Vedtægter for Grundejerforeningen Bork Havn Feriecenter


§ 1

NAVN

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bork Havn Feriecenter" og foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing Skjern kommune.


§ 2

FORMÅL

Foreningen har til formål:

• at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder vedligeholdelse af fællesarealer, og

• at eje tennisbane, udlagt på matr. nr. 20 nh Nr. Bork by, Nr. Bork og eje centerbygning, udlagt på matr. nr. 20 ng Nr. Bork by, Nr. Bork, herunder at vedligeholde,

om- og tilbygge eksisterende bygninger – eller evt. bygge nyt eller anskaffe løsøregenstande.


§ 3

MEDLEMSSKAB

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ferieejendomme til beboelse, udstykket fra matr. nr. 20 mt Nr. Bork by, Nr. Bork og matr. nr. 15 aq Nr. Bork by, Nr. Bork.

Ifølge foreliggende udstykningsplan kan foreningen således bestå af indtil 137 ejere/medlemmer.

Foreningens medlemmer hæfter ikke overfor tredjemand for foreningens forpligtelser. Dog hæfter medlemmerne personligt og solidarisk overfor Ringkøbing Skjern kommune for så vidt angår betaling af driftsbidrag til vand- og kloakforsyning samt statsafgift på vand.

Hvert medlem betaler for hver ejendom, pågældende er ejer af, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, herunder forbrug af vand, vand-afledningsafgift (kloak), statsafgift på vand samt bidrag til internet og tv-adgang samt evt. øvrige forbrugsafgifter.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, der tillige fastsætter tidspunktet for dets indbetaling.


Til brug for større nye aktiviteter i foreningens regi, herunder renovering/udbygning og nye bygninger og køb af løsøre, kan foreneingen opkræve et engangsindskud.

Det er en forudsætning for godkendelse af engangsindskud, at det vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt foreningens medlemmer, og at indskuddet begrundes med et af bestyrelsen godkendt projektbeskrivelse.

Er et medlem mere end 2 måneder i restance til foreningen med kontingenter eller andre skyldige ydelser, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej.

Er restance ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

Til sikkerhed for medlemmernes opfyldelse af enhver forpligtelse overfor foreningen, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, begæres nærværende foreningsvedtægter tinglyst pantstiftende for kr. 15.000,- på de boligejendomme, der udstykkes fra matr. nr. 20 mt Nr. Bork by, Nr. Bork og 15 aq Nr. Bork by, Nr. Bork.

Foreningens vedtægter begæres tinglyst pantstiftende med første prioritet.

Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

Værneting for inddrivelse af ethvert mellemværende i forhold til foreningen er retten i Herning.


§ 4

EJERSKIFTE

Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er pågældende fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskifte til foreningen, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, og adresse samt lejligheds nr./matr. nr.


§ 5

FÆLLESOPGAVER OG FORPLIGTELSER

Foreningens fællesopgaver og forpligtigelser.

• at vedligeholde fællesarealer, tilhørende foreningens medlemmer, således at fællesarealer fremtræder i pæn og vedligeholdt stand.

• at påse, at medlemmer vedligeholder medlemmernes ejendomme, således at ejendommene altid fremtræder i pæn og vedligeholdt stand.

Foreningens generalforsamling kan vedtage ordensreglement for anvendelse og vedligeholdelse af fællesarealer.

Med mindre andet bestemmes af foreningens generalforsamling, er medlemmerne ikke berettiget til at ændre farve- og materialevalg på udvendige bygningsdele eller i øvrigt at ændre facade eller foretage tilbygning.

Såfremt der indenfor en blok er flertal med minimum 75 % af ejerne for farve- og materialevalg, herunder ændring af facade, kan grundejerforenings bestyrelse give accept til de ønskede ændringer.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for fremgangsmåde ved ansøgning i overensstemmelse med ovennævnte.

Forenings bestyrelse kan fremsætte påkrav om at udføre påkrævet vedligeholdelsesarbejde eller ændring af farve- eller materialevalg.

Ved påkrav skal der gives en frist på minimum 8 uger. Såfremt påkrav ikke er efterkommet, kan bestyrelsen på medlemmets vegne iværksætte vedligeholdelsesarbejde.

Udgiften herved er sikret ved pant, jfr. § 3.

Af hensyn til frostsikring af den fælles vandforsyning er medlemmerne forpligtet til at ejendommen altid opvarmes med minimum plus 5 grader.

