 2 nøglekort til badecentret

Opsætning af ribbe i svømmehallen

Parfume i tyrkisk bad

Der var flere som ønskede, at hver lejlighed fik udleveret 2 nøglekort.

Da bestyrelsen havde besluttet, at hver lejlighed kun skulle have et nøglekort, var der debat for og imod.

Bestyrelsen havde diskuteret emnet med synspunkter både for og imod, hvilket også fremgår af formandens beretning, og man fastholdt, at den eneste måde man kunne forhindre unødig brug af badecentret var at der kun var de nødvendige nøglekort i omløb, vel vidende, at det kan være til irritation.

Det betyder også, at lejerne også kun får udleveret et nøglekort.

Forslaget var til afstemning, og der var massivt flertal for, at der kun udleveres et nøglekort pr. lejlighed.

Bestyrelsen kom samtidig med det forslag, at man i hver lejlighed hænget et lille aflåst skab op, hvor nøglekortet kan opbevares, så det altid er i lejligheden.

Forslag om ribbe i svømmehal. - Forslaget faldt efter afstemning.

Parfume i tyrkisk bad. Bestyrelsen har besluttet, at der kommer et nyt tyrkisk bad med duft.

N6 gjorde opmærksom på, at der kan opstå problemer med allergi, når luften tilsættes duft.

 

Pkt. 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kristian Kristensen blev genvalgt for en 2-årig periode

Terkel Bruun blev genvalgt for en 2-årig periode

 

Pkt. 8 – Valg af suppleanter

Emmy Kildal A1 (Syd)

Birthe Kahle O2 (Nord)

Begge blev valgt for en 1-årig periode

 

Pkt. 9 – valg af revisorer

Hans Henrik Stephansen blev genvalgt

 

Pkt. 10 – Eventuelt

Der var kritik af arealerne omkring informationscentret – der er for rodet. Ivan lovede, at der bliver gjort noget ved det.

Det samme var gældende ved det tidligere ”Pearl Harbour”. Der er kommet nye ejere, så vi forventer at udenomsarealerne også her bliver holdt i orden

Der var spørgsmål om montering og opstilling af varmeaggregater (varmegenindvinding). Det blev positivt modtaget og bestyrelsen vil tage det op og arbejde videre emnet.

Der var spørgsmål om reglerne for ejerbookning og hertil svarede Ivan, at disse regler gælder i højsæsonen.

Ivan nævnte også, at det kan forekomme, at nogle ejere bliver flyttet efter bookning, hvis lejerne ønskede det eller har specielle ønsker.

Carl Skallerup foreslog, at vagtordningen ved badecentret i festivalugen (uge 31) også blev en realitet i år.

Hans Rosbjerg lovede, at udarbejde en vagtplan som sidste år. Det sættes på hjemmesiden.

 

Orientering fra Ivan (Danland)

Der har været en lille tilbagegang på reservationer i april-maj i forhold til sidste år. Derimod er der en fremgang på 40 % på udlejning i højsæsonen i forhold til samme tid sidste år.

50 % har svaret på ejertilfredshedsanalysen, hvilket er meget flot. Stor ros til informationscentret.

Der var ønske om bedre check af lejlighederne efter udlejningen.

I forbindelse med tilstandsrapporten har der været nogle påtaler. Der har efterfølgende været en positiv dialog med pågældende ejere, så problemer bliver løst.

Mange gæster efterspørger mikroovn, og derfor kan vi kun opfordre til at man anskaffer en.

 

Referat Hans Rosbjerg P6

 

 

Ordinær generalforsamling den 11. marts 2006

Der var mødt 86 ejere op, som repræsenterede 52 lejligheder.

Derudover deltog vores revisor Peter Østergaard, Flemming (vicevært) og Ivan (Informationen ved Feriecentret). Derudover deltog en repræsentant fra Danland og to repræsentanter fra Ringkøbing Landbobank.

 

Pkt. 1 – Valg af ordstyrer

Hans Henrik Stephansen C3 blev valgt til ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne.

 

Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning ved Egon Vadh

”Så er der igen gået et år og i modsætning til de forgangne år er der lidt ændringer, som er synlige.