Eventuelle skader ved frostsprængning pålægges det medlem, der ikke har sikret tilstrækkelig opvarmning.


§ 6

DRIFT AF TENNISBANE OG FACILITETER

Foreningen forestår drift af tennisbane og centerfaciliteter.

Bestyrelsen udarbejder ordensregler for anvendelse af tennisbane og centerfaciliteter.

Centret har lukket hvert år i ugerne 47, 48 og 49 med henblik på eventuel vedligeholdelse.

Hver bolig har ret til at benytte centerbygningen til det antal personer, der bebor den enkelte bolig i perioden, dog max. 6 personer.


§ 7

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hvert medlem har een stemme for hver ejendom, pågældende ejer.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

Til vedtagelse på en general forsamling af beslutninger, der ændrer foreningens vedtægter eller beslutter foreningens opløsning, kræves mindst 2/3 flertal blandt foreningens medlemmer.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.


§ 8

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages skriftlig varsel til hvert enkelt medlem.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 1. februar.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Samtidig skal bestyrelsen fremsende udkast til regnskab, udkast til budget, regnskab for driftsfællesskabet og budget for driftsfællesskabet.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

 

§ 9

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes såfremt der i bestyrelsen træffes beslutning herom, eller såfremt mindst 1/4 af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring herom.

Når en sådan beslutning er taget i bestyrelsen, eller en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter modtagelsen.


§ 10

BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der vælges tillige 2 suppleanter.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges fra den nordlige del af foreningens interesseområde.

2 medlemmer vælges fra den sydlige del af foreningens interesseområde.

1 medlem kan vælges fra såvel den nordlige som den sydlige del.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Ved forfald/udtræden af bestyrelsesmedlemmer tilstræbes i videst mulig omfang ovennævnte fordeling af bestyrelsesmedlemmer fra den sydlige og nordlige del.

Endvidere tilrettes valgene om nødvendigt (f.eks. ved udtræden af hele bestyrelsen), så der hvert 2. år vælges henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Ved nødvendig tilretning af valgperioden vælges således, at der er 3 der sidder i en 2-årig periode – valget sker efter stemmetal (flest stemmer af de valgte vælges for 2 år).

Der vælges en suppleant fra henholdsvis den nordlige og den sydlige del.

Ved indtræden i bestyrelsen tilstræbes i videst mulig omfang den ovennævnte bestyrelsessammensætning fra den sydlige og nordlige del.

Suppleanter indtræder i den udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Suppleanter anses for valgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fælles anlæg.

Bestyrelsen er berettiget til at ansatte og bestemme aflønning af medarbejdere til at forestå administration og drift, samt vedligeholdelse af fælles anlæg.

Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.


§ 11

TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden i forening med et bestyrelses-medlem.


§ 12

REVISION OG REGNSKAB

Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt godkendt revisor (ekstern revisor).

eller

Foreningens regnskaber revideres af 2 revisorer valgt blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen.

Valget tilrettelægges således, at revisorerne er valgt for en forskudt periode, således at kun 1 af revisorerne afgår hvert år.

Ved nødvendig tilretning af valgperioden (ved udskiftning af begge revisorer) vælges der, så der er 1 der sidder i en 2-årig periode og 1 for 1 år – valget sker efter stemmetal (flest stemmer af de valgte, vælges for 2 år).

Herudover vælges én revisorsuppleant blandt foreningens medlemmer for en 1 årig periode. Suppleanten indtræder i den udtrædende revisors valgperiode (ved permanent udtræden) - ved kortvarig/momentan forfald kun i forfaldsperioden.

Revisorer og revisorsuppleanter kan genvælges.

Revisor skal påse og overfor generalforsamlingen afgive udtalelse, om regnskabet føres i overensstemmelse med god og sædvanlig regnskabspraksis.

Revisor er berettiget til at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Foreningens regnskabsår er l/l - 31/12.


§ 13

TINGLYSNING

Nærværende vedtægter for "Grundejerforeningen Bork Havn Feriecenter" begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 20 mt Nr. Bork by, Nr. Bork og 15 aq Nr. Bork by, Nr. Bork.

Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

Påtaleberettiget er "Grundejerforeningen Bork Havn Feriecenter".

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 31. marts. 2012.

   Bork Havn Feriecenter - Kirkehøjvej 34 - 6893 Hemmet