For det første er der kommet nye i bestyrelsen, da vores formand Flemming Hansen og sekretær Peer Normann har solgt og dermed udtrådt af bestyrelsen og vore suppleanter Terkil Brun og Hans Rosbjerg er derfor trådt ind.

Den næste ændring kan ses på regnskabet, da vi i modsætning til tidligere års overskud kommer ud med et underskud på 51.000 kr.

Den væsentligste årsag er, at vi har fået nyt varmtvandsanlæg til 112.000 kr. - nu skulle problemerne med brusevandet være overstået.

Det næste er forbedring af Vesterfælledvej med kloakering og knust asfalt. Dette blev udført i samarbejde med grundejerforeningen Vesterfælled og kostede ca. 32.000 kr.

Det tredje er Adventure land, som vi har støttet med 13.700 kr., det er 100 kr. pr lejlighed. Alle grundejerforeninger er blevet bedt om støtte til undersøgelse af muligheden for anlæggelse af et stort aktivitetscenter her i Bork Havn og bestyrelsen mente, at man var nødt til at bakke projektet op, da nye tiltag i området vil være til gavn for alle.

 

Nye tiltag i 2006

Bestyrelsen har planer om at udvide P pladsen i afdeling Nord ved at rydde alle træer og buske over til stien og så plante en ny hæk, det vil give 2-3 meter mere i bredden til parkering. Vi havde fået tilbud på rydning til svinget, men blev enige om, at det ville give endnu mere plads og pynte, hvis vi ryddede helt til enden af R blokken og plantede en ny hæk ca. 1,5 m fra kanten af grøften. Samtidig vil vi lægge kabler i jorden, så der kan laves belysning på pladsen ned til svinget.

 

Men denne ide til udvidelse kom så sent, at vi ikke fik den regnet med ind i budgettet for 2006. Derfor spørger bestyrelsen generalforsamlingen om lov til en evt. budgetoverskridelse med 50.000 kr. for at få hele stykket med under et. Såfremt generalforsamlingen ikke kan acceptere overskridelsen, dropper vi det og får det lagt ind i budgettet for 2007

Der vil nok også komme en udskiftning af folien i bassinet – ca.100.000 kr.

Endvidere har vi bestemt, at udskifte alle lamper i området, da mange af træpælene, som de sidder på, er ved at rådne. Vi fik et rigtig godt tilbud på nye lamper slog til. Vi skal have alle 60 lamper i hele området både i syd og nord skiftet og 10 stk. ekstra til senere anvendelse og evt. udskiftning. Pris ca. 20.000 kr. med lavenergipærer og af en sådan konstruktion, der gør det vanskelig at smadre dem. Sidste år fik vi ca. 30 lamper smadret.

 

Nu da vi er ved pyntning i området, vil vi lige tage lidt andet med, vi ved godt, at vi også har lidt skønhedspletter på vores arealer, men kunne vi ikke blive enige om, a at få vore stakitter frisket op med den rigtige farve Gori 44 Imprægneringsgrøn nr. 706 eller Pinotex imprægneringsgrøn nr. 821. Vi synes det ville se flot ud, hvis alle stakitter stod renset og nymalet i samme farve, når turisterne kommer.

Der bliver også renoveret i mange lejligheder i øjeblikket. Det er vigtigt, at vi holder en rimelig standard både udenfor og i lejlighederne, så gæsterne føler sig godt tilpas og velkomne. Vi skal jo prøve at sætte os selv i deres sted.

Vi tror, at vi må regne med en stabilitet i lejeindtægter omkring samme beløb som i 2005, men det må Danlands repr. jo kunne give lidt oplysninger om ud fra deres prognoser.

 

Angående uvedkommende brug af svømmebadet, har bestyrelsen talt om, at Danland skal udlevere armbånd til de lejere, som lejer i Festivalugen. Samtidig kunne der etableres vagt ved indgangsdøren, så det kun er personer med armbånd, som kan komme ind, men det kræver jo mandskab, -- er det noget som ejerne vil melde sig til? De kan henvende sig til bestyrelsen med dag og tidspunkter. Hvis der er andre forslag, vil vi meget gerne høre om det.

 

Vi har kontaktet festivaludvalget omkring problemet og de har lovet at vende tilbage. De påtænker evt. leje af badekabiner til deres gæster.

 

Bestyrelsen har planlagt at lægge generalforsamlingen fast på den 2. lørdag i marts, da det er nemmere med lokaler og lign, når det er fastlagt et år forud.”

 

Efter beretningen var der debat med følgende indlæg:

 

B2 (Anders Nielsen) ønskede, at beretningen blev sendt ud, så man havde mulighed for at læse den igennem inden generalforsamlingen.

L4 (Jan Aaes Jansen) spurgte om, hvem der skal vedligeholde arealet med de hvide sten. Hertil svarede Vagn Holm (best.), at det faktisk er ejerne, der har pligten.

Dirigenten efterlyste forslag til løsning af problemerne med de mange uvedkomne personer der benyttede centerbygningen i Festivalugen.

H8 (Karen og Henning Rasmussen): Skriv, at det er en privat svømmehal.

D6 (Carl Erik Skallerup): God ide, at det er ejerne der påtager sig en vagtfunktion og at han gerne ville melde sig til en vagtordning. Efterfølgende meldte D2, O4 og C7 sig også som vagter.

C3 (Hans Henrik Stephansen) pointerede, at det er vigtigt, at der er specielle armbånd i Festivalugen.

Er man interesseret i at komme på en vagtliste kan man give besked til bestyrelsen (fx via hjemmesiden).

B5 (Erik Ramstedt) ønskede forslag til forbedringer af lejligheden.

Formanden svarede, at køkkenet bør fornyes, hvis det er det oprindelige. Mange har også moderniseret badeværelset. I Nord har nogle også udvidet loftrummet, så det gik helt ud til væggen.

Mikroovn var et ønske blandt nogle gæster.

O5 (Therese og N. E. Rasmussen) spurgte om der var krav om ens standart, når der blev moderniseret.

Det er der ikke, da lejlighederne er private, men det vil blive behandlet i bestyrelsen.

 

Danlands repræsentant nævnte, at der er mulighed for at give lejlighederne stjerner. Danland kommer måske med et udspil på et senere tidspunkt. Dvs. at der belønnes med en højere lejeindtægt ved en højere standart.

 

D6 (Carl Erik Skallerup): Der kan være problemer med at differentiere udlejningen.

B5 (Erik Ramstedt) spurgte om det giver større udlejning hvis der er en god standart.

Hertil svarede Ivan, at gode lejligheder ofte bevirker, at man ser lejerne igen. De spørger ofte efter den samme lejlighed igen eller anbefaler den til andre.

B5 spurgte også om det var i orden med forbud mod husdyr.

Det bliver respekteret, da nogle også ønske lejligheder, hvor der ikke har været dyr. Det kan fx være pga. allergi.

D2 (Søren Andersen) opfordrede til, at hundeejere samlede efterladenskaber op.

Vær opmærksom på, at der i informationen hænger ”høm høm” poser til fri afbenyttelse.

 

Beretning godkendt.

 

Pkt. 3 – Regnskab

Revisor Peter Østergaard gennemgik regnskabet. Regnskabet var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Han fremhævede nogle større punkter fx udskiftning af kedelanlægget og tilskuddet til Adventure Land, som var skyld i, at der var et underskud.

C7 (Jens Andersen) roste at udskiftningen af kedelanlægget var afskrevet over et år.

 

Regnskabet godkendt.

 

Pkt. 4 – Budget 2006

Revisoren nævnte, at budgettet er udarbejdet ud fra en uændret kontingentbetaling.

Det blev nævnt, at udgifterne til udvidelse af P-plads i Nord og udskiftning af dug i svømmebassin ikke var med i budgettet. Dette vil blive taget op under næste punkt.

 

Budgettet godkendt.

 

Pkt. 5 – Kontingent for 2006

Bestyrelsen foreslog en ændring af kontingentet med 250,- kr. pr. kvartal, så de ønskede forbedringer under forrige punkt kunne iværksættes.

D6 (Carl Erik Skallerup) spurgte om fonden til uforudsete udgifter.

Formanden nævnte, at der ca. 170.000,- kr. på kontoen. På generalforsamlingen i 2004 blev det vedtaget, at den kommende udskiftning af filteret i svømmehallen skulle finansieres med halvdelen fra fonden og den anden halvdel som en engangsudgift til ejerne.

B3 (Hans Jørgen Jensen Skriver) synes det er en god ide med en kontingentstigning, da konsolideringen ikke bør være under en tredjedel.

 

Kontingentstigningen vedtaget – ingen stemte imod.

Det betyder, at der i 2006 opkræves 3x250,- kr.

 

Pkt. 6 – Indkomne forslag

Forslaget om 3 % kontingentstigning i 2007 bortfalder.

Forslag om ribbe i svømmehal. Dette blev forkastet, da der er tvivl om forsikringsdækning ved evt. uheld.

 

Pkt. 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Vagn Holm G7 blev genvalgt for en 2-årig periode

Hans Rosbjerg P6 blev valgt for en 2-årig periode (trådt ind som suppleant i okt. 2005)

Terkild Bruun N6 blev valgt for en 1-årig periode (trådt ind som supplant i okt. 2005)

Niels Erik Pedersen A2 blev nyvalgt for en 2-årig periode

 

Pkt. 8 – Valg af suppleanter

Emmy Kildal A1 (Syd)

Birthe Kahle O2 (Nord)

Begge er valgt for en 1-årig periode

 

Pkt. 9 – valg af revisorer

Frank Nielsen F6 blev genvalgt

 

Pkt. 10 – Eventuelt

Spørgsmål om møntvask – der er mulighed for møntvask i sommerhusområdet Falen.

 

Fugning: Bestyrelsen har tidligere indhentet tilbud på fugning, men det kostede 22.000,- pr lejlighed.

N1 (Tage Tøstesen) havde problemer med nogle træer ved gavlen, som var meget tæt på huset.

Disse kan fjernes, såfremt de er inden for en afstand af 2½ meter fra gavlen.

Bestyrelsen orienterede om udskiftning af stern i Nord.

Der var forslag fremme om ikke man kunne male udhænget, da det var yderst tiltrængt. Bestyrelsen indhenter tilbud, hvorefter der bliver sendt besked ud til ejerne.

N8 (Allis Rasmussen) ønskede en præcisering af hvor meget grundejerforeningen står for og hvor meget ejerne står for. Det er fælles ting som tag, tagrender, kloak, afløb, vandrør m.m.

Bestyrelsen vil arbejde videre med det.

D6 (Carl Erik Skallerup) mener, at det er besluttet på en tidligere generalforsamling, at det er grundejerforeningen der er forpligtiget til at betale for tagskader. Det bliver undersøgt af bestyrelsen.

F4 (Birgitte Bay og Per Pape) ville gerne have en afklaring af hvad forsikringen dækker.

Bestyrelsen gennemgår policen.

C7 (Jens Andersen) fortalte om flisetilbud – det lægges på hjemmesiden.

M3 (Pia og Poul Rasmussen) opfordrede til, at der var pænt og ryddet på hele området.

Formanden nævnte, at man som ejer kan få 10 % rabat hos Råd og Dåd i Nr. Nebel mod fremvisning af ”Aftalen”. Denne kan fås hos Ivan i informationen.

Bestyrelsen har besluttet, at grundejerforeningen indkøber maling til stakit. 3 liters spande til en pris af 150,- kr. Herved sikrer vi os, at der bruges samme farve overalt. Malingen kan købes hos viceværten Flemming.

Kristina Kristensen takkede den afgående formand Egon Vadh for et godt stykke arbejde.

 

Orientering fra Danland

Lille nedgang i udlejningen for 2005, men man forventer en øget stigning i 2006, specielt fra de skandinaviske lande. Da man forventer nedgang fra Tyskland vil man satse mere på danske og hollandske turister.

Der er en tendens til, at der bliver booket sent.

33% har svaret på ejertilfredshedsanalysen, hvilket er meget flot. Stor ros til informationscentret.

Der var ønske om bedre check af lejlighederne efter udlejningen.

Danland opfordrede til at man brugte deres hjemmeside, hvor ejerne kunne logge ind og få en oversigt over udlejningen m. m.

 

Referat Hans Rosbjerg P6

 

Referater før 2006

Hvis man ønsker at se disse referater, skal man sende en mail til bestyrelsens sekretær.

 

 

   Bork Havn Feriecenter - Kirkehøjvej 34 - 6893 Hemmet